Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği anayasal sistemdir?
Doğru Cevap: "A" Kuvvetler birliği
Soru Açıklaması
Doğru seçenek A seçeneğidir. Büyük millet Meclisi olağanüstü şartlarda kurulduğu için kuvvetler birliğini benimsemiş işlerin hızlı yürümesi sağlanmıştır.
2.

Kuruluşundan başlayarak 10 Kasım 1938’e kadar Partinin Genel Başkanlığını Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı parti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet Halk Partisi
Soru Açıklaması

Kuruluşundan başlayarak 10 Kasım 1938’e kadar Partinin Genel Başkanlığını Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

3.
Meclis üyelerinin sosyal ve ekonomik yapısı ile ilgili seçenekteki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kendileri için yapılan lojmanlarda kalmışlardır
Soru Açıklaması
İlk meclisin üyeleri için özel bir lojman tahsis edilmemiş, Milletvekillerinin bir bölümü öğretmen okulunda yatmış, bir bölümü de otel odalarında, hanlarda kalmışlardır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi meclis otoroitesinin ülke genelinde kurulması için yapılanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Anadolu Ajansının kurulması
Soru Açıklaması
Meclis, otoritesini yurt yüzeyinde kurabilmek için yasal düzenlemeler yaptı, istiklal Mahkemeleri gibi olağanüstü mahkemeler kurdu, iç isyanları bastırmak mal ve can güvenliğini sağlayabilmek için Seyyar Jandarma Birlikleri oluşturdu, kamuoyu oluşturabilmek için yazılı sözlü propagandaya büyük bir önem verdi. Anadolu Ajansı’nı destekledi, Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü’nü kurdu.
5.

Osmanlı Devleti’nde ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması hangi yılda gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1881
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti’nde ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması 1881 yılında Ohannes Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir.

6.
I. Patrikhane II. Savaş tamiratı III. Dış borçlar IV. Nüfus Mübadelesi Lozan’da görüşülen yukarıdaki meselelerden hangileri yalnızca Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendiren konulardır?
Doğru Cevap: "E" I-IV
Soru Açıklaması
Lozan Antlaşması'nda Patrikhane ve nüfus mübadelesi yalnızca Yunanistan ve Türkiye'yi ilgilendiren konulardır.
7.
Mondros Mütarekesinin aşağıda verilen hükümlerinden hangisi Osmanlı Devletinin hükümranlık hakkını fiilen bitiren en ağır maddesidir?
Doğru Cevap: "D" İtilaf Devletleri, “güvenliği tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında” ülkenin dilediği yörelerini işgal edebilecekti.
Soru Açıklaması
Mondros Mütarekesi’nin en ağır maddesi, İtilaf Devletleri’ne “güvenliği tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında” ülkenin dilediği yörelerini işgal imkânı tanıyan ve Osmanlı Devleti’nin hükümranlık hakkını fiilen bitiren yedinci maddesi idi.
8.

1879 yılında  iktisadi konularda yazdığı yazılarını “Ekonomi Politik” başlığı altında toplamış ve kitap hâlinde yayımlamış olan ve yazılarında azınlıkların denetiminde Osmanlı ekonomisinin nasıl yağma edildiğini, Müslümanların nasıl ekonomi yönetimi dışına itildiğini anlatmaya çalışan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ahmet Mithat,
Soru Açıklaması

Osmanlı toplumu XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar iktisat bilimine ve çağın gelişmelerine uzak kalmıştır. Azınlıklardan Sehak Efendi 1859 yılında hediye olarak, litografya ile basılmış kitabı İlm-i Tedbir-i Menzil’i, devrin padişahı Abdülmecid’e vermiştir. Kitap Fransız iktisatçı J.B.SAY (1767-1832)’ın görüşlerini içermekteydi.

 1879 yılında Ahmet Mithat, iktisadi konularda yazdığı yazılarını “Ekonomi Poli-tik” başlığı altında toplamış ve kitap hâlinde yayımlamıştır. Yazılarında azınlıkların denetiminde Osmanlı ekonomisinin nasıl yağma edildiğini, Müslümanların nasıl ekonomi yönetimi dışına itildiğini anlatmaya çalışmıştır.

