Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 10
1.

1915 Londra ve 1917 St. Jean de Maurienne gizli antlaşmalarıyla İtalyanlara vaat edilen İzmir ve Menderes’in kuzey kısımlarına aşağıdakilerden hangi  ülke talip olmuştur?

Doğru Cevap: "E" İtalya
Soru Açıklaması

1915 Londra ve 1917 St. Jean de Maurienne gizli antlaşmalarıyla İtalyanlara vaat edilen İzmir ve Menderes’in kuzey kısımlarına Yunanların çıkarılma hesapları başladı.

2.

I. Aşar vergisinin devam etmesi

II. Ulaşım ve haberleşmenin yetersiz olması

III. Miras yoluyla toprağın paylaşılması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde tarımın gelişememesi sebepleri arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Aşar Vergisi ve bu uygulamanın ortaya çıkardığı mültezimlik tarımda modernleşmeyi engellemişti. Ulaşım ve haberleşme yetersizliği çiftçinin içe dönük üretimle yetinmesine yol açmıştı. Ayrıca miras yoluyla toprağın paylaşılması nedeniyle ekilebilir topraklar küçülmekteydi. Verilen üç seçenek de doğrudur.

3.
Aşağıda 18. Yüzyıldan itibaren Avrupa’da yaşanan gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerden hangileri dünya üzerinde siyasi ve askeri mücadeleyi kızıştırmıştır? I. Tekniğin gelişmesiyle makineli üretime geçilmesi II. Hammadde ihtiyacının artması III. Artan üretimle birlikte yeni pazarlara açılma isteği
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Tekniğin gelişmesi ve sanayileşmeye paralel olarak büyük işletmeler ortaya çıkmıştır. Sanayileşmiş ülkelerin gerek ham madde ihtiyacının karşılanması gerekse yeni pazarlara açılmak gereği dünya üzerinde siyasi ve askerî mücadeleyi kızıştırmıştır.
4.
II. Abdülhamid'in politikalarının amacı nedir?
Doğru Cevap: "E" Arap milliyetçi akımlarına karşı geliştirilmiş, birleştirici bir siyasi akımdır
Soru Açıklaması
5.
Son Osmanlı Mebusanın yaptığı en önemli iş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Misak-i Milli Kararlarının alınması
Soru Açıklaması
Kısa süre çalışmış olan Meclis-i Mebusanın yaptığı en önemli iş 28 Ocak 1920'de kabul ettiği ve 17 Şubat 1920'de Meclis kürsüsünden açıkça okunup oylayarak tüm dünyaya açıklanan ve tarihe Misak-ı Milli (Milli Ant) olarak geçen belgeyi kabul etmesidir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'deki halk zümresinde yer alanlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Dr. Adnan Bey
Soru Açıklaması

TBMM’de 60-70 kişiden oluşan bir grup milletvekili “Halk Zümresi” adıyla ortaya çıktı(Eylül 1920). Yunus Nadi, Hakkı Behiç, Muhittin Baha, Dr. Adnan Bey gibi tanınan isimler de bu zümre içinde yer aldı.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi’nin sonunda mevcut başlıca demir yolu hatlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Konya
Soru Açıklaması

Osmanlı Dönemi’nin sonunda mevcut başlıca demir yolu hatları

1. Anadolu demir yolu (İstanbul, İzmit, Eskişehir, Ankara),2. Bağdat hattı (Eskişehir, Afyon, Konya, Adana, Halep),3 Mersin, Tarsus, Adana,4. İzmir, Bandırma,5. Bandırma, Bursa,6. İzmir, Aydın, Afyon.

8.
‘’Fransız Devrimi,krallığa ve soylulara karşı;Rus Devrimi Çarlığa ve soylulara karşı;Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.’’Buna göre Türk Devrimi hangi özelliği ile Fransız ve Rus Devrimlerinden ayrılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Ulusal Bağımsızlık ile Ulusal Eğemenliği birlikde gerçekleştirmesi
Soru Açıklaması
Rusya ve Fransa Zaten Bağımsız devlet idi o nedenle sadece Ulusal Eğemenlik mücadelesi vermişlerdir. Oysa Türkiye devleti bir yandan emperyalizme karşı bağımsızlık,bir yandan da Ulusal eğemenlik mücadelesi vermişdir.Doğru seçenek B dir.
9.

Yeniçeri Ocağı aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde kaldırılmıştır?

