Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 2
1.

Mondros Ateşkes Mütarekesinin ardından, Padişah Vahdettin de mütarekenin metnini öğrendiği zaman: “Şartların çok ağır olmasına rağmen kabul edelim, biz sonra hoşgörüsüne nail olacağız” dediği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması

Nitekim Padişah Vahdettin de mütarekenin metnini öğrendiği zaman: “Şartların çok ağır olmasına rağmen kabul edelim, biz sonra İngilizlerin hoşgörüsüne nail olacağız” diyebilmekte idi.

2.
Atatürk Nutuk’ta Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu “Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir mütareke imzalanmış, ordunun elinden silah ve cephaneleri alınmış, millet yorgun ve fakir bırakılmıştır. Milleti savaşa sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar, Padişah ve hükümet ise aciz ve korkak idi” şeklindeki sözleriyle nitelendirmiştir.Atatürk’ün bu düşünceleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Doğru Cevap: "D" Padişah, devletin kurtarılmasına yönelik girişimlerde bulunmuştur
Soru Açıklaması
3.

I. Ardahan

II. Muş

III. Kars

IV. Artvin

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Yeşilköy Antlaşması ile Rus egemenliğinde kalmıştır?

Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti, Rusya ile Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Antlaşma gereğince Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan bağımsız olacak; Kars, Ardahan, Artvin ve Doğu Beyazıt Rus egemenliğinde kalacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

4.
Cumhuriyet döneminde ilk elektrik santralinin kurulmasına öncülük yapan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Etibank
Soru Açıklaması
Cumhuriyet Döneminde ilk elektrik santrali 1948'de Etibank tarafından kurulmuştur. Bankanın kuruluş amaçlarından biri de budur?
5.

Osmanlı İmparatorluğun da,eskiden ülke ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük pay sahibi olan küçük aile işletmeleri ortadan kalkmasının temel nedeni neydi?

Doğru Cevap: "E" Kapütilasyonlar nedeni ile yabancı mallarla rekabet edilememesi,
Soru Açıklaması

Osmanlı İmparatorluğu imzaladığı uluslararası antlaşmalar ve kapitülasyonlar nedeniyle, Batı Avrupa ülkelerinin tarımsal ve sınai ürünlerinin tam bir pazarı hâline dönüşmüştü. Eskiden ülke ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük pay sahibi olan küçük aile işletmeleri ortadan kalkmıştı. Yine de yıkıcı rekabete dayanarak halıcılık, bakırcılık, silah imalatı, saraçlık ve dokumacılık gibi alanlarda ayakta kal-mayı başaran küçük işletmeler vardı.

6.

I. İngiliz malları, yerli malların yerini aldı.

II. Her yıl belirli bir miktarda tarım ürünü ithal ediliyordu.

III. Köylüler maraba konumunda çalışmak durumunda kalmışlardır.

Yukarıdakilerden hangileri 1838 Ticaret Anlaşması'nın direk sonuçları arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

1838 Ticaret Anlaşması sonrasında başta İngiliz malları olmak üzere her türlü tarımsal ürün kentlerde yerli ürünlerin yerini almıştır. Bunun ertesinde, 1878-1913 yılları arasında, un, pirinç ve buğday ithal edilmek durumunda kalındı. Devletin tarımı ve köylüyü koruyamaması sebebiyle de, özellikle Doğu bölgelerindeki derebeyler ve köy ağaları, sahip oldukları topraklarla birlikte köylülere de sahip oldu. Böylece köylüler maraba olarak adlandırılmaya başlandı.

7.

Türkiye’de ilk düzenli posta teşkilatı ne zaman kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" 1840
Soru Açıklaması

Türkiye’de ilk düzenli posta teşkilatı 1840'da kurulmuştur.

8.

Yunan işgal hazırlıkları ve Mavri Miracıların iddialarına karşı Cafer

Tayyar Bey’in yardım ve desteği ile 1 Aralık 1918’de

aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti
Soru Açıklaması

Yunan işgal hazırlıkları ve Mavri Miracıların iddialarına karşı Cafer

Tayyar Bey’in yardım ve desteği ile 1 Aralık 1918’de

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti kurulmuştur.

9.
I. Dünya Savaşı öncesinde ücreti Osmanlı Devleti tarafından ödenmiş olmasına rağmen İngilizlerin Sultan Osman zırhlısını vermemek için bahaneler icat ettikleri göz önünde bulundurulduğunda seçeneklerdekilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" İngilizler, Osmanlı devletinin savaş öncesinde güçlenmesini istememektedir.
Soru Açıklaması
10.
Anadolu’nun Batılı devletlerin ham madde kaynağı ve Pazar alanı olmaktan çıkması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır ?
Doğru Cevap: "D" Kapitülasyonların kaldırılması ile
Soru Açıklaması
Kapitülasyonların tüm batılı devletlere tanınmış olması ve bu batılı devletlerin sanayide gelişmiş olmaları sanayisi olmayan Osmanlı devletinin bütün pazarlarını seri ve ucuza üretilen batının malları ile doldurmasına neden oluyordu.Osmanlı üretimini geliştiremiyor sadece hammadde satabiliyordu,bu da ülkeyi sömürgeleştiriyordu.Doğru D seçeneği
11.

Doğu Anadolu'da, yetiştirdiği ürünün toplamı üzerinden pay alan üreticiye aşağıdakilerden hangi ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Maraba
Soru Açıklaması

Köylü“maraba”, yani yetiştirdiği ürünün toplamı üzerinden pay alan üretici durumundaydı.

12.

 Osmanlı Devleti’nde ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması kim tarafından gerçekleştirildi?

