Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 20
1.

Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan  "Aşiret Reislerinden oluşan üyeler" toplam üyelerin  % kaç'ı oranındadır?

Doğru Cevap: "D" %1.2
Soru Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisine katılan üyelerin; %34,2’si sivil bürokrasiden, %24’ü serbest meslek sahiplerinden, %13,2’si askerlerden, %8,6’sı din adamlarından, %12,7’i yerel yönetimlerde görev almış üyelerden, %4’ü doktor ve eczacılardan, %1,2’si aşiret reislerinden, %1’i teknik elemandan oluşuyordu.

2.
I. Millet egemenliğiII. Tam bağımsızlıkIII. Laik devlet anlayışıYukarıda verilen öncüllerden hangileri Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele önderlerinin üzerinde önemle durduğu ilkelerdendir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
3.

İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını adım adım işgal etmeleri, bir kısım Osmanlı aydınını, Batı emperyalizmine karşı savaşan Bolşevizm’e (sosyalizme) yöneltmiştir.1.Büyük Millet Meclisine de giren bu düşücedeki milletvekilleri  İslamcı sosyalizmi savunmuşlardır.Bu grup aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yeşil Ordu Grubu,
Soru Açıklaması

İslamcı sosyalizmi savunan Yeşil Ordu Cemiyeti, Haziran ortalarında “Nizamnamesini” yayınlamıştır. III. Enternasyonale başvurmuş fakat olumlu-olumsuz yanıt alamamıştır. Haziran ayından itibaren komünizm cereyanı Anadolu’ya yayılmıştır. Yeşil Orducular, Ethem Beyle (Çerkez Ethem) ilişki kurmuşlardır. Bu durum Mustafa Kemal Paşa tarafından hoş karşılanmamıştır. Mustafa Kemal Paşa cemiyetten eylemlerini durdurmasını istemiştir.

4.

Birinci Mecliste Mustafa Kemal'in Meclisteki “inkılapçı zihniyete sahip” milletvekilleriyle gruplar hâlinde  görüşüp, Onların da düşüncelerini aldıktan sonra   kurduğu ve Mustafa Kemal Paşa nın   başkanlığına seçildiği  grup aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Birinci Grup,
Soru Açıklaması

Mustafa Kemal Paşa Meclisin temelini oluşturan ve tüm yurt yüzeyine yayılmış bulunan, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin Meclis Başkanlığı ile ilişkilerini daha düzenli bir hâle getirmelerini istedi. Ardından da Meclisteki “inkılapçı zihniyete sahip” milletvekilleriyle gruplar hâlinde vilayet konağında görüştü. Onların da düşüncelerini aldıktan sonra, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu(Birinci Grup) adı altında meclis içinde büyük bir grup kurmaya karar verdi. Nitekim 10 Mayıs 1921’de TBMM’de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu kuruldu. Erkek Öğretmen Okulu konferans salonunda 133 milletvekilinin katılımı ile ilk toplantısını yaptı. Mustafa Kemal Paşa Grup başkanlığına seçildi. Gruba katılanların sayısı giderek arttı.

5.
Seçeneklerden hangisi II. Abdulhamid'in padişahlık döneminde takip ettiği İslamcılık politikasının amaçlarından bir tanesi olamaz?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı devletinin Avrupa devletleriyle entegrasyonunu artırmak.
Soru Açıklaması
Osmanlı devletinin Avrupa devletleriyle entegrasyonunu artırmak, II. Abdülhamid'in İslamcılık politikasını takip etmesinin nedenlerinden bir tanesi değildir.
6.
Düzenli Türk ordusunun ilk başarısı olarak kabul edilen ve Milli Mücadele açısından önem taşıyan zafer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I. İnönü Muharebesi
Soru Açıklaması
7.
TBMM, Lozan Antlaşmasını hangi tarihte onaylamıştır?
Doğru Cevap: "A" 24 Temmuz 1923
Soru Açıklaması
143 maddeden oluflan Lozan Bar›fl Anlaflmas›, 24 Temmuz 1923’te Türkiye, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika devletleri aras›nda imzalanarak yürürlü¤e girmifltir
8.

Mustafa Kemal Son Osmanlı Mebusan Meclisine hangi şehirden  Milletvekili seçilerek girmiştir?

Doğru Cevap: "A" Erzurum,
Soru Açıklaması

Ülkenin kaderini belirleyecek bu seçim kararı başlangıçta olumlu bir yankı ya- rattı. Ancak yüzlerce yıldan beri Türklerle birlikte yaşayan Müslüman olmayan ke- simler farklı amaçlar peşinde oldukları için bu seçimlere katılmayacaklarını belirt- tiler. Hürriyet ve İtilaf Partisi ile onun yanında yer alan bazı partiler de Kuva-yı Millîye güçlerinin seçimlere müdahale edeceğini dolayısıyla serbest bir seçimin yapılamayacağını öne sürerek seçimlere soğuk durdular. Bunlara rağmen seçim- ler yapıldı.

