Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 11
1.

Osmanlı Hükümeti'nin imzaladığı, yabancı tarımsal ürünlerin ülkemize girmesini sağlayan Ticaret Anlaşması ne zaman yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1838
Soru Açıklaması

Ticaret Anlaşması 1838 yılında imzalanmıştır.

2.
Mondros Antlaşmasının 7.maddesine göre İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında ülkenin dilediği yörelerini işgal edebilecekti. Bu madde göz önünde bulundurulduğunda seçeneklerdekilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti bu madde ile toprakları üzerindeki hükümranlık hakkını kaybetmiştir.
Soru Açıklaması
Antlaşmanın en ağır maddesi ise İtilaf Devletleri’ne “güvenliği tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında” ülkenin dilediği yörelerini işgal imkânı tanıyan ve Osmanlı Devleti’nin hükümranlık hakkını fiilen bitiren yedinci maddesi idi.
3.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un işgal edilmesine karşı Mustafa Kemal Paşa' nın aldığı kararlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" İşgal güçleriyle diyaloğa geçilmesi
Soru Açıklaması
Doğru seçenek B seçeneğidir. Mustafa Kemal Paşa işgale karşı biz dizi önlemler almıştır. Ancak bunların içinde işgalcilerle iletişim kurmak olmamamıştır.
4.
Sivas Kongresi sonrasında gizlice örgütlenen ve TBMM'nin açılmasıyla birlikte Yeşil Ordu adını alan grubun dayandığı ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sosyalizm
Soru Açıklaması
İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını adım adım işgal etmeleri, bir kısım Osmanlı aydınını, Batı emperyalizmine karşı savaşan Bolşevizm’e (sosyalizme) yöneltmiştir. Sivas Kongresi’ne katılan üyelerden bazıları geleceğin şarkta olduğunu düşünerek, Anadolu’da Rusya’nın yardımıyla bir devrim yapmayı tasarlamışlardı. Bunların öncülüğünü de Hakkı Behiç Bey yapıyordu. Sivas Kongresi sonrasında gizli örgütlenmeye geçen bu kişiler, Millet Meclisi açıldıktan sonra Yeşil Ordu adını almışlardır.
5.

Büyük Taarruz hangi tarihte başlamıştır?

Doğru Cevap: "D" 26 Ağustus 1922
Soru Açıklaması

26 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz başlamış, 30 A¤ustos’ta Yunan ordusu tamamen kuşatılmış ve büyük bir kısmı imha edilmiştir.

6.
Türk toplumunun ilk pozitif hukuk belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
Anayasa bir devletin temel yapısını, devlet örgütlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini , bireyin temel hak ve özgürlüklerini belirleyen pozitif hukuk metinleridir. Türk toplumu Anayasa kavramıyla 1876'da Kanun-i Esasi adıyla tanıştı.
7.

Tanzimat Fermanı maddeleri arasında aşadakilerden hangisinin bulunması sözkonusu değildir?

Doğru Cevap: "A" Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamentonun açılacak olması.
Soru Açıklaması

Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamentonun açılacak olması Tanzimat Fermanı''nın maddeleri arasında yer almamaktadır.

8.
Seçeneklerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu anayasa çalışmasına verilen isimdir?
Doğru Cevap: "C" Teşkilat-ı Esasiye
Soru Açıklaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu anayasa çalışmasına Teşkilat-ı Esasiye ismi verilmekteydi
9.
Damat Ferit Paşa hükümetinin düşmesinden sonra Meclis-i Mebusan yeniden toplanmış ve Mustafa Kemal Erzurum'dan mebus olarak seçilmiştir. Padişah bu meclisin açılışına gitmemiştir.Padişah'ın meclisin açılışına gitmeyişinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Padişah seçim sonuçlarından ve meclisin kurulmasından rahatsızdır
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelge'sinin esaslarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Her ihtimale karşı meselenin millî bir sır hâlinde tutulması ve temsilcilerin lüzum görülen yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtarak yapmaları lazımdır.
Soru Açıklaması

Her ihtimale karşı meselenin millî bir sır hâlinde tutulması ve temsilcilerin lüzum görülen yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.

11.

Osmanlı Devleti en parlak zamanını aşağıdaki  padişahlardan hangisi döneminde yaşadığı söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Kanuni Sultan Süleyman
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti en parlak zamanını Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi hakkındaki bilgilerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Yapılan hazırlıklardan sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ile Polatlı’daki Batı Cephesi karargâhına gitti.
Soru Açıklaması

Sakarya Meydan Muharebesi hakkındaki bilgilerden biri, yapılan hazırlıklardan sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ile Polatlı’daki Batı Cephesi karargâhına gitmesidir.

