Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi Lozan'da Azınlıklarla ilgili sorunun çözümü konusunda alınan bir karardır?
Doğru Cevap: "C" Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
Soru Açıklaması
Lozan'da Azınlıklar ile mesele" Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaklardır" kararıyla çözümlenmiştir.
2.

Osmanlı Devletin de, küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913’de  çıkarılan kanun hangisiydi? 

Doğru Cevap: "A" Geçici Sanayi Kanunu,
Soru Açıklaması

Küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913’de “Geçici Sanayi Kanunu” çıkarıldı. Bu kanunla en az beş beygirlik güç kullanan ve 1000 Osmanlı liralık üretim aracına sahip olan ve bir yıl boyunca 750 iş günü yevmiyeli işçi çalıştıran iş yerleri bu kanunun getirdiği kolaylıklardan yararlanıyordu. Kanun vergi muafiyeti, bedava arazi, geçici gümrük muafiyeti, kamunun öncelikle bu tesislerin ürünlerini satın alma zorunluluğu gibi hükümler getirmiştir. Ancak bu yasadan çoğunlukla azınlıklar ve yabancılar yararlanmıştır.

3.
Avrupa’nın toprak zenginliği anlayışından maden zenginliğini anlayışına geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Coğrafi keşifler
Soru Açıklaması
Coğrafi keşifler sonrasında Avrupa devletleri toprak zenginliğini bir kenara bırakıp elde ettikleri topraklardaki madenlere sahip olmaya çalıştılar. Böylece sanayi devriminin gelişimine önayak oldular.
4.
Vilayet Meclisleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Üyeler atama ile belirlenir
Soru Açıklaması
B,C,D ve E seçenekleri vilayet meclislerinin özelliklerindendir. A seçeneğinde üyelerin atama ile geldiği belirtilmiştir. Oysa üyeler seçimle belirlenmektedir.
5.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Kabotaj hakkına sahip olmayan Osmanlılarda  deniz ticaret filosu gelişmedi,
Soru Açıklaması

1849 yılına kadar İstanbul şehir hattı vapurlarına kadın yolcu alınmazdı. 

Kabotaj hakkına sahip olmayan Osmanlılarda dolayısıyla deniz ticaret filosu gelişmedi. Sahip olunan mevcut cılız filoyu ise I. Dünya Savaşı olumsuz etkiledi.

İstanbul içinde ulaşımı sağlayan temel tesislerden biri olan Galata Köprüsü demir köprü olarak 1878 yılında II. Abdülhamid zamanında yaptırılmıştı. Bugünkü Galata Köprüsü hâline gelmesi 1912 yılında bir Alman şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. Hâlâ İstanbul halkına hizmet veren Karaköy-Tünel arasında işleyen ye- raltı treni 1874 yılında hizmete girmiştir.

Türkiye’de ilk düzenli posta teşkilatı Ekim 1840’da kuruldu. Bir kamu hizmeti olarak devletçe yürütülmeye başlandı. 1840’da posta, 1855’te telgraf ve 1908’de de telefon hizmetleri başlatıldı.

6.

Aşağıdakilerden hangisi işgallerin sürdüğünü bahane ederek meclisin toplanmasını geciktirmişlerdir?

Doğru Cevap: "C" Tevfik Paşa ve Damat Ferit Paşa Hükümetleri
Soru Açıklaması

Tevfik Pafla ve Damat Ferit Paşa hükûmetleri işgallerin sürdüğünü bahane ederek meclisin toplanmasını hep savsakladı.

7.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türk ulusunun başlattığı mücadeleyi başka ulusların benzeri mücadelelerinden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hem emperyalistlere hem de saltanata karşı yapılması
Soru Açıklaması

Amasya Genelgesi şu esasları taşıyor idi;

Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir. İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini gereği gibi yeri-ne getirememektedir, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete geçmek ve hak-larını yüksek sesle cihana duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı zarurîdir.
8.
Lozan Barış Antlaşması’nın içeriği ve temel özellikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Misak-ı Milli’yi tam olarak gerçekleştirmiştir.
Soru Açıklaması
Konferans’ta Türkiye-Irak sınırının çözümü mümkün olamamış ve meseleninLozan’dan sonra dokuz ay içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostça belirlenmesi karalaştırılmıştır. Böylece Musul meselesi Konferans’ta çözülememiş ve ileriye bırakılmıştır. Dolayısıyla sınırlar net olarak belirlenemediğinde misak-ı milli kararları tamamlanmamıştır.
9.
Seçeneklerden hangisi milli varlığa zararlı ve mücadele aleyhtarı cemiyetlerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti
Soru Açıklaması
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti Trakya’da Yunan işgal hazırlıkları ve Mavri Miracıların iddialarına karşı Cafer Tayyar Bey’in yardım ve desteği ile 1 Aralık 1918’de kurulan yararlı bir cemiyettir.
10.
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 
Doğru Cevap: "D" Sanayi İnkılâbı 
Soru Açıklaması
11.
Nüfusun %80’den fazlasının tarım ile uğraşan bir ülkenin önemli miktarda tarım ürünü ithal etmek zorunda kalması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Tarım ile ilgili sahalarda sağlık bir koordinasyonun bulunmaması
Soru Açıklaması
Nüfusun %80’den fazlasının tarım ile uğraşan bir ülkenin önemli miktarda tarım ürünü ihraç etmesi ancak ilgili sahalarda koordinasyonun olmaması ile açıklanabilir. Tar›m ile uğraşanlar mahallî piyasa ve şahsi ihtiyaçları için üretim yapmayı esas alarak çalışmaktadırlar. Ülke içindeki ulaşım ağı yeterli olmadığı için hiç olmazsa şehirler arası nakliye ile çevre illerin pazarlarına yönelik üretim yapma ihtiyacı da hissedilmemiştir.
12.

