Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 13
1.
Lozan barış Konferansı'nda görüşülen konulardan hangisi çözümlenmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Musul meselesi
Soru Açıklaması
Musul meselesi, Lozan'da çözümlenemedi; daha sonra görüşülmek üzere "Milletler Cemiyeti'ne bırakıldı.
2.
Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal Paşa'nın 30 Nisan 1919'da atandığı görev doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 9. Ordu Müfettişliği
Soru Açıklaması
Doğru seçenek E seçeneğidir. Mustafa Kemal 30 Nisan 1919'da askeri ve sivil yetkileriyle Samsun ve çevresindeki durumu kontrol etmek üzere 9. Ordu Müfettişi olarak atanmıştır.
3.

Mondros Ateşkes anlaşmasına göre, Batum, Kars, Antep, Maraş, Hatay ve Konya aşağıdakilerden hangi devlete bırakılmıştır?

Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması

İngilizler; Batum, Kars, Antep, Maraş, Hatay ve Konya’yı, işgal ettiler.

4.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E"   Ergani bakır madeni  yabancıların elindeydi ve imalatın tamamı ham olarak ihraç ediliyordu,
Soru Açıklaması

İlk elektrik enerjisi istasyonu 1902’de Adana’da kuruldu. 1913 yılında benzer bir istasyon İstanbul’da faaliyete geçti. Cumhuriyet Dönemi’nde ilk elektrik santrali 1948’de Etibank tarafından kuruldu. Bağımsızlık Savaşı başlarken ülkenin her köşesinde maden arama ve işletme imtiyazı yabancılara verilmiş durumdaydı. Kömür iş- letmelerinin %50’den fazlası Fransız ve İtalyanların kontrolündeydi. Ergani bakır madeni de yabancıların elindeydi ve imalatın tamamı ham olarak ihraç ediliyordu.İmparatorluğun ihtiyacı olan bakır, levha hâlinde İngiltere’den ithal ediliyordu.1921 yılına göre toplam 1298 maden işletme imtiyazının sadece 259’u devlete aitti.

5.

I. Türkiye sınırları içinde yaşayan gayri Müslimler Türk vatandaşı sayılacaktır.

II. Ortodoks Rumlar ve Müslüman Türkler değiş tokuş edilecektir.

III. İstanbul'da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler değiş dokuşa dahil edilecektir.

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Anlaşması'nın azınlıklarla ilgili meseleler konusunda doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Lozan'da azınlıklar meselesi kapsamında, Türkiye'de yerleşmiş Ortodoks Rumlar ile Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türklerin nüfus değişimi görüşülmüştür. Türkiye içinde yaşayan Müslüman olmayan azınlıklar hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayılacak. Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Türkler karşılıklı olacak değiştirilecekler, ancak İstanbul'da yaşayan Rumlarla, Batı Trakya'da yaşayan Türkler bu değiş tokuşun dışında tutulacaklardı. 

6.

Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ilk iktisat kitabı kim tarafından yazılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Sakızlı Ohannes Efendi
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti’nde ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması 1881’de Ohannes Efendi tarafından gerçekleştirildi.

7.

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki hükümlerinden hangisi ulusal egemenlik ilkesinin benimsendiğini gösteren en güçlü kanıttır?

Doğru Cevap: "E" Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır,
Soru Açıklaması

Amasya Genelgesi şu esasları taşıyor idi;

Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir. İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini gereği gibi yeri-ne getirememektedir, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete geçmek ve hak-larını yüksek sesle cihana duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı zarurîdir. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. Her ihtimale karşı bu meselenin millî bir sır hâlinde tutulması ve temsilcilerin lü-zum görülen yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. Bu ta-rihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum Kongre-si üyeleri de Sivas Kongresi’ne katılmak üzere hareket edecektir.
8.
İlk defa ilköğretimin zorunlu olacağı hangi anayasada yer almıştır?
Doğru Cevap: "A" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı dış borçlarıyla ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Lozan Antlaşması ile tüm borçlar Osmanlı’dan ayrılan devletlere paylaştırılmıştır
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti dış borçlarına yönelik olarak seçenekler incelendiğinde doğru yanıt C seçeneğidir. Lozan Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden ayrılan ve bağımsızlığını kazanan tüm devletlere Osmanlı borçları paylaştırılmıştır.
10.

Türk toplumu Kanun-i Esasi adıyla (Anayasa) ilk kez  aşağıdakilerden hangi tarihte tanışmıştır?

Doğru Cevap: "A" 1876
Soru Açıklaması

Türk toplumu Anayasa kavramıyla 1876’da Kanun-i Esasi adıyla tanıştı.

11.

