Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 12
1.

Kabakçı Mustafa İsyanı aşağıdaki olaylardan hangisine bir tepki olarak çıkmıştır?

Doğru Cevap: "C" Nizam-ı Cedit ordusuna
Soru Açıklaması

Nizam-ı Cedit hareketine karşı olanlar, Karadeniz Boğazı kalelerinde topçu olan Kastamonulu Kabakçı Mustafa önderliğinde isyan ederek İstanbul’a doğru yürümeye başladılar. Kabakçı Mustafa İstanbul’a vardığında İstanbul halkından da büyük destek gördü. Doğru yanıt C seçeneğidir.

2.
"Mudanya Ateşkes Antlaşmasında boğazlarla ilgili kesin bir sonuca varılamamış ,Boğazların statüsü ile ilgili kesin karar yapılacak kalıcı barış antlaşmasına bırakılmıştır."Sözü edilen kalıcı barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lozan Antlaşması
Soru Açıklaması
Mudanya da sadece savaşı durdurmak için bir ön antlaşma yapıldı,boğazlar gibi bütün devletlerin önemsediği konular lozanda ki müzakerelere bırakıldı.Dolayısı ile boğazlar sorunu Lozan da karara bağlanmıştır.Doğru cevap B dir.
3.

16 Mart 1920’de İngilizler in harekete geçerek fiilen İstanbul’u işgal etmelerine ,tüm devlet kurumlarını denetim altına almalarına ve son Osmanlı Meclisi Mebusanı basıp milletvekillerini tutuklamalarına yol açan gelişme neydi?

Doğru Cevap: "C" Son Osmanlı Mebusan Meclisin de Misak-ı Millî (Millî Ant) olarak geçen belgenin kabul edilmesi,
Soru Açıklaması

Meclis-i Mebusan İstanbul’da açıldı. Padişah açılış törenine katılmadı.

Kısa süre çalışmış olan Meclis-i Mebusanın yaptığı en önemli iş 28 Ocak 1920’de kabul ettiği ve 17 Şubat 1920’de Meclis kürsüsünden açıkça okunup oylayarak tüm dünyaya açıklanan ve tarihe Misak-ı Millî (Millî Ant) olarak geçen belgeyi kabul etmesidir.

Karşı harekete geçen İngilizler 15 Mart’ta 150 kişiyi tutukladılar. 16 Mart 1920’de de Şilen İstanbul’u işgal ettiler. Tüm devlet kurumlarını denetim altına aldılar. Meclisi basarak başta Rauf Bey, Kara Vasıf Bey olmak üzere bazı mebusları tutuk- ladılar.

4.
Osmanlı Devleti çağın gereklerine uygun olarak batılı devletler ile birlikte sanayileşme sürecini tamamlasaydı aşağıda durumlardan hangisi oluşabilirdi?
Doğru Cevap: "D" Ürettiği ürünleri ülke dışındaki pazarlarda satabilirdi.
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti sanayileşmesini zamanında tamamlayabilseydi ürettiği ürünleri dış piyasada satıp zenginleşebilir ve mali durum kötüleşmeye bilirdi.
5.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan uygulamalardan biridir? 
Doğru Cevap: "C" Fransızca eğitim veren Galatasaray Sultanisi’nin açılması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinde 4 Eylül 1919 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi karaları yanlış olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet olarak görmemek ve İstanbul'da saltanat hukukunun da korunması temel esastır.
Soru Açıklaması
E seçeneği doğru seçenektir. Sivas Kongresinde alınan ilgili karar şu şekildeydi: "Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır."
7.

I. Kazalarda maliyeti teşkilatı ve levazım kurulacak.

II. Yardım yapmaktan kaçınan kişilere ceza verilecek.

III. Şahıs ve ailelerden alınacak yardım miktarları ihtiyar heyeti tarafından belirlenecek.

Yukarıdakilerden hangileri Milli Mücadele finansmanında iç kaynak getirmesi beklenen kaynaklar arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kazalarda maliye teşkilatı ve levazım kurulacak ve milis kuvvetlerinin giderleri bu örgütlerce karşılanacak. Şahıs ve ailelerden alınacak yardım miktarları mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından verilecek mali belgelere dayandırılacak. Yardım yapmaktan kaçınacak kişilere verilecek cezayı ilgili milis komutanı belirleyecek. Erzurum ve Sivas Kongrelerinden alınan kararlardan bazıları bu şekildedir. Verilen üç seçenek de doğrudur.

8.

''Ülkenin varlığına, sınırlarına sahip çıkmakla birlikte tartışma olacak yerlerde halkoyunu belirleyici kabul eden yaklaşım son derece demokratiktir, çağdaştır. Misak-ı Millî Türk milletinin vermekte olduğuu var oluş mücadelesindeki kırmızı çizgilerini ifade etmektedir.''

Yukarıdaki cümlede yer alan ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" Doğru bir ifadedir.
Soru Açıklaması

Doğru bir ifadedir.

