Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 6
1.

Yeni Türk devletinin dayanması gereken temel unsurlar konusunda gerek Meclis içinde gerekse Meclis dışında kimi çalışmaların yapılıyordu,  Mustafa Kemal Paşa  Mecliste yaptığı konuşmalarda yeni devletin dayanacağı temel düşüncenin ne olduğunu belirterek yeni arayışlarda bulunanları uyarıyordu?

Doğru Cevap: "D" Halkçılık
Soru Açıklaması

Yeni devletin dayanması gereken temel unsurlar konusunda gerek Meclis için- de gerekse Meclis dışında kimi çalışmaların yapıldığı, programların hazırlandığı gözden kaçmıyordu. Bu programların hazırlanmasında yurt dışından esen ideolojik rüzgârların da etkisi vardı. Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Mecliste yaptığı konuş- malarda yeni devletin dayanacağı temel düşüncenin “halkçılık” olduğunu belirte- rek yeni arayışlarda bulunanları uyarıyordu.

2.
İlk demir yolu imtiyazı 1856’da İzmir-Aydın hattı için hangi ülkeye verildi?
Doğru Cevap: "A" İngiltere’ye
Soru Açıklaması
İngiltere’ye
3.

I. Dünya Savaşı’ndan önce Avrupa’nın büyük devletlerinin oluşturdukları ittifaklar  aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Üçlü ittifak : Almanya, Avusturya-Macaristan ve italya Üçlü itilaf :   ingiltere, Fransa ve Rusya 
Soru Açıklaması
Dünya Savaşı’ndan önce Avrupa’nın büyük devletlerinin oluşturdukları itti- faklar genişlemiş, Almanya, Avusturya-Macaristan ve italya Üçlü ittifak’ı; ingiltere, Fransa ve Rusya Üçlü itilaf’ı oluşturmuşlardır.
4.
Osmanlı Devleti'nin ekonomik açıdan resmen yarı sömürge haline gelmesine zemin hazırlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Muharrem Kararnamesi
Soru Açıklaması
1876-1909 yılları arasında Osmanlı Devletini yöneten II. Abdülhamit'in 1881 yılında imzaladığı Muharrem Kararnamesi ülkeyi ekonomik açıdan resmen yarı sömürge haline getirmiştir. Bu Kararnameye dayalı olarak kurulan Duyun-ı Umumiye idaresi Osmanlı borçlarını alacaklılar adına toplayan bir kurum olmanın dışında devletin maliye nezaretinden bile daha çok söz sahibi olmuştur.
5.

12 Ocak 1920’de  tekrar açılan Meclis-i Mebusan, hangi şehirde açılmıştır?

Doğru Cevap: "E" İstanbul
Soru Açıklaması

12 Ocak 1920’de Meclis-i Mebusan İstanbul’da açıldı.

6.
Seçeneklerdeki vilayetlerden hangisi Vilayet-i Sitte arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kars
Soru Açıklaması
Osmanlı dönemi idari taksimatında Van, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis, vilayetleri;günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun hemen tamamını içine alan kısımdır.
7.

İlk ulusal ticaret bankamız aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Türkiye İş Bankası
Soru Açıklaması

İlk ulusal ticaret bankamız Türkiye İş Bankasıdır.

8.
Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemine ( Buhran Devri) girmesinin sebebini medreselerdeki eğitimin pozitif bilimlerden uzaklaşmasına bağlayan dönemin âlimi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Kâtip Çelebi
Soru Açıklaması
Osmanlının Duraklama Dönemine girmesinin nedeni, eğitim kurumlarında pozitif bilimlerden uzaklaşılmış olmasıdır. Bu tespiti yapan kişi, dönemin âlimlerinden Kâtip Çelebi'dir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli’nin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Milli egemenlik anlayışına dayalı yeni bir yönetim amaçlaması.
Soru Açıklaması
Misak-ı Milli, vatan topraklarının sınırlarını belirlemesi ve tam bağımsızlık hedeflerini içeren bir belgedir. Devletin yönetim anlayışını belirleyen içeriğe sahip değildir.
10.
I. Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir. II. İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini gereği gibi yerine getirememektedir, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. III. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya genelgesinin yukarıda verilen esaslarından hangileri, Türk İstiklal Savaşı’nın amacını ve gerekçesini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
Türk İstiklal Savaşı’nın ve inkılap tarihinin çok önemli bir belgesi sayılan Amasya Genelgesi’nde, İstiklal Savaşı’nın gerekçeleri ve yöntemi ortaya konmuştur. I ve II numaralı öncüller amaç ve gerekçeyi ortaya koyarken, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı”, III numaralı öncül ise yöntemi ortaya koymuştur.
11.

Özellikle pamuk ekim ve üretiminde miktar ve kalitenin arttırılmasında Almanlardan önce aşağıdakilerden hangi ülke etkili olmuştur?