Doğru Cevap: "B" Ohannes Efendi,
Soru Açıklaması

Bu gelişmeler dışında Osmanlı Devleti’nde ilk iktisat kitabının yazılması ve ba-sılması 1881’de Ohannes Efendi tarafından gerçekleştirildi. Yazar bu kitabını hoca-lık yaptığı Mekteb-i Mülkiyede okutmuştur.

13.

I. Osmanlı Müslüman tebaasını İslam bayrağı altında toplamak

II. Hristiyanlığın entellektüel gücünün önüne geçmek

III. Müslümanları halifelik makamı etrafında toplayarak mevcut problemleri çözmek

IV. Sünnilik ve Şiilik arasında bir yakınlaşma kurarak Ortadoğu'daki ingiliz planlarını sonuçsuz bırakmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri II. Abdülhamid Devri İslamcılık politikasının amaçları arasında yer almaktadır? 

Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması

II. Abdülhamid Devri İslamcılık politikasını bu bilgiler ışığında üç ana hedef etrafında özetlemek mümkündür. Bunlardan biri, Osmanlı Müslüman tebaasını “İslam” bayrağı altında toplamak iken ikincisi de dış ülke Müslümanlarının Halifelik makamı etrafında toplanmasını temin ederek mevcut problemlerin çözümünde karşılıklı destek ve yardımın teminidir. Osmanlı belgelerinden ortaya çıkan üçüncü bir amacın daha olduğu söylenebilir ki o da Sünnilik ile Şiilik arasında bir yakınlaşma ve birlik meydana getirerek yine Orta Doğu’daki İngiliz planlarını sonuçsuz bırakma ve bu hususta Hindistan Şiilerinin de siyasi desteğini temin etmektir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

14.
Osmanlı Devleti’ne gelen yabancı bankalar, ülkeleriyle Osmanlı Devleti arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye çalışmışlar; özellikle madencilik ve ulaştırma alanına yatırım yapmayı tercih etmişlerdir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti’nin değerli madenleri kolay bir şekilde dışarıya taşınmak istenmektedir
Soru Açıklaması
Soru kökü analiz edildiğinde yabancı bankaların öncelikle Osmanlı Devleti ile ticari ilişkilerini geliştirdiği görülmektedir. Daha sonrasında ise madencilik ve ulaşım sektörüne yatırım yaptıkları belirtilmiştir. Bu durumun temel sebebi Osmanlı Devleti’nde bulunan değerli madenlerin, kolay bir şekilde taşınarak dış ülkelere taşınmak istenmesidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.
15.
Osmanlı Devleti'nde Vakay-i Hayriyye olayı olarak bilinen Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Avrupa tarzında kurulan orduya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Soru Açıklaması
III. Mahmut döneminde Yeniçeri ordusunun yerine kurulan orduya Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı verilmiştir.
16.

II. Abdülhamid döneminde Osmanlı okul gemisi Ertuğrul ziyaret ve yakın siyasal ve kültürel ilişkiler kurmak amacıyla aşağıdaki ülkelerden hangisine gönderilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Japonya
Soru Açıklaması

II. Abdülhamid sadece Müslüman dünyası ile değil, iktidarı süresince Batı’ya alternatif olacak Japonya gibi ülkelerle de yakın siyasi ve kültürel ilişki kurmaya çaba sarf etmiştir. Osmanlı okul gemisi Ertuğrul’un ziyaret amacıyla Japonya’ya gönderilmesi Müslüman topluluklar içinde Japon tarzı ilerleme anlayışına bir ilgi olduğunu göstermektedir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

17.
Lozan Konferansında aşağıdaki sınırlardan hangisi kararlaştırılamamıştır?
Doğru Cevap: "E" Irak Sınırı
Soru Açıklaması
Konferans’ta Türkiye-Irak sınırının çözümü mümkün olamamış ve meselenin Lozan’dan sonra dokuz ay içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostça belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
18.

Sakızlı Ohannes Efendi ve Portakal Mikail Paşa, Mekteb-i Mülkiyede verdikleri derslerde Osmanlı Devleti için sanayileşmeye aşağıdakilerden hangi gözle bakmaktadırlar?

Doğru Cevap: "A" Kaynak İsrafı
Soru Açıklaması

Sakızlı Ohannes Efendi ve Portakal Mikail Paşa, Mekteb-i Mülkiyede verdikleri derslerde Osmanlı Devleti için sanayileşmeyi kaynak israfı sayıyorlardı.

19.

Dış etkilerle ülkenin kimi yerlerinde hissedilen sosyalist hareketlenmeleri önlemek, hükûmete muhalif sol güçleri denetim altına almak  ve emperyalist düşmana karşı verilecek savaşta Sovyetlerin yardımını daha da artırabilmek için, 18 Ekim 1920’de kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Türkiye Komünist Fırkası,
Soru Açıklaması

Zira bu sırada bazıları komünist bir parti kurarak Anadolu’da sosyalist bir düzene geçmenin mücadelesini veriyorlardı. Oysa “millet, meclis ve hükûmet” böyle bir düzen yanlısı olarak gözükmüyordu. Hükûmet, dış etkilerle ülkenin kimi yer- lerinde hissedilen sosyalist hareketlenmeleri önlemek, hükûmete muhalif sol güçleri denetim altına almak, emperyalist düşmana karşı verilecek savaşta Sovyetlerin yardımını daha da artırabilmek için, 18 Ekim 1920’de Türkiye Komünist Partisi adı altında bir parti kurdu.

20.
Aşağıdaki adalardan hangisi Lozan Antlaşması’yla Türkiye’ye bırakılmıştır?
Doğru Cevap: "D" İmroz
Soru Açıklaması
Lozan Antlaşması’yla Türkiye’ye bırakılan adalar İmroz, Bozcaada ve Tavşan adalarıdır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.