9.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önemli gelişmeleri ve tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Amasya Genelgesi - 11 Eylül 1919
Soru Açıklaması
Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919'da yayınlanmıştır.
10.
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Türkiye’nin, Lozan Antlaşması’nın egemenlik haklarını sınırlandıran hükümlerden kurtulmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Montrö Sözleşmesi
Soru Açıklaması
Lozan’da Boğazlar meselesi her ne kadar çözülmüş ise de Boğazların ve Marmara Denizi’ndeki adaların askersizleştirilmesi Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırıyordu. Bir süre sonra Lozan Antlaşması’nda öngörülen garanti ile haklarının korunamayacağını anlayan Türkiye, şartlrın değişiğinden bahisle Bo¤azlarla ilgili statünün değişmesi yönünde birtakım teşebbüslerde bulunmuş ve 20 Temmuz 1936 yılındaMontreux Boğazlar Sözleşmesi imzalamak suretiyle Bo¤azlar meselesini isteği doğrultusunda çözülecektir.
11.

Sözkonusu olan bütün önlemler alındığında verimli coğrafyası ve yetenekli halkı sayesinde Osmanlı Devleti’nin 10 yılda eski gücüne ulaşabileceği beklentisinin dile getirildiği Ferman aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tanzimat Fermanı.
Soru Açıklaması

Sözkonusu olan bütün önlemler alındığında verimli coğrafyası ve yetenekli halkı sayesinde Osmanlı Devleti’nin 10 yılda eski gücüne ulaşabileceği beklentisinin dile getirildiği Ferman Tanzimat Fermanı''dır

12.
Lozan Görüşmeleri için itilaf devletlerinin Osmanlı Hükümetini de çağırmaları karşısında TBMM Hükümetinin tavrı ne olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir
Soru Açıklaması
İtilaf devletlerinin Ankara ve İstanbul Hükümetlerini birbirine düşürerek kazanç sağlama oyunlarını fark eden Ankara Hükümeti Saltanatı kaldırmıştır. Doğru cevap C dir. Diğer seçenekler yanlıştır.
13.

Mustafa Kemal PaŞa 19 Mart 1920 tarihli genelgede her sancaktan kaç milletvekili seçileceğini duyurmuştur?

Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması

Milletvekili olmak isteyenlerin de milletvekili seçimi yasası hükümlerine bağlı olacaklarını, her sancaktan 5 milletvekilinin seçileceğini duyurdu.

14.

Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi I. Balkan Savaşı sonrası imzalanmıştır?

Doğru Cevap: "E" Londra Anlaşması
Soru Açıklaması

I. Balkan Savaşı sonrası Londra Anlaşması imzalanmıştır. Doğru cevap E'dir.

15.
4 Şubat 1923’te Ankara Hükümeti’nin isteğiyle Türk heyeti Lozan antlaşma tasarısını imzalamayı reddederek Türkiye’ye dönmüştür. Lozan’dan dönen Türk heyeti TBMM’de ağır eleştirilere muhatap olmuştur. TBMM’de Misak-ı Millîden tavizler verildiği, İsmet Paşa’nın konferansın yükünü taşıyamadığına yönelik ağır eleştiriler oluşmuştur. Verilen bu durumla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Meclis içerisinde muhalif sesler bulunmaktadır
Soru Açıklaması
Soru kökünde verilen durum göz önünde bulundurulduğunda, kesin doğru olarak söylenebilecek şey meclis içerisinde İsmet Paşa’ya karşı muhalif seslerin olduğudur. Verilen durumda diğer seçeneklerin kesin doğru olabileceğine yönelik bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle cevap C seçeneğidir.
16.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül 1922’de “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” emrini verdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi
Soru Açıklaması

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül 1922’de “Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi sırasında ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” emrini vermiştir.

17.
Seçeneklerden hangisinde Sanayi İnkılabının tanımı doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkanlarının gelişmesi ile çağdaş dünyada ortaya çıkan değişimdir.
Soru Açıklaması
Sanayi İnkılabı, 18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkanlarının gelişmesi ile çağdaş dünyada ortaya çıkan değişimdir.
18.

Cumhuriyet Halk Partisinin  programında yer alan  Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik,  Devletçilik ve İnkılâpçılık ilkeleri ne zaman Trkiye Cumhuriyeti Anayasasına  eklenmiştir?

Doğru Cevap: "D" 1937,
Soru Açıklaması

Partinin programındaki Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik ilkelerine Devletçilik ve İnkılâpçılık ilkeleri de eklenmiş ve bunların tanımları yapılmıştır. 9 Mayıs 1935’te yapılan Dördüncü Kurultay’da ise dildeki sadeleşmeye uygun olarak Fırka adı Partiye dönüştürülmüş ve Partinin benimsediği ilkeler Kamalizm (Kemalizm) olarak adlandırılmış ve bu ilkelerden bazılarının tanımları yeniden yapılmıştır. Bu ilkeler 5 Şubat 1937’de Anayasaya eklenmiştir.

19.

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisini kendinden öncekilerle ve kendinden sonrakilerle karşılaştırılamayacak kadar farklı yapan en önemli özelliği nedir?

Doğru Cevap: "B" Demokratik olmasıdır,
Soru Açıklaması

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kendinden öncekilerle ve kendinden sonrakilerle karşılaştırılamayacak kadar demokrat bir özellik sergilemiştir. Zira değişik siyasi düşüncelere sahip olan milletvekilleri ülkenin ve ulusun kurtuluşu için ön- gördükleri tüm düşünceleri meclis kürsüsünden açıkça savunabilmişlerdir.

20.
Mudanya Konferansı’nda Türkiye’yi aşağıdakilerden hangisi temsil etmiştir?
Doğru Cevap: "C" İsmet Paşa
Soru Açıklaması
Mudanya Konferansı'nda Türkiye’yi İsmet Paşa temsil etmiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.