Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 15
1.
I. Üst üste yaşanan askeri yenilgiler II. Yeniçeri isyanları III. Avrupa askeri usulünün ve elbiselerinin kabulü IV. Senedi İttifak’ın imzalanması Yukardaki önermeler aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Saray’ın itibar kaybetmesi
Soru Açıklaması
Üst üste yaşanan askeri yenilgiler, Yeniçeri isyanları, Avrupa askeri usulünün ve elbiselerinin kabulü ve Senedi İttifak’ın imzalanması hep birlikte düşünüldüğünde sarayın itibarının sarsıldığı görülmektedir.
2.
1. Dünya Savaşı'nın çıkmasındaki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sanayi Devrimi
Soru Açıklaması
Sanayi Devrimi ile Avrupa Devletleri yeni pazar ve ham madde arayışına girdiler; bu durum beraberinde rekabeti, rekabet de savaşı ortaya çıkardı.
3.

12 Ocak 1920’de   Meclis-i Mebusan'ın tekrar açılışına karşı olarak İngiliz'ler İstanbul'u fiilen hangi tarihte işgal etmişlerdir?

Doğru Cevap: "C" 16 Mart 1920
Soru Açıklaması

Karşı harekete geçen İngilizler 15 Mart’ta 150 kişiyi tutukladılar. 16 Mart 1920’de de fiilen İstanbul’u işgal ettiler.

4.

II. Abdülhamit döneminde hangi politika izlenmiştir?

Doğru Cevap: "A" İslamcılık
Soru Açıklaması

II. Abdülhamid İslamcılık politikasını takip ederek hem devlet içinde hem de Müslüman dünyasında saygınlık ve güç kazandığını düşünerek, politikalarını bu zemin üzerinden geliştirmeye başlamıştır. Doğru cevap A'dır.

5.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde M. Kemal tarafından 19 Mart 1920’deki genelgeyle oluşturulacak meclis için yapılan seçime işgal nedeniyle kısmen katılım sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mersin
Soru Açıklaması
Çatalca, Gelibolu, Kırklareli ve Tekirdağ’da seçim yapılamadı. Adana, İzmir, İzmit, Mersin, İstanbul gibi işgal altında bulunan yerlerin ise sadece belirli yörelerin- de seçim yapılabildi.
6.

Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un işgali nedeni ile aşağıdakilerden hangisine protesto  telgrafı göndermemiştir?

Doğru Cevap: "A" Rusya
Soru Açıklaması

İstanbul’daki İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikan temsilcilerine, tarafsız devletlerin Dışişleri Bakanlıklarına, İngiltere, Fransa ve İtalya parlamentolarına işgali protesto eden birer telgraf gönderdi.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Vilayet Nizamnamesi'nin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Vergilerin adil ve hızlı bir şekilde toplanması için çıkarılmıştır. 
Soru Açıklaması

Vergi toplamak amacıyla kurulan Muhassıllık Meclisleri’nden sonra halkı seçime alıştırmak yolunda atılan bir diğer adım ise 1864 Vilayet Nizamnamesi’dir. Bu nizamname, ülke idaresini vilayet, sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayırmakta, her aşamadaki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ayrı ayrı açıklamaktadır. Ayrıca belediye meclisi üyelerinin seçimle gelecekleri hükmünü getirmektedir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin Mondros Mütarekesi ve işgallere karşı oluşturdukları yapılanmalardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Mavri Mira
Soru Açıklaması
D seçeneğindeki Mavri Mira teşkilatı milli varlığa düşman cemiyetlerden birisidir. Dolayısıyla doğru seçenek D seçeneğidir.
9.

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin esasları arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "A" Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Ankara''da’ta millî bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır.
Soru Açıklaması

Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Ankara''da değil Sivas''ta millî bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Meclisteki üyelerin 40 yaş grubunda Rusçanın, 50 yaş grubunda ise Arapça ve Fransızcanın belirleyici olduğu dikkati çekiyordu.
Soru Açıklaması

Meclisteki üyelerin 30 yaş grubunda Fransızcanın, 40 ve 50 yaş grubunda ise Arapça ve Farsçanın belirleyici olduğu dikkati çekiyordu.

