Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 23
1.

I. Türkiye Devleti'nin idare şekli cumhuriyettir.

II. Türk Devleti TBMM tarafından idare edilir.

III. Türkiye Devletinin dili Türkçe'dir.

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyetin ilanında yer alan maddeler arasındadır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Teflkilatı Esasiye Kanunu’(Anayasa)nun birinci maddesine “Türkiye Devleti’nin idare şekli cumhuriyettir” cümlesi ilave edilmiş ve dördüncü madde “Türkiye Devleti TBMM taraf›ndan idare olunur, Meclis, Hükûmet’in yükümlülüğündeki görevleri Bakanlar Kurulu vasıtasıyla yerine getirir” şekline getirilmişti. “Türkiye Devletinin dini İslam, resmî lisanı Türkçedir” maddesi de ilave olunmuştur. Verilen üç bilgi de doğrudur.

2.
Ankara’nın başkent seçildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 13 Ekim 1923
Soru Açıklaması
13 Ekim 1923’te Meclis’te görüşülerek kabul edilen ve Anayasa’ya dahil edilen madde ile “Türkiye Devleti’nin başşehri Ankara Şehri” olarak belirlenmiştir.
3.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yapılan bir düzenleme değildir?

Doğru Cevap: "D" Meclis-i Mebusan’ın açılması. 
Soru Açıklaması

Meclis-i Mebusan’ın açılması Tanzimat döneminde yapılan bir düzenleme değildir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 8 Nisan 1923’te açıkladığı seçim bildirgesindeki ilkelerden (9 umdeden) biri değildir?  
Doğru Cevap: "C" Hilafet makamı kaldırılacaktır
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devletini Trablusgarp'ta savaşa zorlayan İtalya, aşağıdaki ülkelerden hangisi ile önceden bir uzlaşma yapmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması
19. sonlarında birliğini kurmuş olan İtalya, Osmanlı eyaleti olan Trablusgarp’ı kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda sömürgesi hâline getirmek istemektedir. Bu amacına ulaşma yolunda Fransa ile 1900 yılında bir anlaşma yapmış, Fransa’nın Fas’taki nüfuzuna karşılık kendisinin de Trablusgarp üzerindeki nüfuzu tanınmıştır. 1901 yılında İngiltere, 1902’de Avusturya, 1909’da da Rusya İtalya’nın Trablusgarp üzerindeki çıkarlarını tanımıştır. Böylece İtalyanlar Trablusgarp’a yerleşmek için gerekli altyapıyı oluşturduklarını düşünmüşlerdir.
6.
Mondros Mütarekesi'nde Osmanlı Devleti'ni temsil eden yetkili kimdir?
Doğru Cevap: "C" Rauf Orbay
Soru Açıklaması
Mondros Mütarekesi'nde Osmanlı Devleti'ni temsil eden yetkili Rauf Orbay'dır.
7.
I. Gümrü Anlaşması II. Moskova Anlaşması III. Kars Anlaşması Yukarıdakilerden hangisi Milli Mücadele Döneminde Doğu sınırlarını güvence altına alan anlaşmalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Gümrü, Moskova ve Kars Anlaşmaları Milli Mücadele Döneminde Batum dışında Doğu sınırlarını güvence altına alan anlaşmalardır.
8.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının neticelerinden birisi olamaz?

Doğru Cevap: "C" Sömürgecilik faaliyetlerinin büyük oranda azalması.
Soru Açıklaması

Sömürgecilik faaliyetlerinin büyük oranda azalması, Sanayi İnkılabının neticelerinden birisi değildir