İngilizlerle yapılan Ticaret Anlaşması aşağıdakilerden hangi tarihte yapılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1838
Soru Açıklaması

1838 Ticaret Anlaşması sonrasında başta İngiliz malları olmak üzere her türlütarımsal ürün kentlerde yerli ürünlerin yerini almıştır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi  20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’da  Devlet sermayesiyle ilk defa kurulan fabrikalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kayseri Sümerbank Fabrikası,
Soru Açıklaması

Devlet sermayesiyle 1810 yılında kurulan ve askerî kundura, çizme, palaska, fi- şeklik gibi malları imal eden Beykoz tesislerinden sonra, 1835 de çuha, fes, batta- niye imal etmek üzere İstanbul’da Feshane Tesisleri kuruldu. Kadife, ipekli kumaş, saten ve tafta üretmek için 1845’te Hereke Fabrikası tesis edildi. Yine devlet eliyle 1850’de pamuklu dokuma ürünleri imal etmek üzere İstanbul Bakırköy Bez Fabri- kası faaliyete geçti. Son olarak 1892’de Yıldız Çini Fabrikası kuruldu. Bu büyük te- sisler Cumhuriyet’ten sonra da faaliyetlerine devam ettiler. Ancak ülkenin her ka- sabasında küçük atölyelerin, sanatkârların var olduğunu belirtmek gerekir. Fakat bu konuda resmî, ayrıntılı ve yeterli bilgi üretilmiş değildir. Ülke içinde gümrük birliği oluşması ve ulusal düzeyde pazar genişlemesi, 1873 yılında ancak mümkün olabilmiştir.

14.
I. Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Vergi Kurulunaverecektir. II. Halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane üç gün içindehükûmete verilecektir. III. Ordu için halktan alman taşıtlardan geriye kalanların da ayda bir kez ve parasız olarak 100 km’lik bir uzaklığa dek askerî ulaştırma işlerinde çalıştırılacaktır. Yukarıdaki Tekalif-i Milliye Emirleri'nden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Kurtuluş Savaşı'nda mevcut mali durum ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemektedir.
Soru Açıklaması
TBMM'nin Mustafa Kemal'e verdiği yetkilerle başkomutan olan Mustafa Kemal, kaynakların artık ordunun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı için cefakar ve fedakar Anadolu halkından yardım istenmesi gerektiğini düşünmüş ve acil olarak Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır.
15.
Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 29 Ekim 1923
Soru Açıklaması
Cumuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Mütarekesi sonrası kurulan ve milli varlığa düşman olup milli mücadele aleyhtarı faaliyet gösteren derneklerdendir?
Doğru Cevap: "C" Wilson Prensipleri Cemiyeti
Soru Açıklaması
Gaflet, ileriyi görememek veya emperyalistlerin tesirinde kalmak gibi bazı sebeplerden dolayı bazı Türk ve Müslümanların da Millî Mücadele’ye zarar verici tutum ve davranışta bulundukları ve bu maksatla dernek kurdukları görülebilmiştir. Bu cümleden olmak üzere, Kürdistan Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipler Cemiyeti ve Wilson Prensipleri Cemiyeti’ni örnek verebiliriz.
17.
Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri'nden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması
İtalya, 1. Dünya Savaşı'nın İttifak Devletleri'nden biri değildir?
18.
Aşağıdaki tarihlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemini kapsar?
Doğru Cevap: "D" 17. yüzyıl
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nde Duraklama Dönemi 17. yüzyılı kapsar.
19.
Seçeneklerden hangisinde Kurtuluş Savaşı'nda hangi cephelerde kimlere karşı savaşıldığı eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Kuzey cephesinde Rumlara karşı
Soru Açıklaması
Doğu’da Ermeni ve Gürcülere karşı, Güney’de ağırlıklı olarak Fransız ve Ermenilere karşı, Batı’da ise Yunan kuvvetlerine karşı direniş gösterilmiştir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlı Hareketi'nin temsilcileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Mehmet Akif
Soru Açıklaması
D seçeneği hariç diğer seçeneklerdeki isimler bu hareketin savunucuları ve derneğin de üyeleri idi. D seçeneğindeki Mehmet Akif ise bu hareketin kurucusu veya üyesi değildir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.