Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi, II. Abdülhamid dönemi eğitim politikasına ters düşmektedir?
Doğru Cevap: "D" Müfredatlarda din derslerinin artırılması
Soru Açıklaması
II. Abdülhamid dönemi eğitim politikasında birçok okul açılırken bu okulların programlasrında pozitif bilimler okutulmuştur. Din dersleri ve pozitif bilim derslerinin bir arada okutulması Kurtuluş savaşında birçok kadronun gelişimine etki sağlamıştır.
2.

Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki egemenliği son bulmuştur?

Doğru Cevap: "A" Trablusgarp Savaşı
Soru Açıklaması

Ekim 1912’de imzalanan Uşi Anlaşması'yla da Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp egemenliği sona ermiş, Kuzey Afrika'daki siyasi varlığı son bulmuştur. Doğru cevap A'dır.

3.
Sivas Kongresinin ardından alınan kararları ve Milli Mücadele ruhunu yaymak amacıyla çıkarılan gazetenin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" İrade-i Milliye
Soru Açıklaması
Temsil Heyeti’nin genişletilerek, bütün ülkeyi temsil etmesi amaçlanıyordu. Ayrıca kongre kararları gereğince, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri” adıyla tek bir çatıda toplanıyordu. Kongre “İrade-i Milliye” adıyla bir de gazete çıkardı.
4.

I. Balkan Savaşı hangi ülkenin saldırısı ile başlamıştır? 

Doğru Cevap: "C" Karadağ
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti’nde iç siyasette çatışmaya giden bir kavganın olması, orduya siyasetin girmesi, Trablusgarp Savaşı’nda askerî yönden yetersiz olduğunun ortaya çıkması gibi durumları fırsat bilerek 8 Ekim 1912’de Karadağın savaş ilanı ile I. Balkan Savaşı başlamıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir.  

5.

I. Toprak, askerlik ve boğazlar.

II. Türkiye'deki yabancıların bağlı olacakları rejim.

III. İktisadi ve mali meseleler.

Yukarıdakilerden hangileri için Lozan Görüşmeleri sırasında farklı komisyonlar kurulmuştur?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Lord Curzon’un başkanlığında 20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Konferansı’nda meseleleri incelemek üzere üç komisyon kurulmuştur. I. Komisyon, topraklara, askerliğe, boğazlara; II. Komisyon Türkiye’de yabancıların tabi olacağı rejime; III. komisyon ise iktisadi ve mali meselelere ait konulara bakacaktı.

6.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat'la birlikte kurulan yeni kanun tasarıları hazırlamak ve önemli devlet memurlarını yargılamak gibi görevleri bulunan kurumun adıdır?
Doğru Cevap: "E" Meclis-i Vâlâyı Ahkâmı-ı Adliye
Soru Açıklaması
Yeni kanun hazırlama ve devlet memurlarını yargılamak gibi görevleri bulunan kurumun adı Meclis-i Vâlâyı Ahkâmı-ı Adliye'dir.
7.
Sivas Kongresi'nin gerçekleştirilen diğer ulusal kongrelerden en önemli farkı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kongrede alınan kararlar gereği yerel dernekler birleştirilmiştir.
Soru Açıklaması
Önceleri, “mahallî” nitelikli olup, Sivas Kongresi’nden sonra tek bir çatı altınan millî cemiyetler Anadolu’nun hemen her il ve ilçesinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri olarak kurulmuştur.
8.

Aşağıdakilerden hangi cemaat, toprak alım satımının serbest olmasından ve Türklerin yoksullaşmasından yararlanarak geniş topraklar satın almışlardır?

Doğru Cevap: "A" Rum ve Ermeni Cemaati
Soru Açıklaması

Toprak alım satımının serbest olmasından ve Türklerin yoksullaşmasından yararlanan Rum ve Ermeni cemaati geniş topraklar satın almışlardır.

9.
1871 yılında toplanan ve “ Üç İmparatorlar Ligi” olarak bilinen toplantıya katılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Almanya, Avusturya – Macaristan, Rusya 
Soru Açıklaması
10.

