Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 4
1.

20 Ocak 1921’de kabul edilen anayasada kaç madde yer almıştır?

Doğru Cevap: "E" 24
Soru Açıklaması

24 maddeden oluşan bu anayasa siyasi yapı ve idari yapıyı belirlemek üzere iki ana bölümden oluşuyordu.

2.
Seçeneklerden hangisi Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" İrade-i Milli adında bir gazete çıkarılacaktır
Soru Açıklaması
İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılma kararı Sivas Kongresi'nde alınmıştır
3.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan yenilikler arasındadır?
Doğru Cevap: "D" Avrupa eserlerinin Türkçeye çevirisi
Soru Açıklaması
II. Mahmut döneminde Avrupa eserleri Türkçeye çevrilmiştir.
4.
Kutsal yerler sorunu ile başlayan Kırım savaşı ve dış borçlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Savaş sonrası Paris antlaşması imzalanmıştır
Soru Açıklaması
Kırım savaşı sonrası imzalanan Paris Antlaşması, Rusya’nın güneye inmesini engelleyerek Osmanlı ülkesi üzerindeki emellerine kısa süreli de olsa set çekilmesi bakımından olumlu görülmekle birlikte, Karadeniz’in tarafsızlığı maddesinin galip olan Osmanlı Devleti’ne de uygulanması Avrupalı Devletlerin bu anlaşmadan beklentilerini de göstermektedir. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması ve Avrupa hukukundan yararlanması, toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerce garanti edilmesi anlaşmanın bir başka olumlu yanı olarak kabul edilebilir.
5.

Mondros Mütarekesinde Osmanlı Devletini aşağıdakilerden kim temsil etmiştir?

Doğru Cevap: "C" Rauf Bey (Orbay)
Soru Açıklaması

Mondros Mütarekesi, Rauf Bey (Orbay) baflkanlığındaki Osmanlı heyeti ile İtilafDevletleri adına Akdeniz Filosu Komutanı İngiliz Amiral Calthorphe arasında 30Ekim 1918’de imzalandı.

6.
Amasya Genelgesi’nde “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı” ve “Milli bir kongrenin toplanması gerektiği” belirtilmiştir. Bu durum aşağıda verilen seçeneklerden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Milli egemenlik
Soru Açıklaması
7.
Seçeneklerden hangisi Cumhuriyet Halk Fırkasının yenilenen seçimlere girerken parti programında yer alan vaatlerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Milletvekili seçilme yaşının yirmibeşe indirilmesi
Soru Açıklaması
Cumhuriyet Halk Fırkasının yenilenecek seçimlere girerken oluşturduğu parti programında milletvekilliği yaşı ile ilgili bir düzenleme yer almamaktadır.
8.

Nüfusun %80’den fazlasının tarım ile uğraştığı  Osmanlı Devletin de 1800 lü yıllardan itibaran,büyük kentlerin tahıl ihtiyacının  ithalatla karşılanması,1878-1913 döneminde her yıl ortalama 75 bin ton un, 65 bin ton pirinç ve 10 bin ton buğday ithal etmek zorunda kalması ve bu yüzden her yıl yaklaşık 12 milyon altın lira dışarıya ödenmesi aşağıdaki hangi nedenle doğrudan ilişkilidir? 

Doğru Cevap: "D" Hükûmet tarım kesimini veya çiftçiyi koruyacak önlemler alamaması,
Soru Açıklaması

20.yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan insanların çoğunluğu kırsal alanlarda tarımla uğraşırken kentlerde yaşayanlar memuriyet, askerlik ve ticaret yapmaktaydı. Ticaret ile çoğunlukla azınlıklar uğraşmaktaydı. Ancak kentlerle kırsal alan arasında iktisadi, sosyal ve kültürel iletişim ve etkileşim yoktu. Örneğin büyük kentlerin tahıl ihtiyacı iç piyasa oluşmadığı için ithalatla kar-şılanıyordu.1838 Ticaret Anlaşması sonrasında başta İngiliz malları olmak üzere her türlü tarımsal ürün kentlerde yerli ürünlerin yerini almıştı. ZiraHükûmet tarım kesimini veya çiftçiyi koruyacak önlemler alamıyordu. Kapitülasyon rejimi altında olan ülke, 1878-1913 döneminde her yıl ortalama 75 bin ton un, 65 bin ton pirinç ve 10 bin ton buğday ithal etmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden her yıl yaklaşık 12 milyon altın lira dışarıya ödenmiştir. Devletin koruyuculuğundan ve kentlerin olanak-larından uzak yoksul Anadolu halkı tarımda kuraklık ve kıtlık yaşandığı yıllarda aç-lıkla savaşmak ve ölümü kabullenmek zorunda kalmıştır.

9.

1850’de pamuklu dokuma ürünleri imal etmek üzere kurtulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İstanbul Bakırköy Bez Fabrikası
Soru Açıklaması

1850’de pamuklu dokuma ürünleri imal etmek üzere kurtulan fabrika İstanbul Bakırköy Bez Fabrikasıdır.