13.
Mustafa Kemal Paşa 23 Nisan da yeni bir hükumet kurulmasını istemiştir. Kurulacak hükumet için aşağıdaki tekliflerden hangisinden bahsetmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyetin ilan edilmesi
Soru Açıklaması
Yeni bir hükumetin kurulmasını öngören bir teklif sunuldu. Hükumetin kurulması zorunludur. Geçici olarak bir hükumet başkanı seçmek veya Padişaha bir vekil tanımak doğru değildir. Mecliste yoğunlaşan milli iradenin doğrudan doğruya vatanın yazgısına el koymuş olduğunu kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde bir kuvvet yoktur. Türkiye büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplar. Meclis başkanı bu heyetin de başkanıdır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Görüşmelerinde katılımcılar arasında yer almamıştır?

Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması

Konferans’a Türkiye ile birlikte İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya ve Yugoslavya (Eski Sırp-Karadağ, Hırvat, Makedon) bütün maddeler üzerinde söz sahibi olarak Sovyet Rusya ve Bulgaristan ise yalnızca Boğazlar görüşmelerine katılmak üzere ABD de gözlemci sıfatıyla katılmıştır.

15.

Emperyalist rekabet ve kuvvetler çatışmasıyla igili olarak aşğıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

Doğru Cevap: "E" Osmanlı ordularının Balkan Savaşlarında yenilmeleri ve bu savaşlar sırasında Osmanlı vatandaşları olan bir kısım gayrimüslimin devletin aleyhinde aktif olarak düşman devletlerin saflarında yer alması Türk aydınında ve halkında millileşme çabalarına zemin hazırlayacak bir etki yaratmamıştır. 
Soru Açıklaması

Osmanlı ordularının Balkan Savaşlarında yenilmeleri ve bu savaşlar sırasında Osmanlı vatandaşları olan bir kısım gayrimüslimin devletin aleyhinde aktif olarak düşman devletlerin saflarında yer alması Türk aydınında ve halkında millileşme çabalarına zemin hazırlayacak bir etki yaratmamıştır ifadesi doğru değildir tam aksine yaratmıştır.

16.
Duyun-ı Umumiye İdaresi'nin kurulmasının ardından Osmanlı Devleti'nin ekonomik anlamda nasıl bir sürecin içerisine girdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Devlet vergi toplama yetkisinin bir kısmını alacaklarına karşılık bu komisyonun insafına terk etmiştir.
Soru Açıklaması
Devletin mali gücünü elinden alan Duyun-ı Umumiye, “devlet içinde devlet” durumuna gelmiştir. Devlet vergi toplama yetkisinin bir kısmını hem de önemli gelir kaynaklarını alacaklarına mukabil bu komisyonun insafına terk etmiştir.
17.
Büyük Millet Meclisinin açıldığı gibi ilk yürütme işlerini yapan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İcra Vekilleri Heyeti
Soru Açıklaması
İcra Vekilleri Heyetinin yasa tasarısı 2 Mayıs 1920'de kabul edildi. 3-4 Mayıs'ta seçimler yapılarak 11 kişiden oluşan İcra Vekilleri Heyeti belirlendi. Hükumet başkanlığını Meclis Başkanı yürüttü. Hükumete de İcra Vekilleri Heyeti adı verildi. Böylece İmparatorluktan Milli Devlet'e geçişi sağlayacak icra organı oluşturulmuş oldu.
18.

Ankara'da açılan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan üyelerin  büyük çoğunluğu hangi meslek grubundan oluşmaktaydı?

Doğru Cevap: "E" Sivil bürokrasiden,
Soru Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan üyelerin; %34,2’si sivil bürokrasiden,%24’ü serbest meslek sahiplerinden, %13,2’si askerlerden, %8,6’ı din adamlarından, %12,7’i yerel yönetimlerde görev almış üyelerden, %4’ü doktor ve eczacılardan, %1,2’si aşiret reislerinden, %1’i teknik elemandan oluşuyordu. Bu da TBMM’nin tüm halk kesimini temsil ettiğini gösteriyordu.

19.
İtilaf devletleri ve İstanbul Hükümeti’nin propagandalarının etkisinde kalan yerlerde Milli mücadele karşıtı ayaklanmalar çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların çıktığı yerlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Afyon
Soru Açıklaması
Düzce – Hendek - Adapazarı, Yenihan, Yozgat Boğazlıyan, Afyon, Konya merkezleri Milli Mücadele karşıtı ayaklanmaların çıktığı yerlerdendir.
20.
Osmanlı Devleti'nde dış borçların ödenemeyeceğinin bildirilmesi ve Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması hangi padişah döneminde olmuştur?
Doğru Cevap: "A" II. Abdülhamit
Soru Açıklaması
1876-1909 yılları arasında Osmanlı Devletini yöneten II. Abdülhamit'in 1881 yılında Muharrem Kararnamesi'ni imzalamasıyla Duyun-ı Umumiye İdaresi kuruldu. Bu idare Osmanlı maliyesinin görevlerini devraldı ve ülke resmen yarı sömürge haline gelmiş oldu.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.