Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 7
1.
Birinci TBMM'ye Türk ve Müslüman olmayanların dışında kimsenin katılmamış olması, birinci meclisin hangi özelliğe sahip olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "A" Milli
Soru Açıklaması
2.

Mustafa Kemal Paşa 7-8 Ağustos 1921 tarihinde yayınladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri ile neyi amaçlamıştır?

Doğru Cevap: "D" Savaşın gerektirdiği mal ve hizmetlerin halktan sağlanmasını,
Soru Açıklaması

5 Ağustos 1921’de Büyük Millet Meclisinin çıkardığı olağanüstü bir yasayla Mustafa Kemal Paşa’ya başkomutanlık görevi verilmiştir. Bu amaçla Mustafa Kemal Paşa 7-8 Ağustos 1921 tarihinde yayınladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri ile savaşın gerektirdiği mal ve hizmetlerin teminine çalışmıştır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinin işgali altında olması nedeniyle seçim yapılamayan yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Adana
Soru Açıklaması

Çatalca, Gelibolu, Kırklareli ve Tekirdağ’da seçim yapılamadı.

4.

Meclis-i Mebusan aşağıdaki tarihlerden hangisinde tekrar açılmıştır?

Doğru Cevap: "B" 1920
Soru Açıklaması

12 Ocak 1920’de Meclis-i Mebusan İstanbul’da açıldı.

5.

Türk ordusunun temel stratejisi olmuş olan Mustafa Kemal Paşa’nın askerlik literatürüne giren; “Hatt-ı Müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşların kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” sözü hangi savaşta söylenmiş bir sözdür?

Doğru Cevap: "D" Sakarya Meydan Muharebesi
Soru Açıklaması

Türk ordusunun temel stratejisi olmuş olan Mustafa Kemal Paşa’nın askerlik literatürüne giren; “Hatt-ı Müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşların kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” sözü Sakarya Meydan Muharebesinde söylenmiş bir sözdür?

6.
Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esası'nın kabul edilmesi ile hangi olay arasında benzerlikler vardır?
Doğru Cevap: "C" Sened-i İttifak
Soru Açıklaması
1876 Kanun-i Esasisi, padişahın yetkilerinin kısıtlanması yönünden Sened-i İttifaktan itibaren başlayan gelişmenin bir ileri adımıdır.
7.
ll. Meşrutiyet Dönemi Meclislerinden hangisi en uzun ömürlü meclistir?
Doğru Cevap: "C" 1914
Soru Açıklaması
14 Mayıs 1914 tarihinde açılan Meclis-i Mebusan, kapandığı 21 Aralık 1918 tarihine kadar toplam 310 oturum yapmıştır. ll. Meşrutiyet Dönemi'nin en uzun ömürlü meclisi olam bu meclis, beş yıl gibi bir süre çalışmalarına devam etmiştir.
8.
Aşağıdakilerden hangisinde kurtuluş savaşında dış yardımda bulunan devletler bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Azerbaycan-Fransa-Kıbrıs Türkleri
Soru Açıklaması
Kurtuluş savaşında Rusya, Azerbaycan, Kıbrıs Türkleri, Hint müslümanları, Fransa, İtalya, yardımda bulunurken, Almanya, İngiltere ve ABD yardımda bulunmamıştır.
9.
I. İtibar-ı Milli Bankası; II. Bank-ı Osmani; III. Kredi Lyone; IV. Deutsche Bank. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yerli sermaye ile kurulan banka veya bankalardır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
Yerli sermayeyle ilk banka İtibar-ı Millî Bankası adıyla 1917’de kurulmuştur.
10.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulan partisidir?
Doğru Cevap: "B" Halk Fırkası
Soru Açıklaması
Doğru seçenek B seçeneğidir. Diğer seçeneklerden E seçeneği hariç diğerlerinin hepsi cumhuriyetin ilanından önce kurulan partilerdir. E seçeneğindeki parti ise cumhuriyet döneminde kurulan ikinci partidir.
11.

Hangi anlaşmayı müteakiben Osmanlı Devleti sınırları dahilinde gayrimüslimlerin oranı yüzde yirmiye inmiştir?

Doğru Cevap: "E" Berlin Anlaşması
Soru Açıklaması

1878 Berlin Anlaşması'nı müteakiben Osmanlı Devleti sınırları dahilinde gayrimüslimlerin oranı yüzde yirmiye inmiştir. Doğru cevap E'dir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi Mısır meselesinin sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı devletinin başka ülkelerin müdahalesine açık hale gelmesi
Soru Açıklaması
II. Mahmut dönemi gelişen mısır sorununu çözmek için Osmanlı devleti Rusya ve Avrupa devletlerinden yardım almış. Bu durum Rusya ve Avrupa devletlerinin Osmanlının iç işlerine karışmasına yol açmıştır.
13.

İlk demir yolu imtiyazı  Osmanlı Devleti tarafından  1856’da  hangi yabancı devlete verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" İngiltere,
Soru Açıklaması

İlk demir yolu imtiyazı 1856’da İngiltere’ye İzmir-Aydın hattı için verildi. Kömür sağlanamadığından odun  kullanılıyordu, çok ilkel bir düzen içindeydi. İngiliz şirketleri 1866 yılına gelindiğinde 608 kilometre demir yolu hattının yönetimini ellerine almıştı.

