Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 24
1.

İngilizler İstanbul'u hangi tarihte fiilen işgal etmişlerdir?

Doğru Cevap: "B" 16 Mart 1920
Soru Açıklaması

Karşı harekete geçen İngilizler 15 Mart’ta 150 kişiyi tutukladılar. 16 Mart 1920’de de fiilen İstanbul’u işgal ettiler.

2.
I. Toplanış şeklinin yerel, alınan kararların ulusal nitelikte olması.II. Manda ve himayenin kesinlikle reddedilmiş olması.III. Misak-ı Milli'nin şekillenmesi.Seçeneklerdeki özelliklerden hangisi veya hangileri Erzurum Kongresi'nin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
Kongre, amacı ve toplanış şekli mahallî olmakla birlikte aldığı kararlar açısından millî özellik taşımaktaydı. Alınan kararlar, İstiklal Mücadelesinin amacı ve yönteminin ana hatlarıyla ortaya konduğu ve özellikle Misak-ı Millî’nin şekillendiği bir programı ifade ediyordu.
3.
Kurtuluş Savaşı'nda orduya en büyük destek, bağımsızlık için her şeyi feda etmeyi bir vatani görev olarak gören Anadolu insanının gönüllü katkılarından ve yardımlarından sağlanmıştır. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Anadolu insanı hiç bir ülkenin manda ve himayesi altına girmeyi kabul etmemiş ve bağımsızlık için her şeyini ortaya koymuştur.
Soru Açıklaması
Kurtuluş Savaşı'nda giderek artan ordu ihtiyaçlarını karşılamada en büyük desteği ve yardımı Anadolu'nun fedakar insanlarıı yapmıştır.
4.

Damat Ferit Paşanın istifasıyla aşağıdakilerden hangisi sadrazamlığa atanarak yeni bir hükümet kurmuştur?

Doğru Cevap: "A" Ali Rıza Paşa
Soru Açıklaması

Bunun üzerine Damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kaldı. Yerine Ali Rıza Paşa Sadrazamlığa atanarak yeni bir hükûmet kuruldu (2 Ekim 1919).

5.
Mondros Mütarekesi Antlaşmasına göre Doğu Anadolu' da bir Ermeni Devleti kurulması niyetleri hangi maddede bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Yirmi dördüncü maddeye göre altı vilayette karışıklık çıktığında herhangi bir kısmını işgal edebilecekti.
Soru Açıklaması
İtilaf Devletlerinin Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni Devleti kurma niyetleri saklı bulunuyordu. Nitekim İngilizce metninde söz konusu 6 vilayetten altı Ermeni Vilayeti olarak bahsedilmişti.
6.
TBMM tarafından Lozan’a gönderilen heyet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İsmet Bey, Rıza Nur, Hasan Saka
Soru Açıklaması
Heyet şu kişilerden oluşturulmuştur: Hariciye Vekili İsmet Paşa I. Delege, Sağlık Vekili Dr. Rıza Nur II. Delege olarak tayin edilirken mali müşavir olarak Hasan Saka ve Celal Bayar görevlendirilmişlerdir.
7.
Aşağıdakilerden hangisinde "Vilayet-i Sitte" doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Van- Elazığ-Diyarbakır-Erzurum-Sivas-Bitlis
Soru Açıklaması
Vilayet-i Sitte ifadesi altı vilayet anlamına gelmektedir. Bundan kasıt ise İtilaf Devletleri'ne göre Ermenilerin çoğunlukta yaşadıklarını iddia ettikleri Van- Elazığ-Diyarbakır-Erzurum-Sivas-Bitlis vilayetleridir. Doğru seçenek (A) seçeneğidir.
8.

1.Meclisteki Yeşil Ordu Grubunun bir kesimi tarafından kurulan,Afyon’da, Yozgat’ta Sivas’ta, Çorum’da, Akdağmadeni’nde yoğun çalışmalarla birçok taraftar toplayan,Dönemin içişleri ve milli Eğitim bakanlığı tarafından üyeleri görevlerinden atılan parti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Türkiye Halk İştirakiyûn Partisi,
Soru Açıklaması

Yeşil Ordu hareketinin durdurulmasına karar verilince Yeşil Ordu’nun sol kanadı- nı oluşturan bazı kişiler Türkiye Komünist Partisine geçmedi. Bir süre gizli Türkiye Komünist Partisi adı altında çalışmalarını sürdürdüler. 7 Aralık 1920’de Tokat Milletvekili Nazım, Bursa Milletvekili Şeyh Servet ve Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü, Baytar Binbaşı Hacıoğlu Salih, Ziynetullah Nuşirevan emeği temel ilke alarak Türkiye Halk İştirakiyûn Partisini kurdular. Emek gazetesini çıkardılar. Yeşil Ordu’nun tabanını kendi yanlarına çekmek için, Yeşil Ordu’nun, Türkiye Halk İş- tirakiyûn Partisi’ne dönüştüğü propagandasını yaptılar.

