Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 18
1.

I-Mavri Mira

II-Yunan Trakya Komitesi

III-Etnik-i Eterya

IV-Kordos Komitesi(Rum Göçmenler Derneği)

Fener Rum Patrikhanesi tarafından yönlendirilen veya yönetilen yukarıda ki  kuruluşların amaçlarını doğrudan engellemek amacıyla oluşturulan direniş cemiyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti 
Soru Açıklaması

Yine Doğu Anadolu’yu savunma amaçlı olarak 4 Aralık 1918’de Vilayat-ı Şar-kıyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da olan bu cemiyet Erzurum ve diğer doğu illerinde şubeler açmıştır.

Trakya’da Yunan işgal hazırlıkları ve Mavri Miracıların iddialarına karşı Cafer Tayyar Bey’in yardım ve desteği ile 1 Aralık 1918’de Trakya Paşaeli Müdafaa-i He-yet-i Osmaniye Cemiyeti kuruldu.

İzmir’in Yunan’a verilme tehlikesine karşı, 17. Kolordu Komutanı Nurettin Pa-şa’nın yardım ve desteği ile Türk aydınları tarafından 1 Aralık 1918’de İzmir Mü-dafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet, İzmir’in Türklüğü konu-sunda dünya kamuoyunu aydınlatma gayreti içinde olmuştur. Mart 1919’da düzen-lediği kongre ile İzmir ve vatan üzerinde oynanan oyunlara karşı gerekirse silahlı mücadeleye gireceklerini İtilaf Devletleri’ne ve kamuoyuna duyurmuştur. Bu cemi-yetle iş birliği hâlinde Redd-i İlhak prensibini savunan İzmir Müdafaa-i Vatan He-yeti de kurulmuştu. İzmir’in işgalinden önce büyük bir miting düzenleyen bu ce-miyet Batı Anadolu’da millî direniş ruhunun oluşmasında öncülük etmiştir.

Yunan işgaline karşı Batı Anadolu’da bu teşkilatlanmalar olurken, Trabzon merkezli bir Rum Pontus devleti tehlikesine karşı Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, Çukurova bölgesinin Fransızlara verileceği tehlikesine karşı bu bölgenin haklarını savunmak amacıyla Adana Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiye-ti kurulmuştu.

2.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Nisan 1920’de Meclis başkanlığına verdiği önergenin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Milli egemenlik ilkesine dayanan halk hükümeti kurulması
Soru Açıklaması
3.
Seçeneklerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşan gruplardan bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Adalet Zümresi
Soru Açıklaması
Adalet Zümresi Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşan gruplardan bir tanesi değildir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Lozan'da Boğazlarla ilgili alınan kararlardan biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Boğazlardan yabancı devletlerin savaş gemileri geçmeyecektir.
Soru Açıklaması
Lozan'da alınan kararlardan biri de yabancı devletlerin savaş gemileri serbestçe Boğazlardan geçebileceklerdir.
5.
Aşağıdakilerden hangi olaydan sonra Saltanat Şurasında Meclis-i Mebusan’ın toplanması istenmiştir?
Doğru Cevap: "A" İzmir’in İşgali
Soru Açıklaması
21 Aralık 1918’de padişah iradesi ile Meclis-i Mebusan da kapatıldı. Böylece siyasi iktidarın uygulamalarına karşı duracak, onu eleştirecek bir güç kalmadı. Ancak bu durum tepki doğurmakta gecikmedi. Özellikle basın organlarında Meclis-i Mebusanın açılması isteyen yazılar çıkmaya başladı. Hatta İzmir’in işgali sonrasında toplanan Saltanat Şurası’nda da Meclisi Mebusanın toplanması istendi. Tevfik Paşa ve Damat Ferit Paşa hükûmetleri işgallerin sürdüğünü bahane ederek meclisin toplanmasını hep savsakladı.
6.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Türkiye Devleti'nin yeni yönetim biçiminin cumhuriyet olmasına tek başına karar vermesinin nedenleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Meclisteki tüm vekillerin en ideal yönetim şekli olarak cumhuriyeti benimsemiş olmaları
Soru Açıklaması
Meclisteki vekillerin tümünün, devletin yeni yönetim şekli konusunda herhangi bir fikir birliği bulunmamaktaydı. Dolayısıyla doğru cevap "B" dir.
7.
I. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur.II. Yasama ve Yürütme gücü Büyük Millet Meclisindedir.20 Ocak 1921 yılında TBMM tarafından kabul edilen anayasada yer alan bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti fiilen yok sayılmaktadır.
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devletinde büyük kentlerdeki az sayıda sınai faaliyetler yabancıların ya da ülkede yaşayan azınlıkların elindeydi. Müslüman Türkler, gerçek anlamda ekonomik faaliyetlerle ancak ne zaman ilgilenmeye başlamışlardı?
Doğru Cevap: "C" II. Meşrutiyetten (1908’den) sonra
Soru Açıklaması
Büyük kentlerdeki az sayıda sınai faaliyetler yabancıların ya da ülkede yaşayan azınlıkların elindeydi. Müslüman Türkler, gerçek anlamda ekonomik faaliyetlerle ancak II. Meşrutiyet’ten (1908’den) sonra ilgilenmeye başlamışlardı.
9.

İstiklal Harbi öncesi Osmanlı Devleti’nde özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da  tarımda modernleşmeyi engelleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mültezimlik sistemi,
Soru Açıklaması

İstiklal Harbi öncesi Osmanlı Devleti’nde özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da toprak - insan ilişkileri feodal düzen içindeydi. Aşar Vergisi ve bu uygulama-nın ortaya çıkardığı mültezimlik tarımda modernleşmeyi engellemişti. Ulaşım ve haberleşme yetersizliği çiftçinin içe dönük üretimle yetinmesine yol açmıştı.