9.
Tanzimat döneminde halkı ilgilendiren konulardaki reformları saptamak ve devletteki refah düzeyini yükseltmek için çalışan, kurulmasının ardından Osmanlı Devleti'nde ilk kez yasama ve yargı görevlerini birbirinden ayıran meclis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Meclis-i Tanzimat
Soru Açıklaması
Tanzimat döneminde halkı ilgilendiren konulardaki reformları saptamak ve devletteki refah düzeyini yükseltmek için çalışan, kurulmasının ardından Osmanlı Devleti'nde ilk kez yasama ve yargı görevlerini birbirinden ayıran kurum Meclis-i Tanzimat'tır. Meclis-i Ahkam-ı Adliye, yargı işlerine bakmak için kurulmuş meclistir. Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye, yasama ve yürütme işleri ayrılmadan önce faaliyet gösteren meclistir. Meclis-i Mebusan, Kanuni Esasi'ye göre kurulmuş ve Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış yasama organıdır. Muhassallık Meclisleri ise,sancaktan alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan meclislerdir.
10.
Aşağıdaki hangi savaş sonrasında Osmanlı devletinde azınlıkların büyük çoğunluğunun devletten kopmasıyla Osmanlıcılık politikasının geçersizliği görülmüştür? 
Doğru Cevap: "C" 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
Soru Açıklaması
11.

Büyük devletler tarafında Osmanlı'ya "Hasta Adam" teşhisi konulması üzerine "Hasta Adam"ın mirasını paylaşma konusuna aşağıdakilerden hangi ad verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Şark Meselesi
Soru Açıklaması

Osmanlıya “Hasta Adam!” teşhisi konmuştu. Büyük devletler tarafından “Hasta Adam”ın mirasını paylaşmak konusu ise “şark Meselesi” olarak adlandırılmıştır.

12.
Osmanlı Devleti'nin Dağılma Döneminde kurulan Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar) idaresinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti borçlarının kolay ödenmesini sağlamak
Soru Açıklaması
Osmanlı bu dönemde aldığı borçları ödeyemez hale gelmişti.Batılı ülkeler bu nedenle kendi borçlarını toplamak amacı ile bir yönetim kurup kimi gelir kaynaklarına el koydular.
13.
Osmanlı Devletinde ilk kez özürlüler eğitimi hangi padişah zamanında başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "E" II. Abdülhamid
Soru Açıklaması
14.

20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Konferansı’nda Boğazlar meselesi hangi komisyonda görüşülmüştür? 

Doğru Cevap: "A" 1. Komisyon
Soru Açıklaması

I. Komisyon, topraklara, askerliğe, boğazlara;

15.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşan gruplardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Hürriyet İtilaf Grubu
Soru Açıklaması
Doğru seçenek E seçeneğidir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası vardır. Ancak bu parti Osmanlı Mebusan Meclisinde idi.
16.

I. Mısır ve Sudan İngilizlere verilmiştir.

II. Tunus ve Fas Fransızlara verilmiştir.

III. Trablusgarp ve Libya İtalyanlara verilmiştir.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Lozan Görüşmeleri sırasında Adalar ile ilgili kararlar arasındadır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

I. Mısır ve Sudan İngilizlere verilmiştir.

II. Tunus ve Fas Fransızlara verilmiştir.

III. Trablusgarp ve Libya İtalyanlara verilmiştir.

Lozan görüşmeleri sırasında, yukarıda adı geçen ülkelerle ilgili olarak, Türkiye'nin bu ülkelerin üzerinde herhangi bir haklarının kalmadığı da dile getirilmiştir.

17.

Küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913’de çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Geçici Sanayi Kanunu
Soru Açıklaması

Küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913’de “Geçici SanayiKanunu” çıkarıldı.

18.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde 16. yüzyılın sonundan 17. yüzyılın sonuna kadar süren Buhran Dönemi’nde gelişen olaylar dışında tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Fetihler ve devletin genişlemesi durmuştur 
Soru Açıklaması
19.
Balkan Savaşları hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yunanistan Midye-Enez hattına kadar gelmiştir.
Soru Açıklaması
20.

İlk elektrik enerjisi istasyonu 1902’de hangi şehirde kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" Adana
Soru Açıklaması

İlk elektrik enerjisi istasyonu 1902’de Adana'da kurulmuştur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.