Parti; Afyon’da, Yozgat’ta Sivas’ta, Çorum’da, Akdağmadeni’nde aktivitesini ar- tırdı. İçişleri Vekili, memurlardan bu partiye girenlerin görevlerine son verdi. Maarif Vekili, maarif müdürlerine bir genelge göndererek ‘’maarif mensuplarının” bu partiye girmelerine izin verilmemesini istedi.

9.
Osmanlıda ilk kağıt para hangi isimle anılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Kaime
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nde kağıt paralar "Kaime" ismi ile anılmıştır, ilk kağıt para basımı 1840 yılında gerçekleşmiştir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebepleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Devletin sınırlarının genişlemesiyle birlikte merkezi otoritenin güçlenmesi
Soru Açıklaması
Devletin sınırlarının genişlemesiyle birlikte merkezi otoritenin güçlenmesi değil zayıflaması olmalıydı doğrusu. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. D şıkkı ise çeldiricidir.
11.

Osmanlı Devleti'nde 1914 yılı sonuna göre İstanbul'dan sonraki en büyük kent aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İzmir
Soru Açıklaması

1914 yılı sonuna göre başlıca büyük kentlerin nüfusları şöyledir: İstanbul1.122.000, İzmir 198.000, Bursa 76.000, Adana 64.000, Konya 49.000 ve Ankara27.000.

12.
Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "E" 30 Ekim 1918
Soru Açıklaması
30 Ekim 1918
13.
Montro Sözleşmesi'yle aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'nin egemenlik hakları korunmuştur?
Doğru Cevap: "D" Boğazlar meselesi
Soru Açıklaması
20 Temmuz 1936 yılında Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye'nin isteği doğrultusunda imzalandı.
14.
Atatürk'ün, “Savaş, hayati ve zaruri olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe,savaş bir cinayettir” sözünü göz önünde bulundurarak seçeneklerdeki savaşlardan hangisinin zaruri bir nedenle gerçekleştirilmiş olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na girmesi
Soru Açıklaması
15.
''Lozan Konferansı'na gidecek heyetten Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir''Bu durum Türkiye'nin Lozan'da,özellikle aşağıdakilerden hangisini kabul ettirmeye çalıştığının somut bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "A" Özgür ve bağımsız bir devlet olduğunun
Soru Açıklaması
Kapitülasyonların kaldırılması ile ekonomik ,azınlıklara taviz verilmemesi ile de Yeni Türk devletinin siyasi bağımsızlığı sağlanmak istenmiştir. Doğru cevap A seçeneğidir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilerek Meclisi Mebusan’ın kapatılmasına neden olan gelişmedir?
Doğru Cevap: "C" Meclisi Mebusanda Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi
Soru Açıklaması
İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilerek Meclisi Mebusan’ın kapatılmasına neden olan gelişme, 28 Ocak 1920’de kabul edilen ve 17 Şubat 1920’de Meclis kürsüsünden açıkça okunup oylanarak tüm dünyaya açıklanan ve tarihe Misak-ı Millî (Millî Ant) olarak geçen belgenin kabul edilmesidir.
17.
Meclisi Mebusan’ın açılması aşağıdakilerden hangisinde kararlaştırılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Amasya Görüşmeleri
Soru Açıklaması
Mebusan Meclisi’nin açılması, İstanbul hükümeti ile temsil kurulu arasında yapılan Amasya Görüşmelerinde karara bağlanmıştır.
18.
"Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Türkiye işgal altında olan bir kısım topraklarını savaşmadan diplomatik yoldan geri almıştır."Aşağıdakilerden hangisi, savaşılmadan kurtarılan yerlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Edirne
Soru Açıklaması
Mudanya Ateşkesi ile kurtarılan bölge Trakya ve İstanbul yöresidir.Bu bölgede yer alan tek şehrimiz Edirne dir. Doğru cevap A seçeneğidir.
19.
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin İslamcılık siyasetini savunan ve takip eden devlet adamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "E" Cevdet Paşa – Şirvanizade Rüştü Paşa 
Soru Açıklaması
20.
Ermenilerin "sözde soykırım" olarak nitelendirdikleri 24 Nisan 1915 tarihinde ne olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Ermeni komite merkezleri kapatılmış, suçlular tutuklanmıştır.
Soru Açıklaması
Osmanlı Hükümeti, Ermenileri silahlandırıp devlet aleyhinde kışkırtan ve teşkilatlandıran komiteleri dağıtmak amacıyla 24 Nisan 1915 tarihinde vilayetlere ve mutasarrıflıklara gizli bir tamim göndermiş ve Ermeni komite elebaşlarının tutuklanmasını istemiştir. Bu tamim üzerine 235 kişi tutuklanmıştır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.