Mustafa Kemal Paşa da Erzurum’dan mebus seçildi. Seçim sonuçları başta pa- dişah ve hükûmet olmak üzere milliyetçi güçlere karşı olanları memnun etmedi.

9.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunur bir politika izleyen , Osmanlı topraklarında gerçekleşen hemen her olayda, Akdeniz’de egemenlik kurmak isteyen sanayileşmiş diğer devletler ile mücadele hâlinde bulunan hangi devletin  politikaları, ağırlıkla olarak hissedilmekteydi?

Doğru Cevap: "E" İngiltere,
Soru Açıklaması

Osmanlı topraklarında gerçekleşen hemen her olayda, Akdeniz’de egemenlik kurmak isteyen sanayileşmiş diğer devletler ile mücadele hâlinde bulunan ingiltere’nin politikaları, ağırlıkla hissedildiğini söyleyebiliriz.19. yüzyılda ingiltere’nin Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunur bir politika izlediğini görmekteyiz. Bununla birlikte ingiltere bu politikasını sürdürür- ken Osmanlı Devleti’nin aleyhinde bulunan diğer devletlerle birlikte hareket et- mekten de geri durmamıştır. 

10.

Ankara'da açılan 1.  Büyük Millet Meclisine katılan üyelerin  büyük çoğunluğunun eğitim düzeyi neydi? 

Doğru Cevap: "A" Yükseköğretim,
Soru Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi genç ve eğitim düzeyi yüksek bir meclisti. Üyelerinin  %39,4’ü yükseköğretim, %27’si ortaöğretim ve %22’si medrese, %3,8’i meslek okulu mezunudur.

11.

Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinin seçime izin vermediği yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" İzmir
Soru Açıklaması

Ayrıca ülkenin çeşitli yerlerini işgal etmiş bulunan İtilaf Devletleri de işgal altında bulundurdukları yerlerde seçimlerin yapılmasına izin vermediler.

12.
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
13.

Amasya Genelgesinin aşağıdaki maddelerinden hangisi Kurtuluş Savaşımızın temel gerekçesini belirtmektedir?

Doğru Cevap: "D" Vatanın bütünlüğü,milletin bağımsızlığı tehlikededir.
Soru Açıklaması

Amasya Genelgesi şu esasları taşıyor idi;

Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir. İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini gereği gibi yeri-ne getirememektedir, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete geçmek ve hak-larını yüksek sesle cihana duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı zarurîdir. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. Her ihtimale karşı bu meselenin millî bir sır hâlinde tutulması ve temsilcilerin lü-zum görülen yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. Bu ta-rihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum Kongre-si üyeleri de Sivas Kongresi’ne katılmak üzere hareket edecektir.
14.

Osmanlı Devletinde Ohannes Efendi tarafından yazılan ilk iktisat kitabı aşağıdakilerden hangi tarihte basılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1881
Soru Açıklaması

Bu gelişmeler dışında Osmanlı Devleti’nde ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması 1881’de Ohannes Efendi tarafından gerçekleştirildi.

15.

I. Gümüş Akçe

II. Sultani

III. Beşlik

IV. Altılık

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde kullanılan para birimleri arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Osmanlılar'da kullanılan ilk para birimi Gümüş Akçe'dir ve Orhan Bey zamanında çıkarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında ilk altın para olan Sultaniler basılmıştır. Osmanlı-Rus Savaşı finansmanında kullanılmak üzere 1809 yılında Beşlik ve Altılık adında para çeşitleri piyasaya sürülmüştür.

16.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde açılan elçilikler arasında yer almaz.?
Doğru Cevap: "C" Moskova
Soru Açıklaması
III. Selim döneminde özellikle Avrupa devletleri ile ilişkileri geliştirmek amacıyla Londra, Paris, Viyana ve Berlin’de ilk elçilikler açılmıştır.
17.

1879 yılında Ahmet Mithat ,“Ekonomi Politik” adı altında yayınladığı  kitapın da hangi konuları anlatıyordu? 

Doğru Cevap: "A" Müslümanların nasıl ekonomi yönetimi dışına itildiğini,
Soru Açıklaması

1879 yılında Ahmet Mithat, iktisadi konularda yazdığı yazılarını “Ekonomi Politik” başlığı altında toplamış ve kitap hâlinde yayımlamıştır. Yazılarında azınlıkların denetiminde Osmanlı ekonomisinin nasıl yağma edildiğini, Müslümanların nasıl ekonomi yönetimi dışına itildiğini anlatmaya çalışmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.