Doğru Cevap: "A" II. Mahmut
Soru Açıklaması

Yeniçeri Ocağı II. Mahmut tarafından kaldırılarak yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulmuştur. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi geçici sanayi kanununa ilişkin bilgilerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Gümrük duvarlarının son derecede düşük olması, yabancıürünlerin iç piyasaya kolaylıkla girmesine olanak vermiştir.
Soru Açıklaması

Gümrük duvarlarının son derecede düşük olması, yabancı ürünlerin iç piyasaya kolaylıkla girmesine olanak vermiş olması geçici sanayi kanununa ilişkin bilgilerden biridir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’ndaki maddeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İltizam sisteminin uygulamaya konulması
Soru Açıklaması
12.
Mustafa Kemal Bey (Atatürk) aşağıdaki cemiyetlerden hangisini Şam'da kurmuştur?
Doğru Cevap: "D" Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Soru Açıklaması
Atatürk Şam'a tayin edilince burada Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur
13.
Osmanlı Devletinde İlk elektrik enerjisi istasyonu 1902’de nerede kuruldu?
Doğru Cevap: "A" Adana’da
Soru Açıklaması
Adana’da
14.
Türkiye, verdiği bağımsızlık savaşından zaferle çıkmasına rağmen, Lozan’da her bakımdan baskı altına alınarak masada kaybettirilmeye çalışılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" İtilaf devletlerinin kendi aralarında çıkmaza düşmeleri
Soru Açıklaması
Lozan Antlaşması sırasında İtilaf devletlerinin hala Türk topraklarında gözü olduğu, çıkarlarını devam ettirmek istediği, Türkiye’deki yer altı zenginliklerini elde etmek istediği ve Türklerden daha fazla taviz koparmak istediği görülmektedir. Ancak İtilaf devletlerinin kendi aralarında çıkmaza düşüp bu durumdan Türkiye’nin karlı çıkması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir.
15.
Doğu Trakya bölgesinin tahliyesi hangi antlaşma ile karar bağlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Mudanya Antlaşması
Soru Açıklaması
Boğazlar ve Doğu Trakya bölgesinin kan dökülmeden düşman işgalinden kurtarılması Mudanya Antlaşması ile karar bağlanmıştır.
16.
I. Mısır ve Sudan üzerindeki Türk haklarından 5 Kasım 1914 tarihinden geçerli olmak üzere vazgeçilmiş ve buralar İngilizlere verilmiştir.II. Türkiye'nin Tunus ve Fas üzerinde artık hiçbir hakkı kalmamıştır. III. Türkiye'nin Trablusgarp ve Bingazi üzerinde artık hiçbir hakkı kalmamıştır. Lozan Antlaşması'nda alınan bu kararlara göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti'nin devamı nitleiğinde sayılan Türkiye'nin Kuzey Afrika'da hak iddia edebileceği bir toprak kalmamıştır.
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nin devamı niteliğinde sayılan Türkiye'nin Mısır, Sudan, Tunus, Fas, Trablusgarp ve Bingazi bölgelerini kaybederek Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir.
17.
Osmanlı Devleti’nde meclislerin ömrü çok uzun sürmemiş, hepsi fesihler yoluyla kapatılmıştır. Aşağıdaki meclisler içinde en uzun ömürlü olan Meclis hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1914 Meclis-i Mebusan’ı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Barış Antlaşmasında bir çözüme kavuşturulamamıştır?
Doğru Cevap: "B" Türkiye-Irak sınırı
Soru Açıklaması
Türkiye -Irak sınırı 1926 Ankara antlaşması ile çözümlenmiştir.Diğer seçenekler belirli çözümlere bağlanarak karar altına alınmıştır.Doğru seçenek B Şıkkıdır.
19.
"Devletin mali gücünü elinden alan Duyun-İ Umumiye, “devlet içinde devlet” durumuna gelmiştir. Devlet vergi toplama yetkisinin bir kısmını hem de önemli gelir kaynaklarını alacaklarına mukabil bu komisyonun insafına terk etmiştir. Faiz oranlarını ayarlayan Duyun-i Umumiye İdaresi kendi memurlarını atama hakkına da sahiptir. 1912 yılında Osmanlı maliye memurlarının sayısı altı bin civarında iken bu kurumun memur sayısı on bine yaklaşmaktaydı. Duyun-i Umumiye memurları köylere kadar giderek alacaklıların borçlarına karşın vergileri toplamakta ve bunları Osmanlı borçlarına karşılık olarak tahsil etmekteydi." Bu bilgiler göz önünde bulundurularak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Duyun-i Umumiye İdaresi'nin kurulması Osmanlı Devleti ile Rusya'yı birbirine daha da yakınlaştırmıştır.
Soru Açıklaması
Duyun-i Umumiye İdaresi'nin kurulması ile birlikte Osmanlı Devleti hiç bir ülke ile yakınlaşmamıştır.
20.

I. Dış ticarette Almanya daha yüksek paylar almaya başlamıştır.

II. Ticaret açığı artarak yükselmeye devam etmiştir.

III. İhracat ve ithalat daha çok deniz yoluyla yapılıyordu.

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Cumhuriyet öncesi dış ticaret eylemleri arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Ele alınan dönemde dış ticaret açığı süreklidir ve ihracatın ithalatı karşılama oran› yaklaşık %55 düzeyindedir. II. Abdülhamid döneminden itibaren İngiliz ve Fransızlara ayrılan ithalat oranı düşerken, başta Almanya olmak üzere, İtalya'ya ve Avusturya-Macaristan'a verilen pay giderek artmaktaydı. Ayrıca, bu ülkelerle yapılan ihracatlarda daha çok silah ve cephane alışı yapılmaktaydı ve bu malzemeler daha çok deniz yoluyla ithal ediliyordu. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.