Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 22
1.
Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa'nın 20. yüzyılın başında Rusya'yı da itilaflarına dahil ederek Osmanlı Devleti üzerindeki paylaşım anlaşmalarını şekillendirmesine karşın, milli birliğini yeni sağlamış olan Almanya'yı bir denge unsuru olarak dış ilişkilerinde önemli bir noktaya getirmiştir.Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin, Almanya'yı bir denge unsuru haline getirdiğinin göstergelerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" 1890 yılı sonuna göre Almanya’nın gerek ithalat ve gerekse ihracat içindeki payı yaklaşık %2 civarında olduğu hâlde; 1913 yılına gelindiğinde ithalatta %17,6 ve ihracatta %8,3 düzeyine çıkması
Soru Açıklaması
İngiltiere ve Fransa'nın itilaflarına Rusya'yı da dahil ederek Osmanlı Devleti üzerindeki paylaşımlarını yeniden düzenlemesine karşın, II. Abdülhamit II. Wilhelm ile görüşerek ikili ülke ilişkilerine canlılık katmak için çalışmalara başlamışlar ve bu durum etkisini Almanya'nın diğer ülkelere kıyasla Osmanlı Devleti'nin ithalat ve ihracat ilişkilerinde göstermiştir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Muharrem Kararnamesi ile 1881 yılında kurulan Düyun-u Umumiye'nin yönetiminde yer almamıştır?
Doğru Cevap: "B" Rusya
Soru Açıklaması
Osmanlı maliyesi 1881 yılında yürürlüğe giren " Muharrem Kararnamesi" ile Düyun-u Umumiye İdaresinin denetimine girmişti. Duyun-u Umumiye İdaresi yabancı alacaklıları temsil eden beş ülke temsilcisinin katılmasıyla 7 üyeden meydana geliyordu. Bu üyeler arasında Rusya'nın temsilcisi yoktu.
3.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesini sağlayan gelişmeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Meşrutiyet yönetiminin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılmak istenmesi.
Soru Açıklaması

Karlofça Antlaşması’ndan itibaren yapılan ıslahatlar Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya yetmemişti. Siyasi, askeri, ekonomik güçlükler köklü ıslahatları zorunlu kılmaktaydı. Osmanlı Devleti varlığını devam ettirebilmek için Avrupalı devletlerin desteğine de ihtiyaç duymaktaydı. Meşrutiyet yönetimi ise Tanzimat Fermanı’nın ilanından daha sonra gerçekleştiği için sonuçları Tanzimat Fermanı’nı etkilemez. Doğru yanıt E şıkkıdır.

4.

"Millet Meclisinin hakkını ve hâkimiyetini savunmak, otokratik şef usulü bir idareye karşı meşru ve yasal yanıt vermek, yasal kurallara aykırı millet egemenliği ile örtüşmeyen ayrıcalıkları, örgütleri ve uygulamaları ortadan kaldırmak için örgütlendiklerini belirten"

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin demokratik bir nitelik kazanmasında önemli bir görev yapmış olan ,zaman zaman da hükûmete karşı muhalefet görevini yapan  grup hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İkinci Grup,
Soru Açıklaması

İkinci Grupçular, Millet Meclisinin hakkını ve hâkimiyetini savunmak, otokratik şef usulü bir idareye karşı meşru ve yasal yanıt vermek, yasal kurallara aykırı millet egemenliği ile örtüşmeyen ayrıcalıkları, örgütleri ve uygulamaları ortadan kaldırmak için bu grubu kurduklarını belirtmişlerdir.Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde hükûmete karşı muhalefet görevini yapmış, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin demokratik bir nitelik kazanmasında önemli işlevi olmuştur. İkinci Grup, yelpazesini oldukça geniş tutmuştur. Üyeleri arasında tutarlı bir görüş birliği yoktur. Es- ki İttihatçılardan, İtilafçılardan, Saltanatçılardan, İslamcılardan, Bolşeviklerden üyesi vardır. Ortak noktaları; başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere hükûmete muhalefet etmektir.

5.

1914 yılı sonuna göre Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan beş büyük şehir aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" İstanbul - İzmir - Bursa - Adana - Konya 
Soru Açıklaması

1914 yılı sonuna göre başlıca büyük kentlerin nüfusları şöyledir: İstanbul1.122.000, İzmir 198.000, Bursa 76.000, Adana 64.000, Konya 49.000 ve Ankara 27.000. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir.

