Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 17
1.

İstiklal Harbi öncesi Osmanlı Devleti’nde özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da toprak - insan ilişkileri feodal düzen içindeydi.  Tarımda modernleşmeyi engelleyen en önemli faktör neydi?

Doğru Cevap: "B" Aşar Vergisi ve bu uygulamanın ortaya çıkardığı mültezimlik,
Soru Açıklaması

İstiklal Harbi öncesi Osmanlı Devleti’nde özellikle Doğu ve Güney Doğu Anado- lu’da toprak - insan ilişkileri feodal düzen içindeydi. Aşar Vergisi ve bu uygulama- nın ortaya çıkardığı mültezimlik tarımda modernleşmeyi engellemişti. Ulaşım ve haberleşme yetersizliği çiftçinin içe dönük üretimle yetinmesine yol açmıştı. Bitlis ve Diyarbakır’da 51 ve daha büyük dönüm toprağı işleyenler egemen iken Batı Anadolu da ise işletme büyüklükleri küçülmekte ve piyasaya yönelik üretimde ar- tış görülmektedir. Miras yoluyla toprağın paylaşılması nedeniyle ekilebilir toprak- lar küçülmekteydi.

2.
Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Cedit hareketinin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Eğitim alanında köklü değişikliklerin yapılması
Soru Açıklaması
Nizam-ı Cedit hareketiyle Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, ulemanın nüfuzunun kırılması, şeyhülislamların siyaseti yönlendiren fetvalarına son verilmesi, Avrupa’nın yaptığı yeniliklerin Osmanlı Devleti’nde uygulanması amaçlanmıştır. Nizam-ı Cedit hareketinin amaçları arasında eğitim alanında köklü değişiklikler yapılması bulunmamaktadır. Bu nedenle yanıt D seçeneğidir.
3.
I. Anadolu Ajansı'nın desteklenmesiII. Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü'nün kuruluşmasıIII. Hakimiyet-i Milliye gazetesinin desteklenmesiTBMM'nin yukarıdaki çalışmalarından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Propaganda yapmak için basın yayın organlarına önem verilmiştir.
Soru Açıklaması
4.
I. Kurtuluş Savaşı yıllarında kullanılabilir tek ulaşım aracı demiryoludur. II. Demiryollarının yapımı yabancı sermayenin denetiminde ve kendi çıkarlarına göre olmuştur. III. Demir yolları hatları genellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri tercih edilmiş ve bu hatlar İstanbul'a bağlanmamıştır. Yukarıdaki bilgilerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" Merkezi yönetimin ülkenin tümüne ulaşması ve güçlenmesi önlenmiştir.
Soru Açıklaması
Dönemin en hızlı ulaşım aracı olan demiryollarının dış ülkelerin denetiminde yapılması ve İstanbul ile bağlantısının olmaması sonucu merkezi yönetim ülkenin tümüne ulaşması güçleşmiş ve sağlıklı bir iletişim olmadığı için güçlenmesi önlenmiştir.
5.

I. Demiryolları Ege ve Akdeniz'de yoğunlaşmıştır.

II. Ulaşım yollarının belirlenmesinde yabancı sermaye belirleyici olmuştur.

III. Demiryolları ve Karayolları İstanbul'a bağlanmamıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet öncesi dönemdeki ulaşım ile ilgili doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Bağımsızlık Savaşı sırasında kullanılabilir tek ulaşım aracı demiryoluydu. Bunların yapımı ise yabancı sermayenin denetiminde ve kendi çıkarlarına göre olmuştur. Örneğin demiryolu hatları kurulurken hep kıyılar yani Akdeniz ve Ege tercih edilmiş ve buradaki hatlar başkent İstanbul’a bağlanmamıştır. Böylece merkezî yönetimin ülkenin tümüne ulaşması ve güçlenmesi önlenmiştir. Verilen üç seçenek de doğru ifade edilmiştir. 

6.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Mudanya Konferansına katılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Yunanistan
Soru Açıklaması
Konferans’a Yunanlılar katılmamışllardır.
7.

Osmanlı Devletinin yabancılara tanıdığı İlk demir yolu imtiyazı 1856’da  İzmir-Aydın hattı için verilmiştir. Bu ilk  imtiyazın tanındığı devlet aşağıdakilerden  hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İngiltere,
Soru Açıklaması

Osmanlı Dönemi’nin sonunda mevcut başlıca demir yolu hatları şöyleydi:

Anadolu demir yolu (İstanbul, İzmit, Eskişehir, Ankara), Bağdat hattı (Eskişehir, Afyon, Konya, Adana, Halep), 3 Mersin, Tarsus, Adana, İzmir, Bandırma, Bandırma, Bursa, İzmir, Aydın,

Bu hatların tamamı yabancı şirketlerce işletilmekteydi. İlk demir yolu imtiyazı 1856’da İngiltere’ye İzmir-Aydın hattı için verildi.

8.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1927 Kongresi’nde benimsediği ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Devrimcilik
Soru Açıklaması
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1927 Kongresi’nde Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik ilkeleri tanımlanmış ve bu ilkelerin benimsediği vurgulanmıştır.
9.

Misak-ı Millî (Millî Ant) nin Meclis-i Mebusan da kabul edilmesi karşısında aşağıdakilerden hangisi İngilizlerin tavrı olamaz?