10.
Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman ve milli mücadele aleyhtarı yapılardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Reddi İlhak Cemiyeti
Soru Açıklaması
A seçeneğindeki Reddi İlhak Cemiyeti milli çıkarları savunan bir cemiyettir. İzmir'in Yunanlılarca ilhak edilmesine karşı kurulmuştur. Doğru seçenek A seçeneğidir.
11.
İtalya, 1900 yılında Fransa ile yaptığı bir antlaşma ile Fransa'nın Fas'taki nüfuzunu tanımış, bunun üzerine Fransa'da İtalya'nın Trablusgarp üzerindeki nüfuzunu tanımıştır. Ardından 1901 yılında İngiltere, 1902 yılında Avusturya ve 1909 yılında Rusya, İtalya'nın Trablusgarp üzerindeki çıkarlarını tanıyan devletler olmuşlardır. Bütün bu gelişmeler İtalya'nın Trablusgarp üzerinde neyi amaçladığının birer göstergesidir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı eyaleti olan Trablusgarp'ı kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda sömürgesi haline getirmek istemesi.
Soru Açıklaması
19. sonlarında birliğini kurmuş olan İtalya, Osmanlı eyaleti olan Trablusgarp’ı kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda sömürgesi haline getirmek istemektedir. Bu amacına ulaşma yolunda Fransa ile 1900 yılında bir anlaşma yapmış, Fransa’nın Fas’taki nüfuzuna karşılık kendisinin de Trablusgarp üzerindeki nüfuzu tanınmıştır. 1901 yılında İngiltere, 1902’de Avusturya, 1909’da da Rusya İtalya’nın Trablusgarp üzerindeki çıkarlarını tanımıştır. Böylece İtalyanlar Trablusgarp’a yerleşmek için gerekli altyapıyı oluşturduklarını düşünmüşlerdir.
12.

Tesanüd grubunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mecliste milletvekilleri arasında dayanışmayı sağlamaktır.
Soru Açıklaması

Tesanüd grubunun amacı, mecliste milletvekilleri arasında dayanışmayı sağlamaktır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim'in yaptığı yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sened-i İttifakın hayata geçirilmesi
Soru Açıklaması
Sened-i İttifakın hayata geçirilmesi II. Mahmut Döneminde olmuştur.
14.
TBMM'de Yeşil Ordu, Halk Zümresi, Islahat Grubu, İstiklal Grubu, Tenasüd Grubu gibi grupların bulunmasından yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "D" TBMM'nde farklı ideolojilere sahip milletvekilleri vardır.
Soru Açıklaması
15.
Amasya Genelgesinde yer alan "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" maddesi göz önünde bulundurulduğunda seçeneklerdekilerden hangisi çıkartılabilir?
Doğru Cevap: "E" Milletin istiklalini savunma konusunda İstanbul hükümeti başarısız olmuştur.
Soru Açıklaması
Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağından bahsedilmesi, Türk tarihinde ilk defa millî iradeye yani demokrasiye dayalı yeni bir yapılanmanın ve gelişmelerin habercisi olarak da karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan, söz konusu belge, Millî Mücadele tarihinin önemli bir belgesi olmakla birlikte Türk Demokrasi Tarihi açısından da ayrı bir değer taşımaktadır.
16.

I. Karaağaç Harp tazminatı olarak Türklerde kalacaktı.

II. İngilizler, Trablusgarp üzerindeki haklarından vazgeçti.

III. Rezve deresi sınır ile Karadeniz'de Bulgaristan sınırı belirlenmişti.

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Görüşmelerinde alınan sınır kararları hakkında doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Edirne ile Karaağaç Harp tazminatı olarak Türklerde kalacaktı. İngilizler, Trablusgarp üzerindeki haklarından vazgeçeceki. Rezve deresi sınır ile Karadeniz'de Bulgaristan sınırı belirlenmişti. Hayat bölgesi, İskenderun Sancağı ile birlikte Halep'e bağlandı. Irak sınırı ise bir karara bağlanamamıştı: İngilizler ve Türkler bu konuyu barış yoluyla görüşmelerden sonra çözecekti.

17.
Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine karşı çıkan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Hasan İzzet Paşa
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinde Ermenilerin 24 Nisan tarihini canlı tutmalarının nedeni olarak bilinir?
Doğru Cevap: "D" Ermeni komite merkezlerinin kapatılması ve elebaşlarının tutuklanması tarihi olması
Soru Açıklaması
Doğru seçenek D seçeneğidir. 24 Nisan 1915'te tevcir kanunun çıkmasında yaklaşık bir ay önce gizli bir emirler Ermeni Komite merkezleri kapatılmış, evraklara el konulmuş ve elebaşları tutuklanmıştır.
19.
Cumhuriyet ilan edildikten sonra, Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı, başbakanı ve meclis başkanı sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mustafa Kemal – İsmet İnönü – Fethi Bey
Soru Açıklaması
Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk başbakanı İsmet İnönü ve ilk meclis başkanı Fethi Bey olmuştur. Bu nedenle cevap D seçeneğidir.
20.
Lozan Konferansı'nda hangi devlet "Boğazlar, gerek savaşta gerek barışta savaş gemilerine kapalı bulundurulmalı ve savunması da Türkiye'ye ait olmalıdır." tezini öne sürmüştür?
Doğru Cevap: "C" Rusya
Soru Açıklaması
Rusya ,"Boğazlar hem barışta hem de savaşta savaş gemilerine kapalı olmalı ayrıca savunması da Türkiye'ye ait olmalıdır" görüşünü ortaya koymuştur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.