6.
Ankara hangi tarihte Başkent olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 13 Ekim 1923
Soru Açıklaması
13 Ekim 1923’te Meclis’te görüşülerek kabul edilen ve Anayasa’ya dahil edilen madde ile “Türkiye Devleti’nin başşehri Ankara Şehri” olarak belirlenmiştir.
7.

Osmanlı'nın Karlofça Antlaşması'ndan sonra imzaladığı en ağır antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması

Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti’nin Karlofça’dan sonra imzaladığı en ağır ikinci antlaşmadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.  

8.

Birinci TBMM. de yer alan, her ilde bir öğretmen okulu açmayı,  kızların öğrenimine de İslam gelenekleri çerçevesinde, erkeklerinki kadar özen gösterileceğini belirten,Sultanî okulları kaldırıp il merkezlerinde yedişer yıllık idadi okulları açmak ve bu idadilerin son iki yılında meslek okullarına ilişkin programlar uygulamak istiyen grup hangisiydi?

Doğru Cevap: "E" Islahat Grubu,
Soru Açıklaması

Islahat Grubu:

En kısa sürede ulusun bütün bireylerini okuryazar duruma getirmeyi, her ilde bir öğretmen okulu aç- mayı, ivedi olarak köylere öğretmen göndermeyi tasarlıyorlardı. Kızların öğrenimi- ne İslam gelenekleri çerçevesinde, erkeklerinki kadar özen gösterileceğini belirten Islahat Grubu, Sultanî okulları kaldırıp il merkezlerinde yedişer yıllık idadi okulları açmak ve bu idadilerin son iki yılında meslek okullarına ilişkin program uygulamak istiyordu. İllerin elverişli görülenlerinde, uygulamalı tarım okulları ile ebe ve dişçi ve küçük sağlık memuru okulları açılacaktı. 

9.

Kısa süre çalışmış olan son Osmanlı Meclis-i Mebusanının yaptığı en önemli iş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Misak-ı Millî (Millî Ant) olarak geçen belgeyi kabul etmesidir,
Soru Açıklaması

Kısa süre çalışmış olan Meclis-i Mebusanın yaptığı en önemli iş 28 Ocak 1920’de kabul ettiği ve 17 Şubat 1920’de Meclis kürsüsünden açıkça okunup oylayarak tüm dünyaya açıklanan ve tarihe Misak-ı Millî (Millî Ant) olarak geçen belgeyi kabul etmesidir.

10.
I.Dünya savaşı sırasında Anadolu yu işgal edemeyen İtilaf devletleri, Anadolu ya yönelik işgal hareketini hangi olaydan sonra gerçekleştirmeye çalışmışlardır?
Doğru Cevap: "C" Mondros Ateşkes Antlaşmasının yapılması
Soru Açıklaması
Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı topraklarını paylaşan İtilaf Devletleri bu antlaşmayı İstanbul hükümetine de onaylatınca artık önlerinde bir engel kalmadığını düşünerek işgalleri başlattılar.
11.

Damat Ferit Paşa'nın istifasından sonra kurulan hükümet aşağıdakilerden hangi tarihte kurulmuştur?

Doğru Cevap: "B" 1919
Soru Açıklaması

Yerine Ali Rıza Paşa Sadrazamlığa atanarak yeni bir hükûmet kuruldu(2 Ekim 1919).

12.

Yirminci yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin başkenti ve dış ticaretin merkezi olan en büyük şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İstanbul
Soru Açıklaması

1914 yılı sonuna göre Osmanlı Devleti'nde başlıca büyük kentlerin nüfusları şöyledir: İstanbul 1.122.000, İzmir 198.000, Bursa 76.000, Adana 64.000, Konya 49.000 ve Ankara 27.000. Görülüyor ki İmparatorluk’un bugünkü anlamda tek büyük kenti vardı o da İstanbul idi. Bu kentin özelliği devletin başkenti olması yanında dış ticaretin de merkezi olması idi.

13.

"Cumhuriyet’in ilk yıllarında yani ulusal ekonomiye geçiş süreci içinde  Devlet dış ekonomik ilişkileri denetim altına almaktan uzaktı. Birinci nedeni ülkenin bir ‘merkez bankası’ yoktu."Bu dönemde  devlet Merkez Bankası işlevini hangi banka ile yürütüyordu?

