Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 21
1.
I. Hünkar iskelesi anlaşması II. Nizamiye Ordusu III. Balta Limanı anlaşması Yukarıdakiler aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Mısır meselesi
Soru Açıklaması
II. Mahmut Döneminde Mehmet Ali Paşa’nın çıkardığı Mısır sorununu çözmek için Osmanlı Devleti Hünkar iskelesi anlaşması ve Balta Limanı anlaşmasını yapmıştır. Mehmet Ali paşa Nizamiye adını verdiği bir ordu ile ayaklanmayı başlatmıştır.
2.
I. 12-13 yaşındaki erkek çocukların kurtuluş savaşına katılması II. Men’-i müskirat, Men’-i israfat kanunlarının çıkarılması III. Tekalif-i Milliye emirlerinin yayınlanması IV. Rusya’dan dış borç alınması Yukarıda verilen önermelerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Kurtuluş savaşında yerli ve yabancı her türlü olanak kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
12-13 yaşındaki erkek çocukların kurtuluş savaşına katılması , Men’-i müskirat, Men’-i israfat kanunlarının çıkarılması, Tekalif-i Milliye emirlerinin yayınlanması ve Rusya’dan dış borç alınması kurtuluş savaşında bütün yerli ve yabancı kaynakların kullanıldığını göstermektedir.
3.
Mustafa Kemal Paşa'nın mevcut hükümetin istifa etmesini istemesi, muhalefetin bu durumda aralarında anlaşamayıp hükümet kuramayacağını düşünmesi ve 26 Ekim ile 28 Ekim tarihleri arasında muhalefetin hükümeti kuramaması, Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğini göstermektedir?
Doğru Cevap: "E" İlerigörüşlülüğünü
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal'in muhalefet grubunun tek başına bir hükümet kuramayacağını önceden düşünmesi ve bu düşüncesinin gerçekleşmesi "ilerigörüşlülüğünü" göstermektedir.
4.
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükumeti emperyalist düşmana karşı verilecek savaşta Sovyetlerin yardımını daha da artırabilmek için hangi parti kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Türkiye Komünist Fırkası
Soru Açıklaması
Hükumete muhalif sol güçleri denetim altına almak, emperyalist düşmana karşı verilecek savaşta Sovyetlerin yardımını daha da artırabilmek için, 18 Ekim 1920'de Türkiye Komünist Partisi adı altında bir parti kurdu.
5.

Aşağıdakilerden hangisi , Kurtuluş Savaşı’nın finansman  kaynaklarından birisi değildir? 

Doğru Cevap: "E" Azınlıklardan alınan paralar,
Soru Açıklaması

Sonuç olarak, Kurtuluş Savaşı’nın finansmanı vergileme, el koyma, borçlanma ve dış kredi gibi başlıca kaynaklarla gerçekleştirilmiştir. Bunlarla birlikte en büyük destek, bağımsızlık için her şeyi feda etmeyi bir vatan görevi sayan Anadolu insa-nının gönüllü katkılarından ve yardımlarından sağlanmıştır.

6.

Mustafa Kemal Paşa savaşın gerektirdiği mal ve hizmetlerin teminini sağlamak için hazırladığı Teka^lif-i Milliye Emirleri'ni hangi yılda yayınlanmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1921
Soru Açıklaması

Mustafa Kemal Paşa Teka^lif-i Milliye Emirleri'ni 7-8 Ağustos 1921 yılında yayınlanmıştır.

7.
I. Kırsal alanda yaşayanlar tarımla uğraşırken; kentlerde yaşayanlar memurluk, askerlik ve ticaretle uğraşmaktaydı. II. Kentlerde yaşayanlar ithal tarım ürünlerine ilgi göstermekteydi. III. Kentlerle kırsal alan arasında iktisadi iletişim ve etkileşim yoktu. IV. Yerli üretim tarım ürünleri bazı batılı ülkelere ihraç edilmekteydi. Osmanlı devletinde nüfusun büyük çoğunluğu tarımla uğraşmasına rağmen 1878-1913 yıllarında, her yıl ortalama 75 bin ton un, 65 bin ton pirinç ve 10 bin ton buğday ithal edilmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri bu duruma yol açan sebepler arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
Belirtilen dönemde Osmanlı toprak sisteminin bozulması ve merkezi otoritenin zayıflaması nedeniyle kır yaşamı ve kent yaşamı arasında ekonomik ilişki yok denecek kadar azalmıştı. Ayrıca İstanbul gibi büyük kentlerde yaşayan nüfus çoğunlukla memurluk, askerlik ve ticaret ile ilgilenmekteydi. Bu nedenle büyük kentlerde tarımla uğraşan nüfus kentin tarımsal ihtiyacını karşılayamıyordu. Kent ve kır yaşamı arasındaki ekonomik ilişkilerin zayıf olması nedeniyle tarımsal ihtiyaç bu bölgelerden karşılanamayınca büyük kentler tarımsal ürünleri ithal etme yoluna gidiyordu. Bu bilgiler ışığında sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi 12 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi kararlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Anadolu'nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas'ta hemen Mebusan Meclisi’nin toplanması zorunludur.
Soru Açıklaması
B seçeneği doğru seçenektir. Sivasta mebusan Meclisi'nin değil milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.
9.

İzmir'in kurtuluşu aşağıdakilerden hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 9 Eylül 1922
Soru Açıklaması

Türk kuvvetleri 9 Eylül’de İzmir’e girmiştir.