11.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan milli mücadele derneklerinin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Saltanata ve hilafete savaş açmak
Soru Açıklaması
Bu derneklerin amaçları arasında saltanata ve hilafete savaş açmak düşüncesi yoktur.
12.
Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclis’inin toplanamaması nedeniyle hangi yılın bütçesi onaylanamamıştır?
Doğru Cevap: "D" 1919
Soru Açıklaması
1919
13.
Etnik-i Eterya ve Mavri Mira Cemiyeti ile Rumlar, Doğu Trakya’yı, Batı Anadolu ve İstanbul’u Yunanistan’la birleştirmek istiyordu. Hınçan ve Taşnak Cemiyeti ise Doğu Anadolu’yu Ermenistan’a katmak istiyor ve Hazar’dan Antalya’ya uzanan Büyük Ermenistan Devleti’nin kurulmasını hayal ediyorlardı.Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda cemiyetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti ile ortak çıkarlara sahiplerdir
Soru Açıklaması
14.
Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı maddeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?
Doğru Cevap: "E" Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento açılacaktır.
Soru Açıklaması
15.

Mudanya Mütarekesi kaç gün sürmüştür?

Doğru Cevap: "B" 8
Soru Açıklaması

Mütareke görüşmeleri 3 Ekim’de Mudanya’da başlamış ve 11 Ekim’e kadar devam etmiştir.

16.
Kapitülasyonların bütün sonuçlarıyla kaldırılması aşağıdakilerden hangisi yoluyla mümkün olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Lozan Barış Antlaşması
Soru Açıklaması
Lozan’da Osmanlı dışl borçları dışınnda İtilaf Devletleri’nin devamında çok ısrarcı oldukları Kapitülasyonların bütün sonuçlarıyla kaldırılması mümkün olmuştur.
17.

Yeni TBMM "Kurucu Meclis" sıfatıyla açılmak istenmişse de,tepkiler göz önünde tutularak "olağanüstü yetkilerle donatılmış meclis"sıfatıyla açılmıştır.  Buna rağmen, meclisin kurucu bir niteliği taşıdığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olabilir?

Doğru Cevap: "D" Meclisin ulusal egemenliği gerçekleştirmesi,
Soru Açıklaması

İstanbul’un işgali, Meclis-i Mebusanın dağıtılması, daha önce meclisin Ankara’da toplanmasını savunan Mustafa Kemal Paşa’yı haklı çıkarmıştı. Mevcut durumu de-ğerlendiren Mustafa Kemal Paşa, vakit kaybetmeden Temsil Heyeti adına 19 Mart 1920’de ilgili idari ve askerî makamlara gönderdiği tamimde “olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara’da toplanması” için gerekli hazırlıkların yapılmasını iste-di. Usulüne uygun yapılan seçimler ve İstanbul’dan katılan mevcut mebusların oluşturduğu üyelerle Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 Cuma günü, Ulus meyda-nında şimdi müze olarak kullanılan binada dualarla açıldı. 

18.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan’a sadece Boğazlar konusunu görüşmek için katılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sovyet Rusya
Soru Açıklaması
Sovyet Rusya ve Bulgaristan ise yalnızca Boğazlar görüşmelerine katılmak üzere ABD de gözlemci sıfatıyla katılmıştır.
19.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemine ait bir oluşum değildir?
Doğru Cevap: "B" Meclis-i Mebusan
Soru Açıklaması
A,C,D ve E seçenekleri Tanzimat döneminde oluşturulan meclislerdir. B seçeneğindeki Mebusan Meclisi ise 1876'da ilan edilen meşrutiyet ile gündeme gelmiş ve oluşturuluş bir meclistir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi I. Mahmut Döneminde yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Avrupa ülkelerinde elçiliklerin açılması
Soru Açıklaması
Elçilikler III.Selim döneminde açılmıştır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.