10.
Sosyalist düşüncenin Anadolu’da yayılmasıyla 1920 sonbaharında Anadolu’da göz ardı edilemeyecek kadar gelişmiş bir “Bolşevik” kitle oluşunca Hükumetin bu kitleyi denetimi altına almak için kurduğu parti seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye Komünist Fırkası
Soru Açıklaması
Rusya’da Bolşevik İhtilali sonunda Sosyalist temellere dayanan yeni bir düzen kurulmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca ilk ilişki Sovyet Rusya ile kurulmaya çalışıldı. Sovyet Rusya’da emperyalizme savaş açan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumetiyle iyi ilişki kurmayı çıkarlarına uygun buldu. İki ülke arasında kurulan iyi ilişkiler Sosyalist düşüncenin Anadolu’da yayılmasına yol açtı. 1920 sonbaharında Anadolu’da göz ardı edilemeyecek kadar gelişmiş bir “Bolşevik” kitle oluştu. Hükumet bu kitleyi denetimi altına almak istedi. Bunun üzerine Türkiye Komünist Fırkası kuruldu.
11.
Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik görevinden istifa etmesinin ardından onu ziyarete gelen 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa'nın, hazır ol durumunda selam verdikten sonra “Kolordum ve ben emrinizdeyim Paşam” ifadesi neyi göstermektedir?
Doğru Cevap: "A" Askerler arasında Milli Mücadele ve Atatürk'e duyulan inancın güçlü olduğunu.
Soru Açıklaması
Arkadaşları ona bağlılıklarını ortaya koydular. 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa’yı ziyarete geldi. Hazır ol durumunda selam verdikten sonra “Kolordum ve ben emrinizdeyim Paşam” diyerek yüksek bir karakter örneği sergiledi.
12.

Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1918
Soru Açıklaması

Osmanlı İmparatorluğu büyük umutlarla girdiği I. Dünya Savaşı’ndan 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi ile ayrılmak zorunda kalmıştı.

13.
Osmanlı İmparatorluğunda bulunan vakıf gelirlerini merkeze aktarmak için II.Mahmut Döneminde kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Evkaf Nezareti
Soru Açıklaması
Evkaf Nezaretidir.
14.
İngilizlerin, Orta Doğu'daki Osmanlı hakimiyetindeki topraklara egemen olmak istemesi ana stratejisinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "B" Orta Doğu'da zengin petrol yataklarının bulunması.
Soru Açıklaması
Orta Doğu'da zengin petrol yataklarının bulunmasıyla birlikte, Osmanlı hakimiyetindeki bu yerlerde etkisini artırmak ve hatta buralarda egemenlik kurmak İngiliz politikasının ana stratejisini oluşturmuştur.
15.
Aşağıdakilerden hangisi TBBM için önerilen isimlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Meclis-i Kuvva-ı Milliye
Soru Açıklaması
Doğru seçenek D seçeneğidir. Diğer dört seçenekteki isimler önerilmiştir. Ancak hiçbirisi kabul görmemiş Şerif Bey'in meclisi açış konuşmasında kullandığı Büyük Millet Meclisi ifadesi üzerine bu isim kullanılmıştır.
16.
Aşağıdakilerden hangisi vatanın kurtuluşu dışında amaçlar taşıyan zararlı bir cemiyettir?
Doğru Cevap: "B" Etnik-i Eterya
Soru Açıklaması
Etnik-i Eterya Cemiyeti ülkenin kurtuluşuna hizmet etmeyen zararlı bir cemiyettir.
17.

Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açılmıştır?

Doğru Cevap: "B" 23 Nisan 1920
Soru Açıklaması

Meclis; 23 Nisan 1920 Cuma günü büyük bir törenle saat 13.45’te en yaşlı milletvekili, Maarif Müdürlüğü’nden emekli Sinop Milletvekili Şerif Bey’in konuşmasıyla açıldı.

18.
Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Montreux Boğazlar Sözleşmesi
Soru Açıklaması
Türkiye, fırsatların değiştiğinden bahisle Boğazlarla ilgili statünün değişlmesi yönünde birtakım teşebbüslerde bulunmuş ve 20 Temmuz 1936 yılında Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalamak suretiyle Boğazlar meselesini isteği doğrultusunda çözülecektir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkın yerel düzeyde yönetime katılmasını sağlayan ilk girişimlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Muhasıllık Meclislerinin kurulması
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı Devleti'nin iç bünyesinde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra ,batılı devletlerin takip etmiş oldukları emperyalist politikalar nedenin ile Osmanlı yönetimin de ilk defa İslam politikasına ağırlık veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" II.Abdülhamit
Soru Açıklaması
Batılı devletler karşısında müslüman ülkeleri bir araya getirerek bir islam gücü yaratmak isteyen ilk hükümdar II. Abdülhamit olmuştur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.