Aşağıdakilerden hangi tarihte Meclis-i Mebusan kapatılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1918
Soru Açıklaması

21 Aralık 1918’de padişah iradesi ile Meclis-i Mebusan da kapatıldı?

12.
Kavalalı Mehmet Ali Paşa, sarayın isteği üzerine Mora'daki isyanı kendi kuvvetleri ile bastırmış fakat istediği Suriye valiliği yerine sadece Girit valiliği verilmiştir. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa söz verdiği Rus tehlikesine karşı yardımda bulunacak 12 bin kişilik kuvvet yerine saraya 25 bin kese altın yardımında bulunmuş ve iki taraf arasında gerginlik tırmanmıştır. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa Suriye'yi ele geçirmek için sefere çıkmış ve Kütahya'ya kadar ilerlemiştir. İbrahim Paşa'nın kuvvetlerinin İstanbul'a çok yaklaşması üzerine Osmanlı Devleti Rusya'dan yardım istemek zorunda kaldı ve Rusya bu tehlikeye karşı Beykoz'a asker çıkardı. Bu ittifak neticesiyle Rusya'nın bir takım kazanımlar elde etmesi sonucu daha da güçleneceği düşüncesi ile İngiltere ve Fransa dikkatini Mehmet Ali Paşa'ya yöneltmiştir. Mücadeleye diğer ülkelerin de dahil olması üzerine Mehmet Ali Paşa ile Kütahya'da anlaşmaya varılmış ve Cidde, Şam ve Halep valilikleri verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı bir iç sorun iken diğer ülkelerin olaya dahil edilmesiyle bir dış sorun haline gelmiştir.
Soru Açıklaması
Bir iç sorun olarak başlayan Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı, Osmanlı'nın elindeki tek seçeneği olan Rusya'dan yardım istemesi sonucunda Rusya dışında İngiltere ve Fransa'nın da olaya müdahil olması sonucunda bir dış sorun haline dönüşmüştür.
13.
Aşağıdakilerden hangisi 21 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi'nin kararlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Milli Mücadele gerçekleştirilene kadar bazı ülkelerin himayeleri desteklenebilir.
Soru Açıklaması
Erzurum Kongresinin maddelerinin birisininde manda ve himaye kabul edilemez denilmiştir. Bu nedenle doğru seçenek C seçeneğidir.
14.

"Yetiştirdiği ürünün toplamı üzerinden pay alan üreticidir." Cümlesi ile aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Maraba
Soru Açıklaması

Yetiştirdiği ürünün toplamı üzerinden pay alan üreticiye maraba denilmektedir.

15.

Aşağıdaki şıkların hangisinde Ermeni Tehciri kararının alınma tarihi doğru olarak verilmiştir? 

Doğru Cevap: "A" 27 Mayıs 1915
Soru Açıklaması

Ermeni Tehciri kararının 27 Mayıs 1915'2 de alınmıştır.

16.
Aşağıdakilerden hangisinde Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 28 Ocak 1920 tarihli kararı doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Misak-ı Milli'nin kabulü
Soru Açıklaması
Doğru seçenek B seçeneğidir. Diğer seçeneklerdeki bilgiler yanlıştır.
17.
Seçeneklerdekilerden hangisi 1921 yılında Fransa ile imzalanan Ankara anlaşmasıyla beraber gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fransızların çekilmesiyle beraber Yunan güçleri de çekilme hazırlıklarına başlamıştır.
Soru Açıklaması
Yunan güçleri Kurtuluş Savaşı'nın son anına kadar İngiliz desteğiyle beraber Anadolu'yu işgal etme çabasını sürdürmüştür.
18.

Mondoros Ateşkes Antlaşmasında yer alan Vilayat-i Sitte aşağıdaki illerden hangisini kapsamamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Trabzon
Soru Açıklaması

Mondoros Ateşkes Antlaşmasında yer alan Vilayat-i Sitte Trabzon ilini  kapsamaz.

19.

23 Nisan 1920 yılında açılan ilk TBMM''sinde bilirlenen temel ilkelerden olan ''Mecliste toplanan milli iradenin vatanın geleceğine hakim olması esastır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde bir kuvvet yoktur.”

Yukarıda yer alan bu ilkeler İstanbul Hükûmeti ve Padişah yönünden düşünüldüğünde ne anlama gelir?

Doğru Cevap: "B" İstanbul''daki Osmanlı Hükümeti, Anadolu’ya hakim değil tâbi olmak durumundadır.
Soru Açıklaması

İstanbul''daki Osmanlı Hükümeti, Anadolu’ya hakim değil tâbi olmak durumundadır anlamına gelmektedir.

20.

İktisadi konularda yazdığı yazılarını “Ekonomi Politik” başlığı altında toplayan ve kitap hâlinde yayımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ahmet Mithat
Soru Açıklaması

İktisadi konularda yazdığı yazılarını “Ekonomi Politik” başlığı altında toplayan ve kitap hâlinde yayımlayan isim Ahmet Mithat'tır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.