Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 16
1.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin bir sonucu değildir?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası barış güçlendi.
Soru Açıklaması
Coğrafi keşifler uluslararası barışa katkı sağlamamıştır.
2.
Lale Devri’nde devlet tarafından birçok işletme açılmış ve üretime başlamış; mimari alanda yenilikler yapılmış, ilk matbaa kurulmuş ve ekonominin canlandırılması için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Lale Devri’nde gerçekleştirilen yenilikler, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu buhranın aşılmasında etkili olamamıştır. Yukarıdaki verilen bilgiler doğrultusunda değerlendirdiğinizde Osmanlı Devleti’nin birçok yenilik girişiminde bulunmasına rağmen içinde bulunduğu buhranı aşamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Bilimsel ve teknolojik yeniliklerden çok Avrupa’nın gösterişinin alınması
Soru Açıklaması
Lale Devri’nde birçok yenilik yapılmış fakat bu dönemin yenilikleri buhranın aşılmasına yönelik olarak yapılmış köklü yenilikler olamamıştır. Batıdaki yenilikleri inceleyen Osmanlı devlet adamları bilimsel, kültürel, askerî ve teknolojik yeniliklerden daha çok Avrupa’nın saray yaşamının gösteriş ve görkemini Osmanlı ülkesine getirme eğilimi göstermiştir. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.
3.
Mısır ve Kıbrıs hangi padişah döneminde kaybedilmiştir?
Doğru Cevap: "C" II. Abdülhamid
Soru Açıklaması
4.
Techir kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 27 Mayıs 1915
Soru Açıklaması
27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan geçici bir kanunla aşayişi bozan silahlı saldırgan ve direnişçilerin imha, casusluk ve vatana ihanet eden köy ve kasaba halkını başka yerlere sevk ve iskan etme yetkileri orduya devredilmiştir.
5.
Küçük sanayii teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913 yılında çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” nda aşağıdaki hükümlerden hangisi yer almıyordu?
Doğru Cevap: "E" Azınlıklar ve yabancılar öngörülen yeni ayrıcalıklardan yararlanmaz
Soru Açıklaması
Azınlıklar ve yabancılar öngörülen yeni ayrıcalıklardan yararlanmaz
6.
Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt para uygulaması, “Kaime” hangi yıl gerçekleştirildi?
Doğru Cevap: "C" 1840
Soru Açıklaması
1840
7.
Seçeneklerdeki derneklerden hangisi İzmir ve civarında kurulmuş olan yararlı bir cemiyettir?
Doğru Cevap: "A" Redd-i İlhak Cemiyeti
Soru Açıklaması
Redd-i İlhak prensibini savunan İzmir Müdafaa-i Vatan Heyeti kurulmuştur. İzmir’in işgalinden önce büyük bir miting düzenleyen bu cemiyet Batı Anadolu’da millî direniş ruhunun oluşmasında öncülük etmiştir.
8.
Osmanlı Devletinde 1917 yılında yerli sermayeyle kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İtibar-ı Milli Bankası
Soru Açıklaması
İtibar-ı Milli Bankası
9.

20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Konferansı’nda meseleleri incelemek üzere kaç komisyon kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" 3 Komisyon
Soru Açıklaması

20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Konferansı’nda meseleleri incelemek üzere üç komisyon kurulmuştur.

10.
Osmanlı Devletinde kanun tasarıları hazırlamak ve önemli devlet memurlarını yargılamak üzere 1838'de oluşturulan meclis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Meclis-i Ahkam-ı Adliye
Soru Açıklaması
Bu amaca uygun kurulan meclis Meclis-i Ahkam-ı Adliyedir.
11.
İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetlerin belirli ilkeler çerçevesinde kurulmasını sağlayan Cemiyetler kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 16/08/1909
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 16. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan durumu ifade etmek için Osmanlı alimleri tarafından kullanılan bir terimdir?
Doğru Cevap: "B" Yozlaşma ve Bozulma
Soru Açıklaması
16. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan durumla ilgili Osmanlı alimler tereddî ve tagayyür (yozlaşma ve bozulma) ifadesini kullanmaktadırlar. Dolayısıyla doğru şık B şıkkıdır. C şıkkındaki gerileme ifadesi ise çeldirici olarak kullanılmıştır.
13.
II. Mahmut döneminde ayanlarla Sened-i İttifak'ın imzalanmasının ardında yatan temel düşünce seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Merkezi idarenin zayıflamasının önüne geçmek.
Soru Açıklaması
14.