Doğru Cevap: "E" Osmanlı Bankası,
Soru Açıklaması

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yani ulusal ekonomiye geçiş süreci içinde Hükûmet demir yolu yapımını öncellikle ele almıştı. Kamu kaynakları çok yetersiz olmakla birlikte yabancı şirketlerin millileştirilmesi başlatılmıştı. Devlet dış ekonomik ilişki- leri denetim altına almaktan uzaktı. Birinci nedeni ülkenin bir ‘merkez bankası’ yoktu. İşleri yabancı bir banka olan Osmanlı Bankası yürütüyordu. Ayrıca Lozan Antlaşması’na bağlı “Ticaret Sözleşmesi”ne göre 1929 yılına dek Türkiye gümrük tarifelerini değiştirme hakkından yoksundu.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde XVIII. asırdan itibaren hemen her döneminde idari, mali, askerî ve kültürel alanlarda yenilikler yapılmaya çalıılmasının ve bunların kalıcı olmaması, devleti ve toplumu dönüştüremdmesininn nedenleri arasındadır?

 

 

 

 

Doğru Cevap: "C" Devlet hayatiyetini devam ettirebilmek için yüzünü Avrupa’ya dönmüşler ancak gerek idari yapı gerekse toplumsal yapı bunu bir bütün hâlinde kabullenmemiştir.
Soru Açıklaması

Devlet hayatiyetini devam ettirebilmek için yüzünü Avrupa’ya dönmüşler ancak gerek idari yapı gerekse toplumsal yapı bunu bir bütün hâlinde kabullenmemiştir.

15.

Sivas Kongresindeki “Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez.” maddesi ile manda ve himaye fikrinin kesin dille reddi aşağıdakidaki yargılardan hangisine ulaştırır?

Doğru Cevap: "D" Tam bağımsızlığın. 
Soru Açıklaması

Sivas Kongresindeki “Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez.” maddesi ile manda ve himaye fikrinin kesin dille reddi ile tam bağımsızlık yargısına ulaştırır.

16.
Savaş sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulan Müdafaa-i Hukuk Grubu aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür?
Doğru Cevap: "A" Halk Fırkası
Soru Açıklaması
Savaş sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulan Müdafaa-i Hukuk Grubu, Mudanya Mütarekesinden sonra artık işlevini tamamlamıştı. Bunun bir siyasal partiye dönüştürülmesi zamanı gelmişti. Zira mecliste yaşanan kimi olaylar da bunu zorunlu kılıyordu. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, 6 Aralık 1922'de Halk Fırkası adıyla bir parti kuracağını açıkladı.
17.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde savaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Avusturya-Macaristan güçlerine yardım etmek 
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in İstanbul ile iletişimin kesilmesi ve İstanbul’dan Anadolu’ya geçilecek stratejik yerlerin tutulması kararlarını almasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" İngilizlerin İstanbul’u işgal etmesi
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal Paşa; İstanbul’un işgali ve sonrasındaki gelişmelere üzerine İstanbul ile iletişimin kesilmesini, işgalci güçlerin Anadolu’ya asker göndermesini sağlayacak stratejik noktaların tutulmasını, belirli noktalarda demiryollarının bozulmasını, Anadolu’daki İtilaf Devletleri subaylarının tutuklanmasını, İstanbul’a para ve kıymetli eşya akışının durdurulmasını istedi.
19.
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Türkiye’nin, Lozan Antlaşması’nın egemenlik haklarını sınırlandıran hükümlerinden kurtulmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Montrö Sözleşmesi
Soru Açıklaması
Lozan’da, Boğazlar meselesi her ne kadar çözülmüş ise de Boğazların ve Marmara Denizi'ndeki adaların askersizleştirilmesi Türkiye'nin egemenlik haklarını sınırlandırıyordu. Bir süre sonra Lozan Antlaşması’nda öngörülen garanti ile haklarının korunamayacağını anlayan Türkiye, şartların değiştiğini belirterek Boğazlarla ilgili statünün değişmesi yönünde birtakım girişimlerde bulunmuş ve 20 Temmuz 1936 yılında Montreux Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamak suretiyle Boğazlar meselesini isteği doğrultusunda çözmüştür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir.
20.
Meşrutiyeti kurma yolunda çalışan gizli cemiyetlerden biri olan Vatan ve Hürriyet Derneği'nin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "A" Mustafa Kemal Atatürk
Soru Açıklaması
Meşrutiyeti kurma yolunda çal›çalışan gizli cemiyetlerden biri olan Vatan ve Hürriyet Derneği Mustafa Kemal Atatürk tarfından Şam'da kurulmuştur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.