Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 19
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti dönemindeki demir yolu hatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ankara, Erzurum
Soru Açıklaması

Osmanlı Dönemi’nin sonunda mevcut başlıca demir yolu hatları şöyleydi:

Anadolu demir yolu (İstanbul, İzmit, Eskişehir, Ankara), Bağdat hattı (Eskişehir, Afyon, Konya, Adana, Halep),

       3 Mersin, Tarsus, Adana,

İzmir, Bandırma, Bandırma, Bursa, İzmir, Aydın, Afyon, olarak sıralanmaktadır. Aseçeneğinde verilen Ankara, Erzurum hattı bulunmamaktadır.
2.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhurbaşkanı olmasıyla TBMM Başkanlığına seçilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fethi Bey (Okyar)
Soru Açıklaması
Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı Cumhurbaşkanlığına seçtikleri ilan olunmuştur. Başakanlığa getirilen İsmet Paşa hükûmeti güvenoyu almış, aynı gün Fethi Bey Meclis Baflkanlığına seçilmiştir.
3.
Günümüzdeki Anadolu - İran sınırının belirlendiği ve IV. Murat döneminde Sefevi Devleti ile imzalanan antlaşma seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kasr-ı Şirin Antlaşması.
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Savaşı döneminden önce yabancı sermayenin ülkemizde yaptığı yatırımlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Havacılık Sanayi
Soru Açıklaması

1913 yılına göre yabancı sermayenin toplam yatırımlarının dağılımı madencilik, elektrik, havagazı, su, tütün, tekel, imalat sanayi üzerine olmuştur.

5.

I. Hilafetin merkezi olduğu için İstanbul'un öneminin devam edebileceği,

II. İç ve dış tehditleri ortadan kaldırma gerekliliğin ön planda olması,

III. Milli bir irade ile yeni bir devlet anlayışını güçlendirmek.

Yukarıdakilerden hangileri Ankara'nın başkent olması ile ilgili doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Hilafetin merkezi olduğu için İstanbul'un öneminin devam edebileceği görüşü yeni mecliste önemli bir yer tutuyordu. Ayrıca boğazları barındırmasıyla sebebiyle güvenlik unsuru konusunda da çekinceler vardı ve iç ve dış tehditleri ortadan kaldırma gerekliliğin ön plana çıkmıştı. Son olarak da milli bir irade ile yeni bir devlet anlayışını güçlendirmek niyetinde olan bir meclis vardı. Verilen üç bilgi de doğrudur.

6.
Lale Devri olarak nitelendirilen dönemi sona erdiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İran seferi
Soru Açıklaması
İran seferi ve yaşananlar Patrona Halil isyanının çıkmasını kolaylaştırmıştır.
7.

V. Eldem’in değerlendirmelerine göre 20. yüzyılın başlarında, Batı Avrupa’dakişi başına ortalama gelir 170 dolar iken Osmanlı İmparatorluğu’nda kişi başına ortalama gelir yaklaşık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 44 Dolar
Soru Açıklaması

V. Eldem’in değerlendirmelerine göre 20. yüzyılın başlarında, Batı Avrupa’dakişi başına ortalama gelir 170 dolar iken Osmanlı İmparatorluğu’nda yaklaşık 44 dolar idi. 

8.
Anadolu'daki hangi şehrimizin işgali ulusal mücadelenin fitilini ateşlemiştir?
Doğru Cevap: "D" İzmir
Soru Açıklaması
İzmir'in işgali, ulusal mücadelenin başlamasının en önemli nedenidir.
9.

Aşağıdakilerden hangi tarihte, kadife, ipekli kumaş, saten ve tafta üretmek için  Hereke Fabrikası tesis edilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1845
Soru Açıklaması

Kadife, ipekli kumaş, saten ve tafta üretmek için 1845'te  Hereke Fabrikası tesis edildi.

10.
Aşağıdakilerden hangi karar İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" özelleştirilmeye önem verilmesi
Soru Açıklaması
17 Şubat- 4 Mart 1923 tarihlerinde İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi' nde alınan kararlara uygun olarak, hükumet ilk ulusal ticaret bankamız olan Türkiye İş Bankasının 1924' te faaliyete geçmesini sağlamıştır. Ardından sanayi alanında kredi vermek üzere 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştur. Çiftçi kesiminin isteğine uyularak, yaklaşık devlet gelirlerinin %30'unu sağlayan Aşar Vergisi yürürlükten kaldırıldı. 1927 yılında " Teşvik-i Sanayi Kanunu" ile sınai yatırımlar özendirilmeye çalışılmıştır.
11.
I. Mevcut sınırları ile vatan bir bütündür, hiçbir sebep ve bahane ile birbirinden ayrılamaz. II. Kuva-yı milliyeyi âmil, millî iradeyi hâkim kılmak esastır. III. Hristiyan unsurlara millî birlik ve beraberliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan hangileri millî iradenin hâkim olacağı yeni bir yönetim ve geleceğin arzu edildiğini açıkça göstermektedir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
I ve III numaralı öncüller vatan bütünlüğü ve bağımsızlıkla doğrudan ilgilidir. II numaralı öncül ise “milli iradeyi hâkim kılmak esastır” hükmü ile millî iradenin hâkim olacağı yeni bir yönetim ve geleceğin arzu edildiğini açıkça göstermektedir.
12.