Osmanlı dönemi idari taksimatında Van, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis,vilayetleri; günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun hemen tamamını içine alankısıma aşağıdakilerden hangi ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Vilayat-ı Sitte 
Soru Açıklaması

Vilayat-ı Sitte: Osmanlı dönemi idari taksimatında Van, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis, vilayetleri; günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun hemen tamamını içine alan kısım. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi  1913’de Küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla  çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” nun içeriğinde yer almamıştır?

Doğru Cevap: "D" Azınlıkların ve yabancıların bu kanundan yararlanmaması,
Soru Açıklaması

Küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913’de “Geçici Sanayi Kanunu” çıkarıldı. Bu kanunla en az beş beygirlik güç kullanan ve 1000 Osmanlı liralık üretim aracına sahip olan ve bir yıl boyunca 750 iş günü yevmiyeli işçi çalıştıran iş yerleri bu kanunun getirdiği kolaylıklardan yararlanıyordu. Kanun vergi muafiyeti, bedava arazi, geçici gümrük muafiyeti, kamunun öncelikle bu tesislerin ürünlerini satın alma zorunluluğu gibi hükümler getirmiştir. Ancak bu yasadan çoğunlukla azınlıklar ve yabancılar yararlanmıştır.

16.
Aşağıdakilerden hangisi 21 Aralık 1918 yılında Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasının sonuçlarından birisidir?
Doğru Cevap: "E" Siyasi iktidarı yani padişahı eleştirecek ya da uygulamalarına karşı duracak bir gücün kalmaması
Soru Açıklaması
17.
Vilayet Meclisleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yasama ve yargı gibi temel görevleri üstlenmiştir
Soru Açıklaması
Vilayet Meclislerinin özelliklerine bakıldığında, Muhasıllık Meclislerinden sonra demokrasi yolunda önemli bir adım olduğu söylenebilir. Vilayet Meclisleri, tabii üyeler ve seçimle belirlenen dört kişiden oluşmaktadır. Tabii üyeler arasında; mülki amir, memurlar ve ruhani reisler bulunmaktadır. Seçimle belirlenen dört kişiden ikisi Müslüman, ikisi Gayrimüslimdir. Yasama ve yargı görevleri ise Vilayet Meclislerinin yetkisinde değildir. Bu görevleri Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye üstlenmiştir. Bu nedenle yanıt E seçeneğidir.
18.
Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ohannes Efendi
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nde ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması 1881 yılında Ohannes Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir.
19.
I. En kısa sürede ulusun bütün bireylerini okuryazar duruma getirmekII. Her ilde bir öğretmen okulu açmakIII. İllerin el verişli görünenlerinde uygulamalı tarım okulları ile ebe , dişçi ve küçük sağlık memuru okulları açmakAşağıdakilerden hangisi yukarıda yer alan Islahat Grubunun vaatlerinden yola çıkarak, ülkenin durumuna ilişkin çıkarım yapılacak yargılardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Ülkenin ziraat, eğitim ve sağlık alanında giderilmesi gereken eksiklikleri vardır.
Soru Açıklaması
20.

''Tanzimat ile getirildiği düşünülen eşitliğin.....................ile Hristiyan unsurlar lehine pozitif ayrımcılığa dönüşmesi önemli bir kırılma noktasıdır. Zira gayrimüslim vatandaşlar cüzi bir miktar vergi krşıığı askere gitme hizmetinden kurtulmuşlardır.!

Yukarıda yer alan cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisnin getirilmesi uygun olur?

Doğru Cevap: "D" Islahat Fermanı
Soru Açıklaması

''Tanzimat ile getirildiği düşünülen eşitliğin Islahat Fermanı ile Hristiyan unsurlar lehine pozitif ayrımcılığa dönüşmesi önemli bir kırılma noktasıdır. Zira gayrimüslim vatandaşlar cüzi bir miktar vergi krşıığı askere gitme hizmetinden kurtulmuşlardır.!

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.