23 Nisan 1920 tarihinde açılan Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

Doğru Cevap: "D" Şerif Bey
Soru Açıklaması

Meclis; 23 Nisan 1920 Cuma günü büyük bir törenle saat 13.45’te en yaşlı milletvekili, Maarif Müdürlüğü’nden emekli Sinop Milletvekili Şerif Bey’in konuşmasıyla açıldı.

11.
1913 ve 1915 yıllarında düzenlenen sanayi sayımları sonuçlarına göre bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan sınai tesislerinin dağılımı faaliyet alanına göre şöyleydi:20 un değirmeni, 2 makarna fabrikası, 1 bira fabrikası, 6 konserve fabrikası, 1buz imalathanesi, 3 kireç-3 tuğla imalathanesi, 7 kutu imalatı, 2 yağ imalatı, 2 sabun imalatı, 2 porselen imalatı, 11 tabakhane, 7 marangoz ve doğrama atölyesi, 7 yünlü dokuma fabrikası, 2 pamuk iplik ve dokuma fabrikası, 30 ham ipek atölyesi, 1 ipekli dokuma fabrikası, 5 çeşitli dokuma fabrikası, 35 matbaa, 8 sigara kâğıdı fabrikası, 5 madeni eşya fabrikası ve 1 kimyasal ürün fabrikası.Bu bilgilerden yol çıkarak yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Anadolu topraklarındaki sanayi faaliyetleri çoğunlukla temel ihtiyaçlara yönelik ve mali getirisi az olan ürünler üzerine kurulmuştur.
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti'nde imkanlar dahilinde sanayi ürünleri genel olarak vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik olarak ve ağır sanayi ürünleri gibi getirisi çok olmayan ürünler üzerine kuruluştur.
12.

Anadolu'da hemen her bölgede bitkisel üretimde belirleyici olan aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" Tahıl Ekimi
Soru Açıklaması

Hemen her bölgede tahıl ekimi bitkisel üretimde belirleyici durumdaydı.