Doğru Cevap: "E" İngilizler
Soru Açıklaması

Özellikle pamuk ekim ve üretiminde miktar ve kalitenin arttırılmasında  önce İngilizler sonra Almanlar  etkili olmuşlardır.

12.
Osmanlı Devletinde 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esasi ile birlikte, İslam Dini resmi din olarak kabul edilmiş, yine bu dönemde okullara din dersleri konulmuş, Şeyhülislam devlet örgütü içerisine alınmış, adli yasama kurumlarının yanında Şer’i mahkemelere de yer verilmiş, Ayan Meclisine İslami ilkelere aykırı yasaların reddedileceği maddesi konulmuş ve ayrıca padişah İslam’ın koruyucusu olarak kabul edilmiştir. Bütün bu gelişmeler I. Meşrutiyet dönemiyle birlikte Osmanlı Devletinde hangi anlayışın ön plana çıktığının bir göstergesi olarak ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "B" İttihat
Soru Açıklaması
Avrupa endüstrisinin rekabeti karşısında yerli sanayinin çökmesi, yönetimde meydana gelen değişiklikler ve Osmanlı coğrafyasının sürekli parçalanması ve işgallere maruz kalması karşısında Müslüman halk arasında ittihat kavramını ön plana çıkaran unsur olmuş ve devlet her alanda olduğu gibi dini alanda da yukarıda ifade edilen adımları atmak durumunda kalmıştır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Paşa’nın Mecliste yaptığı konuşmanın ana teması için söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Milli bir siyaset uygulanması isteği
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal Paşa 24 Nisan 1920’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından 23 Nisan’a kadarki gelişmeleri ve yapılan çalışmaları anlatan uzun bir konuşma yaptı. Millî sınırlar içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek saadet ve refahına çalışmayı öngören bir siyasetin yani millî bir siyasetin uygulanmasını istedi.
14.
İstanbul hükumetinin temsil heyetini resmen tanıdığı olay seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Amasya Protokolü
Soru Açıklaması
Sivas Kongresi kararlarının ülkede büyük etkisi oldu. Halkın ve aydınların büyük bölümü gerçekleri görürken, Damat Ferit Hükumeti itibar kaybetti ve sonuçta hükumet düştü. Yerine Ali Rıza Paşa kabinesi kuruldu. Ali Rıza Paşa, ülke menfaati için Heyet-i Temsiliye ile temasa geçmenin gerekliliğine inanıyordu. Bu maksatla hükumet üyesi Salih Paşa’yı Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere Amasya’ya gönderdi. 20-22 Ekim 1919 tarihlerinde yapılan görüşmeler sonunda bir protokol imzalandı. Tarihe Amasya Protokolü olarak geçen bu olay İstanbul hükumetinin temsil heyetini resmen tanıdığı ilk olaydır.
15.

Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisindeki Misak-ı Millî’de kabul edilen kararlardan hangisi ekonomik hedefler arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Siyasi, adli ve mali alanda gelşmemizi önleyecek bütün sınırlamalar kaldırılmalıdır.
Soru Açıklaması

Siyasi, adli ve mali alanda gelşmemizi önleyecek bütün sınırlamalar kaldırılmalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır.

16.
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İstanbul Hükumeti ile işbirliği yapılmalıdır.
Soru Açıklaması
İstanbul Hükumeti ile işbirliği düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır.
17.
Osmanlı Devletinde sanayi ve ticaretinin çökmesinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "A" Kendi ticareti adına korumayı kaldırması.
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti, kendi ticareti adına her türlü korumayı kaldırınca mevcut sanayi ve ticareti bütünüyle çökmüştür.
18.
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nın getirdiği bir sonuç değildir?
Doğru Cevap: "C" Boğazlar komisyonunun kaldırılarak, boğazların tümüyle Türkiye'ye bırakılması
Soru Açıklaması
Boğazların tümüyle Türkiye ye bırakılması 1936 Motrö Antlaşması ile sağlanmıştır. C seçeneği doğru seçenektir. Diğer seçenekler Lozan ın kazanımlarıdır.
19.
Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da egemenliğinin sona ermesinin bir nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Trablusgarp Savaşı
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'yla Kuzey Afrika'daki egemenliğini kaybetmiştir.
20.

I. Her ilçede birer ulusal vergi kurulu kurulacak.

II. Ordunun yedirilip giydirilmesine yarayacak bütün sahipsiz mallara el konulacak.

III. Halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane üç hün içinde hükümete verilecektir.

Yukarıdakilerden hangileri 7-8 Ağustos 1921 tarihinde yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutanlık görevi verilmesiyle, 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Milliye Emirleri ile savaşın gerektirdiği mal ve hizmetlerin teminine çalışılmıştır. Halktan her türlü desteğin istendiği bu emirlerde oldukça fazla sayıda karar alınmıştır. 

I. Her ilçede birer ulusal vergi kurulu kurulacak.

II. Ordunun yedirilip giydirilmesine yarayacak bütün sahipsiz mallara el konulacak.

III. Halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane üç hün içinde hükümete verilecektir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.