Doğru Cevap: "C" Kararın yeniden gözden geçirilmesini ve onaylanmamasını istemiştir,
Soru Açıklaması

Karşı harekete geçen İngilizler 15 Mart’ta 150 kişiyi tutukladılar. 16 Mart 1920’de de Şilen İstanbul’u işgal ettiler. Tüm devlet kurumlarını denetim altına aldılar. Meclisi basarak başta Rauf Bey, Kara Vasıf Bey olmak üzere bazı mebusları tutukladılar. Böylece devletin bağımsızlığına büyük bir darbe vurdular. Bir bildiri yayınlayarak sözde işgalin geçici olduğunu, amaçlarının Saltanatın etkinliğini kırmak olmayıp, Osmanlı idaresinde kalacak yerlerde güçlendirmek olduğunu, taş- rada isyan çıktığı ya da katliamlar yapıldığı takdirde İstanbul’un Türklerden alına- cağını, herkesin saltanat merkezi olan İstanbul’dan verilecek emirlere uyması gerektiğini belirttiler.

10.
Osmanlılarda kullanılan ilk para aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gümüş akçe
Soru Açıklaması

Osmanlılarda ilk para 1327’de Orhan Bey zamanında kestirilen gümüş akçedir. Bu para Fatih Dönemine (1479) kadar kullanılmıştır. 

11.

Amacı  toplanış şekli  ve aldığı kararlar açısından tümüyle millî özellik taşıyan Kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sıvas  Kongresi,
Soru Açıklaması

Sivas Kongresi, her şeyden önce katılan delegeler ve bütün ülkeyi kapsayan kararlarıyla, millî bir nitelik taşımaktadır. Amasya Tamimi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar burada genişletilmiş ve Millî Mücadele’nin programı niteliğinde olan “Misak-ı Millî” ana hatlarıyla burada şekillenmiştir. Millî Mücadele’nin amaç ve hedeşerinin ortaya konduğu Kongre’de, millî iradeye sıkça yapılan atışar, “İrade-i Milliye” adlı gazetenin çıkarılması, Temsil Heyeti’nin genişletilmesi uygulamaları, Türk Demokrasi tarihinde önemli bir gelişmeyi de ifade etmektedir.

12.
-TBMM’nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur. -TBMM kanun yapma ve yürütme yetkisine sahiptir. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Kabine sistemine geçildiği
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan üyelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sivil bürokrasiden
Soru Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan üyelerin; %34,2’si sivil bürokrasiden, %24’ü serbest meslek sahiplerinden, %13,2’si askerlerden, %8,6’sı din adamlarından, %12,7’i yerel yönetimlerde görev almış üyelerden, %4’ü doktor ve eczacılardan, %1,2’si aşiret reislerinden, %1’i teknik elemandan oluşuyordu. Bu da TBMM’nin tüm halk kesimini temsil ettiğini gösteriyordu.

14.

Osmanlı döneminde ülkemize giren ve ancak 1977'de faaliyetlerine son veren yabancı sermayeli banka aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Banco Commerciale İtaliana
Soru Açıklaması

1919'da ülkemizde kurulan Banco Commerciale İtaliana, Türkiye’deki şubelerini 1977 yılında tasfiye etmiştir.

15.
Türk İstiklal Savaşı’nın ve inkılap tarihinin çok önemli bir belgesi sayılan Amasya Genelgesinde, İstiklal Savaşı’nın yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan’a sadece Boğazlar konusunu görüşmek için katılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sovyet Rusya
Soru Açıklaması
Sovyet Rusya, Türkiye’nin de isteği üzerine Lozan’a sadece Boğazlar konusunu görüşmek için katılmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.
17.
Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Barış Konferansı görüşmelerinin 4 Şubat 1923’te kesintiye uğramasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Kıbrıs ve Adalar sorunu
Soru Açıklaması
Antlaşma tasarısında Ermenilere toprak verilmesi, kapitülasyonların devam ettirilmesi, Osmanlı dış borçlarının tamamının Türkiye’ye ödetilmek istenmesi, savaş tazminatı ve tamirat bedeli, boğazların statüsü gibi meselelerde anlaşmaya varılamamıştır.
18.

Aşağıdakilerden hangisi Lozan görüşmelerine katılan ekipte yer almamıştır?

Doğru Cevap: "E" Yusuf Kemal Bey
Soru Açıklaması

Heyet şu kişilerden oluşmuştur: Hariciye Vekili İsmet Paşa I. Delege, Sağlık Vekili Dr. Rıza Nur II. Delege olarak tayin edilirken mali müşavir olarak Hasan Saka ve Celal Bayar görevlendirilmişlerdir. Yusuf Kemal Bey Dışişleri bakanlığından istifa ettiği için yerine İsmet Paşa görevlendirilmiştir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın halkı Millî Mücadele fikri etrafında birleştirme çalışmalarının ilk adımıdır?
Doğru Cevap: "E" Havza Genelgesi
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal Paşa 25 Mayıs’ta karargâhıyla Havza’ya geldi. Burada konuştuğu Havzalılara memleketin içinde bulunduğu durumdan kurtarılacağına dair ümit verdi. Havza’dan sivil ve askerî yöneticilere gönderdiği bildiride devam etmekte olan işgallere karşı miting ve protestoların sürdürülmesini istedi. Bu bildiri Havza Genelgesi adıyla Milli Mücadelenin ilk adımı olmuştur.
20.

Mondros Mütarekesinde itilaf Devletlerini Temsil eden Akdeniz Filosu Komutan Amiral Calthorphe hangi ülkenin temsilcisiydi?

Doğru Cevap: "B" İngiliz
Soru Açıklaması

Mondros Mütarekesi, Rauf Bey (Orbay) başkanlığındaki Osmanlı heyeti ile İtilafDevletleri adına Akdeniz Filosu Komutanı İngiliz Amiral Calthorphe arasında 30Ekim 1918’de imzalandı.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.