Mudanya Mütarekesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" BMM İtilaf Devletlerince resmen tanınmış oluyordu.
Soru Açıklaması

Mudanya Mütarekesi’nin yapılmış olması ile BMM İtilaf Devletlerince resmentanınmış oluyordu.

13.
TBMM'deki milletvekilleri arasında dayanışmayı sağlamayı amaçlayan, meclisin en örgütlü grubu olduğu halde partileşmeyi düşünmeyen grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tesanüd Grubu
Soru Açıklaması
Amacıı; adından da anlaşılacağı gibi mecliste milletvekilleri arasında dayanışmayı sağlamaktır. Meclisin en örgütlü gurubu olarak tanınmış ancak partileşmeyi düşünmemiştir. Bu nedenle üyeleri siyasi program yapma gereği duymamıştır.
14.

İttifak Devletlerinin Lozan Görüşmelerine, İstanbul Hükümetini de davet etmeleri aşağıdakilerden hangi olaya sebep olmuştur?

Doğru Cevap: "C" Saltanatın kaldırılması
Soru Açıklaması

13 Kasım 1922’de Barış görüşmelerini Lozan’da başlatmayı kararlaştıran Müttefik Devletler, 27 Ekim 1922’de konferansa Türk tarafında ikilik ç›karmak amacıyla Ankara Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmeti’ni de davet etmişlerdir. 29 Ekim 1922’de Tevfik Paşa TBMM’ye gönderdiği bir telgrafla konferansa birlikte katılmayı teklif etmiştir. Tevfik Paşa’nın bu teklifi TBMM’de şiddetli tartışmalara yol açmış, yaşanan tartışmalar neticesinde Saltanat’ın kaldırılması meselesini gündeme gelmiş ve 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılmıştır.

15.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşan gruplardan hangisi Türkiye Halk İştirakiyun Fırkasına dönüşmüştür?
Doğru Cevap: "A" Yeşil Ordu
Soru Açıklaması
Nazım Bey ve bazı arkadaşları Yeşil Ordu'nun Türkiye Halk İştirakiyun Fırkasına dönüştüğünü belirtmişlerdir.
16.

Osmanlı Devleti  neden batıda ki gibi  bir bankacılık sistemine ihtiyaç duymamış ve teşvik de etmemiştir?

Doğru Cevap: "C" Osmanlı Sanayileşme ve dışa açılma sürecini yaşamadığı için,
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti, Batı Avrupa’da yaşanan gelişme, sanayileşme ve dışa açılma sürecini yaşamadığı için, benzer bir bankacılık sistemine ihtiyaç duymamış ve teşvik de etmemiştir. Sadece Hazinenin iç ve dış borçlanmasını kolaylaştırmak ve sürdürmek yönünde, özellikle yabancı bankaların hizmetine ihtiyaç duyulmuştur.

17.

I. İngilizlerin görüşüne göre Boğazlar açık olacak ve tarafsız bir komisyon tarafından yönetilecekti.

II. Ruslara göre ise Boğazlar, Karadeniz barışı ve güvenliği açısından sürekli kapalı tutulacaktı.

III. Türkiye'nin görüşüne göre ise, Misak-ı Milli'ye uygun olarak İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlandığı sürece geçiş serbest olabilecekti.

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Görüşmeleri sırasında Boğazlar'ın durumuyla ilgili doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

I. İngilizlerin görüşüne göre Boğazlar açık olacak ve tarafsız bir komisyon tarafından yönetilecekti.

II. Ruslara göre ise Boğazlar, Karadeniz barışı ve güvenliği açısından sürekli kapalı tutulacaktı.

III. Türkiye'nin görüşüne göre ise, Misak-ı Milli'ye uygun olarak İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlandığı sürece geçiş serbest olabilecekti.

Yukarıda verilen üç bilgi de doğrudur.

18.
Aşağıdakilerden hangisi Misakı-ı Milli gereğince halk oylamasına başvurulan illerdendir?
Doğru Cevap: "B" Ardahan
Soru Açıklaması
Kars, Ardahan, Batum, Hatay ve Batı Trakya misakı milli kapsamında halk oylaması öngörülen illerdir.
19.
Mudanya Konferansı için görevlendirilen temsilciler hangisinde yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İngiltere – Lord Curzon
Soru Açıklaması
Mudanya Konferansı'nda Türkiye’yi İsmet Paşa, İngiltere’yi General Harrington, Fransa’yı General Charpy, İtalya’yı General Mombelli temsil etmiştir. Konferans’a Yunanlılar kat›lmam›fllard›r. Yunan delegeleri General Mazarakis ile Albay Sarıyanis de Mudanya’ya gelmişler, ancak limanda bir Yunan gemisinde kalmayı tercih etmişlerdir.
20.

Osmanlı Mebusan meclisi İtilaf Devletleri tarafından kaç yılında kapattırılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1920
Soru Açıklaması

Meclis, 11 Nisan 1920 tarihinde Padişah Vahdettin tarafından itilaf güçlerinin baskısı karşısında kapatılmıştır. Bundan sonraki meclis dönemi TBMM dönemi olarak geçmektedir. Doğru yanıt D seçeneğidir.  

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.