13.
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti'nin imzaladağı, şartlarının ağırlığı itibariyle Karlofça Antlaşması'ndan sonraki en ağır ikinci antlaşma olarak kabul edilmektedir.
Doğru Cevap: "E" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması
A, B, C ve D şıkları buhran dönemi larak tanımlanan dönemden önce ve Osmanlı Devleti lehine sonuçlanan antlaşmalardır. E şıkkı ise doğru şıktır ve Osmanlı Devleti aleyhine çok ağır şartlar içermektedir.
14.
II. Mahmut Dönemin de Osmanlı Devleti'nin çöküşünü engellemek ve ülkenin çözülmesini durdurmak amacıyla yoğun olarak uygulanan çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlıcılık olarak ifade edilen Müslim ve gayrimüslim unsurları bir arada yaşatabilme ,
Soru Açıklaması
II. Mahmut,Hristiyanları kilise de,yahudileri havra da,Müslümanları da camide tanımak isterim sözünden hareketle Osmanlıdaki bütün farklı milletleri eşitlikçi bir anlayışla Osmanlıcılık çatısı altında toplamak istemiştir.
15.
Tanzimat Fermanı ile “askerlik düzeni”ocak şeklinden bir vatan görevi haline getirilmiştir. Bu durum aşağıdaki askere alma yöntemlerinden hangisini ortaya çıkarmıştır?
Doğru Cevap: "B" Yükümlülük
Soru Açıklaması
Askerlik görevi Vatan görevi haline getirilince herkes için zorunlu yurttaşlık görevi haline dönüşerek her müslüman erkeğin yükümlülüğü olmuştur.
16.
İtilaf Devletleri, ikilik çıkarmak amacıyla Lozan Konferansı’na Ankara Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti’ni de davet etmişlerdir. Ankara Hükümeti hangi politikayı izlemesi bu durumun önüne geçmede daha yararlı olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Saltanatın kaldırılması
Soru Açıklaması
13 Kasım 1922'de Barış görüşmelerini Lozan'da başlatmayı kararlaştıran Müttefik Devletler, 27 Ekim 1922'de konferansa Türk tarafında ikilik çıkarmak amacıyla Ankara Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti’ni de davet etmişlerdir. 29 Ekim 1922'de Tevfik Paşa TBMM'ye gönderdiği bir telgrafla konferansa birlikte katılmayı teklif etmiştir. Bu durum sonucunda Saltanatın kaldırılması gündeme gelmiş ve Saltanat kaldırılmıştır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.
17.
II. Abdülhamid, meşrutiyetin ilanı için hazırlıkları başlatmış ve anayasanın yapılması için komisyon kurulmasını emretmiştir. 28 kişiden oluşan bu komisyon yirmiye yakın tasarıyı incelemiştir. Bu tasarılar içinde Mithat Paşa ile Sait Paşa’nın tasarıları ön plana çıkmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Mithat Paşa’nın Kanun-ı Cedit adı verilen tasarısında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Seçimin kura usulüyle yapılması
Soru Açıklaması
Mithat Paşa’nın Kanun-ı Cedit adlı tasarısı incelendiğinde, meclisin 120 kişiden oluşması ve bu sayının 1/3'ünün hükûmet tarafından atanması öngörülmüştü. Bu 120 kişinin 80'inin millet mebusu, 40'ının da devlet mebusu olması tasarlanmıştı. Tasarıyla bütün vükela-bakanlar ve müsteşarlar hükûmet adına mebus sayılacaktı. Hükûmet meclisten güvenoyu almak zorundaydı, aksi takdirde düşecekti. Ayrıca hükûmet meclise karşı sorumlu olacaktı. Bu bakımdan değerlendirildiğinde A, B, D ve E seçenekleri Kanun-ı Cedit’de yer alan bilgilerdir. C seçeneğinde yer alan bilgi ise Sait Paşa’nın tasarısında bulunmaktadır. Bu nedenle yanıt C seçeneğidir.
18.
Seçeneklerden hangisi meclise verilmek istenen isimlerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Halk Meclisi
Soru Açıklaması
Meclise verilecek ad konusu daha Meclis açılmadan 11 Nisan 1920 günü Vilayette yapılan toplantıda gündeme getirildi. İslamcılar meclisin adının “Meclis-i Kebir” veya “Meclis-i Kebir-i Milli”, Türk Ocağı yanlıları “Kurultay” Osmanlıcılar ise “Meclis-i Mebusan” olmasını istiyordu. Milliyetçi ve inkılapçı milletvekilleri ise Meclisin adının “Büyük Millet Meclisi” olmasını istiyorlardo. Şerif Bey de Meclisi açış konuşmasında “Büyük Millet Meclisini açıyorum” cümlesini kullanmıştı. Bununla birlikte, Meclis “Hukuk-u Esasiye Encümeni”, hazırladığı raporda, Meclisin tanımını yaptı ve Büyük Millet Meclisi adını benimsedi (15 Ağustos 1920). Daha sonra da buna Türkiye eklenerek meclisin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.
19.

Osmanlı Devleti’nde siyasal partili hayatın başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 23 Temmuz 1908
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti’nde siyasal partili hayatın başladığı tarih 23 Temmuz 1908'dir.

20.
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’dan ayrılıp Anadolu’ya geçtiğinde karşısında, Balkan ve 1. Dünya Savaşı nedeniyle çalışma yaşındaki genç nüfusu kırılmış, yoksul ve çaresiz bir halk bulmuştur. Anadolu büyük çapta öz tüketime dayalı ve küçük aile işletmelerinden oluşan ilkel bir tarım toplumu özellikleri taşımaktaydı. Milli Mücadele Döneminde Anadolu’nun durumu göz önünde bulundurulduğunda Mustafa Kemal’in aşağıdaki ekonomik politikalardan hangisini uygulaması, Milli Mücadelenin başarıya ulaşması açısından daha yararlı olacaktır?
Doğru Cevap: "E" Anadolu halkının Osmanlı Hükümeti’ne ödediği vergilere el koymak
Soru Açıklaması
Doğru yanıt E seçeneğidir. Soruda verilen durum incelendiğinde Anadolu halkının Milli Mücadele Dönemi’nde ekonomik olarak çok zor durumda olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması içinde ekonomik gelire ihtiyaç vardır. Bu nedenle Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’ye ekonomik katkı sağlamak için uygulayacağı en yararlı politika Anadolu halkının Osmanlı Hükümeti’ne ödediği vergilere el koymak olacaktır. Bu sayede Milli Mücadele’nin karşısında olan Osmanlı Hükümeti’nin gelirleri Milli Mücadele için kullanılacaktır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.