9.
Aşağıdaki Devletlerden hangisi Lozan Konferansı’na katılmış ancak Lozan Barış Antlaşması’nı imzalamamıştır?
Doğru Cevap: "E" Amerika
Soru Açıklaması
ABD de gözlemci sıfatıyla katılmıştır.
10.
İlk kez köy ve mahalle muhtarları kurarak ayanların gördükleri hizmetleri bunlara veren ve böylece ayanların gücünün kırılmasında önemli bir adım atan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" II. Mahmut
Soru Açıklaması
İdari alandaki daha küçük birimlerde ilk örgütlenme II. Mahmut dönemi reformlarıdır
11.

Aşağıdakilerden hangisinin kabul Osmanlı Devleti'nin mali açıdan yarı sömürge konumunda girmesine sebep olmuştur?

Doğru Cevap: "A" Muharrem Kararnamesi
Soru Açıklaması

Osmanlı maliyesi 1881 yılında yürürlüğe giren “Muharrem Kararnamesi’ ile Düyun-u Umumiye İdaresinin denetimine girmişti. 1876-1909 yılları arasında Osmanlı Devleti’ni yöneten II. Abdülhamid’in bu kararnameyi imzalamasıyla ülke resmen yarı sömürge hâline gelmiş oldu.

12.

TBMM’de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu hangi tarihte kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" 10 Mayıs 1921
Soru Açıklaması

TBMM’de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu  kurulmuştur.

13.
Çanakkale muharebelerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun şehit, yaralı ve kayıp olarak verdiği yaklaşık insan zayiatı aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?    
Doğru Cevap: "E" 200.000-250.000
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal önderliğindeki Hareket Ordusunun İstanbul üzerine yürümesine sebep olan olay seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 31 Mart Vakası
Soru Açıklaması
13 Nisan 1909 tarihinde yaşanan 31 Mart Vakası (Rumi 31 Mart 1325) sonrası Meclis-i Mebusan toplantılarına ara vermek zorunda kalmıştır. Çıkan isyan meclise de sirayet etmiş, ittihatçı mebuslar meclisi terk etmek zorunda kalmıştır. Bu olayın Selanik’te duyulması üzerine içlerinde Mustafa Kemal Bey’in de (Atatürk) bulunduğu Hareket Ordusu İstanbul üzerine yürümüştür.
15.
Aşağıdakilerden hangisi,Cumhuriyetin ilanının sağladığı kazanımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Siyasi bağımsızlığın önündeki engelleri kaldırmıştır
Soru Açıklaması
Siyasi bağımsızlığın önünde ki engeller Kurtuluş savaşı ve Lozan Antlaşması ile zaten kaldırılmıştı.Doğru seçenek A seçeneğidir.
16.
Büyük Taaruz aşağıdaki yerlerden hangisinde başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Afyon-Kocatepe
Soru Açıklaması
Büyük Taaruz aşağıdaki Afyon Kocatepe'de başlamıştır.
17.

Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan temel kararlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Memleketimize karşı işgal emeli beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sınai ve ekonomik yardımı kısmi olarak karşılanacaktır.
Soru Açıklaması

Memleketimize karşı işgal emeli beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sınai ve ekonomik yardımı memnuniyetle karşılanacaktır.

18.
I.Egemenlik kayıtsız şartsız milletindirII.İdare yöntemi halkın doğrudan doğruya kendi kaderini belirlemesi esasına dayanır III. Milletin gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet MeclisidirIV.Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında hiçbir kişi, hiçbir makam, hiçbir güç milletin yazgısına egemen olamazYukarıdaki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilkeleri arasında olan madde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın hangi ilkeyi benimsediğini gösterir?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyetçilik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde oluşan gruplardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Halk Fırkası
Soru Açıklaması
20.

Halk Fırkası hangi tarihte kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" 9 Eylül 1923
Soru Açıklaması

Halk Fırkası  9 Eylül 1923'te kurulmuştur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.