14.
Damat Ferit Paşa hangi nedenden dolayı istifa etmek zorunda kalmıştır?
Doğru Cevap: "D" İstanbul ile Anadolu arasındaki iletişimin kopması
Soru Açıklaması
Meclis-i Mebusan'ın toplanması ve ülke sorunlarının burada görüşülmesi, hükumetlerin de meclisten güç alması istenmişti. Damat Ferit Paşa bu sese kulak tıkayınca İstanbul ile Anadolu arasındaki iletişim koptu. Ülke adeta ikiye ayrıldı. Bunun üzerine Damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kalmıştır.
15.
Seçeneklerden hangisi Amasya Genelgesi'nde yer alan maddelerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Manda ve himaye kabul edilemez
Soru Açıklaması
Manda ve himayenin kesin olarak kabul edilemez olduğu görüşü ilk kez Erzurum kongresinde dile getirilmiş ve Sivas Kongresi'nde kesin olarak karar bağlanmıştır.
16.
Türk tarafının Lozan'da boğazlar konusunu görüşmek için Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'ı ısrarla çağırmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Boğazlar ile ilgili görüşmelerde birden fazla devlete karşı yalnız kalmamak ve elini güçlendirmek
Soru Açıklaması
Lozan görüşmelerinde Türk tarafının ısrarla Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'ın da bulunmasını istemesinin asıl sebebi ortak çıkarlara sahip olan bu devletler ile birlikte boğazlardan ittifak kuvvetlerini tamamen arındırılmak istenmesidir.
17.
Mustafa Kemal Atatürk'ün saltanatın kaldırılmasına yönelik ısrarlı tutumu onun hangi konuda tavrını ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "D" Milli egemenlik
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal Atatürk'ün ısrarla saltanatı kaldırmak istemiştir. Çünkü saltanatın olduğu yerde Milli Egemenlik olmazdı.
18.

Birinci TBMM de  yer alan ,İslamcı sosyalizmi savunan öncülüğünü de Hakkı Behiç Beyin yaptığı, Ankara ve Eskişehir’de  birer merkezi olan , Çerkez Ethem Beyinde çıkardığı   “Seyyare-Yeni Dünya” adlı bir “İslam Bolşevik Gazetesi” ile destek olduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yeşil Ordu grubu,
Soru Açıklaması

Yeşil Ordu

İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını adım adım işgal etmeleri, bir kısım Osmanlı aydınını, Batı emperyalizmine karşı savaşan Bolşevizm’e (sosyalizme) yöneltmiştir.

Sivas Kongresi’ne katılan üyelerden bazıları geleceğin şarkta olduğunu düşüne- rek, Anadolu’da Rusya’nın yardımıyla bir devrim yapmayı tasarlamışlardı. Bunların öncülüğünü de Hakkı Behiç Bey yapıyordu.  Yeşil Ordu Cemiyeti’nin Ankara ve Eskişehir’de de birer merkezi vardı.

İslamcı sosyalizmi savunan Yeşil Ordu Cemiyeti, Ethem Beyle (Çerkez Ethem) ilişki kurmuşlardır. Sosyalizmi tek kurtuluş yolu olarak gördüğü- nü söyleyen Ethem Bey, bu doğrultuda kamuoyu oluşturmak için Ağustos sonlarında “Seyyare-Yeni Dünya” adlı bir “İslam Bolşevik Gazetesi” çıkararak Yeşil Or- du Cemiyeti’nin propagandasını sürdürmeye devam etmiştir.

19.
Mondros Mütarekesi’ne göre İtilaf Devletleri güvenliğini tehdit eden bir durum ortaya çıktığında Osmanlı Devleti’nin istediği bölgesini işgal edebilecekti. Bu Mütareke maddesine ek olarak “6 doğu ilinde karışıklık çıktığı takdirde bu illerin herhangi bir kısmı işgal edilebilecek” şeklinde ayrıca bir madde konmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Doğuda bir Ermeni Devleti kurulmasını sağlamak
Soru Açıklaması
20.
Seçeneklerden hangisi mecliste oluşan Yeşil Ordu grubuna ilişkin özelliklerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "B" Mustafa Kemal Paşa'ya hayranlık duyan bir grup milletvekili tarafından kurulmuştur
Soru Açıklaması
İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını adım adım işgal etmeleri, bir kısım Osmanlı aydınını, Batı emperyalizmine karşı savaşan Bolşevizm’e (sosyalizme) yöneltmiştir. Yeşil Ordu grubu da bu yönelim sonucu kurulmuştur. Ankara ve Eskişehir'de merkezleri olan bu grup, İslam Bolşevik ve Seyyare- Yeni Dünya gazetelerini çıkarmıştır. Örgütlerinin kuruluşunu gösterir resmi bir belgeyi hükumete vermedikleri için Yeşil Ordu Cemiyeti gizli örgüt olarak nitelenmiştir. Dağılım sürecinde üyelerinin çoğu Türkiye Komünist Partisi'ne katılmıştır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.