10.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saltanatı hangi tarihte kaldırmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1 Kasım 1922
Soru Açıklaması
1 Kasım1922’de Saltanat kaldırılmıştır.
11.

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 24. maddesine  göre; 6 vilayette karışıklık çıktığı takdirde bu vilayetlerin herhangi bir kısmı işgal edilebilecekti. Aslında bu maddenin arkasında yatan gerçek neden neydi?

Doğru Cevap: "C"  Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni Devleti kurma ,
Soru Açıklaması

Öte yandan, 24. maddeye göre; 6 vilayette karışıklık çıktığı takdirde bu vilayet-lerin herhangi bir kısmı işgal edilebilecekti. Aslında bu maddenin arkasında “Şark Meselesi”nin hedeşerinden biri olarak İtilaf Devletleri’nin Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni Devleti kurma niyetleri saklı bulunuyordu. Nitekim ateşkesin İngilizce metninde söz konusu 6 vilayetten altı Ermeni Vilayeti olarak bahsedilmişti.

12.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önemli gelişmeleri ve tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Amasya Genelgesi - 11 Eylül 1919
Soru Açıklaması
Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanmıştır.
13.
II. Abdulhamit'in tahttan indirilmesinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "E" 31 Mart Vakası'ndan sorumlu tutulması
Soru Açıklaması
13 Nisan 1909 tarihinde yaşanan 31 Mart Vakası (Rumi 31 Mart 1325) sonrası Meclis-i Mebusan toplantılarına ara vermek zorunda kalmıştır. Çıkan isyan meclise de sirayet etmiş, ittihatçı mebuslar meclisi terk etmek zorunda kalmıştır. Bu olayın Selanik’te duyulması üzerine içlerinde Mustafa Kemal Bey’in de (Atatürk) bulunduğu Hareket Ordusu İstanbul üzerine yürümüştür. Hareket ordusunun İstanbul halkına hitaben yayınladığı beyanname Mustafa Kemal Bey’in kaleminden çıkmıştır. II. Abdülhamid isyandan sorumlu tutularak 27 Nisan’da tahttan indirilmiştir.
14.
II. Abdulhamit döneminde eğitim ile ilgili olarak en önemli "hukuki" gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
Soru Açıklaması
Yukarıdaki seçeneklerin tümünde II. Abdulhamit döneminde gerçekleşten eğitim ile ilgili gelişmeler vardır. Ancak bu seçeneklerden yalnızca B seçeneği hukuki anlamda gerçekleşen bir gelişmedir. Diğer seçenekler de hukuki anlamda gerçekleşen bu gelişmenin farklı alanlardaki yansımalarıdır. Dolayısıyla doğru yanıt B'dir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi batılılaşma uygulamaları çerçevesinde mali alanda yapılan ıslahatlardandır?
Doğru Cevap: "A" İltizam usulünün kaldırılması
Soru Açıklaması

Tanzimat Fermanı gereğince kaldırılan iltizam usulü, mali alanda yapılan ıslahatlardandır. Kanun-ı Cedit ceza hukuku alanında çıkarılan bir kanundur. Diğer seçenekler ise eğitim alanında yapılan ıslahatlara örnektir. Doğru yanıt A şıkkıdır.

16.

Mondros Ateşkes anlaşmasındaki, Osmanlı Devletinin hükümranlık hakkını  fiilen bitiren anlaşma maddesi kaçıncı maddedir?

Doğru Cevap: "B" 7. Madde
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti’nin hükümranlık hakkını fiilen bitiren yedinci maddesi idi.

17.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid'in uyguladığı İslamcı politikalarının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ülkedeki azınlıklar üzerinde baskı oluşturmak
Soru Açıklaması
II. Abdülhamid'in uyguladığı İslamcı politikaların amacı ülkedeki azınlıkları baskı altında tutmak değildir.
18.
Tanzimat Fermanı’nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesi
Soru Açıklaması
19.

I. Doğu ve Batı Trakya Türklere bırakılacaktır.

II. Daha köklü bir barış anlaşması için bir zemin hazırlanmış oluyordu.

III. Yunanların çekildiği bölgelere tahrip ihtimali çok aza düşürülüyordu. 

Yukarıdakilerden hangileri Mudanya Mütarekesi konusunda doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

İttifak Devleti ilk başta sadece Batı Trakya'nın Türklere bırakılacağını öne sürseler de, İsmet Paşa sayesinde Doğu Trakya'nın da Türklere bırakılma kararı alınmıştır. Yunanlar işgal ettikleri yerleri İttifak himayesine bırakacak ve sonrasında da bu bölgeler Türklere geçecekti. Bu sayede, Trakya bölgesindeki şehirler tahrip edilmemiş olacaktı. Sonuç olarak mütarekenin imzalanması daha köklü bir barış anlaşması imzalanmasının da önünü açmış oluyordu.

20.

Aşağıdakilerden hangisi 1919-1920 döneminde beş ana kara yolundan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Erzincan
Soru Açıklaması

1919-1920 döneminde beş ana kara yolu vardı:1. Bağdat kara yolu (Samsun, Amasya, Sivas, Harput, Musul),2. Ereğli (Konya), Kayseri, Malatya, Harput, Diyarbakır,3. Kayseri, Sivas,4. Halep, Urfa, Diyarbakır,5. Trabzon, Bayburt, Erzurum, İran yolu.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.