Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 8
1.
Aşağıdakilerden hangisi I. Abdülhamit (1774-1789) döneminde yapılan yeniliklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Karantina ve Posta örgütü kuruldu
Soru Açıklaması
Osmanlı da ilk Karantina ve Posta örgütü I.Abdülhamit döneminde kurulmuştur.
2.
Osmanlı Devleti'nin en köklü ancak bir o kadarda zararlı kurumu olan Yeniçeri Ocağı hangi padişah döneminde tamamen ortadan kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" II. Mahmut
Soru Açıklaması
3.

Doğu Anadolu’yu savunma amaçlı olarak 4 Aralık 1918’de kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Vilayat-ı Şarkıyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
Soru Açıklaması

Doğu Anadolu’yu savunma amaçlı olarak 4 Aralık 1918’de Vilayat-ı Şarkıyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kurulmuştur.

4.

Aşağıdakilerden hangisi,Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulanması ile ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Rusya’nın Trabzon ve Kars dolaylarını alması
Soru Açıklaması

 Nitekim mütareke sonrası işgaller başladı. Aslında bu işgaller daha önce de bahsedildiği gibi, savaş sırasında yapılan gizli antlaşmaların da bir bakıma uygula-maya konması anlamı taşıyordu. 400.000 kişilik Osmanlı Ordusu, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bazı paşaların karşı çıkmasına rağmen 50.000’e indirildi. Önce İngilizler, Musul ve İskenderun’u işgal ettiler, Boğazlar ve İstanbul’a İtilaf do-nanmaları demir attı. Kısa sürede işgaller genişledi. İngilizler; Batum, Kars, Antep, Maraş, Hatay ve Konya’yı, Fransızlar; Dörtyol, Adana, Mersin ve Afyonkarahisar is-tasyonunu, İtalyanlar ise; Antalya, Burdur, Muğla, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Konya istasyonunu işgal ettiler.

5.
Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal Paşa’ya 19 Eylül 1921’de “Gazi” unvan ve “Mareşal” rütbelerinin verildiği savaş doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sakarya Meydan Muharebesi
Soru Açıklaması
C seçeneğinde verilen bilgi doğrudur. Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Mustafa Kemal Paşa'ya Gazi ve Mareşal unvanları verilmiştir.
6.
Lozan Barış Antlaşması'nda aşağıdakilerden hangisinde Misak-i Milli hedefleri gerçekleşmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye-Irak sınırı
Soru Açıklaması
Lozan Barış Konferansı'nda Türkiye-Irak sınırının çözümü mümkün olmadı. Bu meselenin dokuz ay içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostça belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
7.
II. Abdülhamid’in İslamcılık politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Arap yarımadası, Mısır, Suriye ve Yemen’deki Arap milliyetçi akımlarına karşı geliştirilmiş, birleştirici bir siyasi akımdır. 
Soru Açıklaması
8.
I. Türklerin itibarının artması II. Yunanlıların incinebileceği III. İzmir’de sabotaj tehlikesinin bulunması TBMM Hükümeti, Lozan Konferansı’nın İzmir’de yapılmasını çok istemiş ancak İtilaf devletleri anlaşmanın tarafsız bir bölge olan Lozan’da toplanmasını kararlaştırmıştır. İtilaf devletlerinin, konferansın İzmir’de yapılmasına karşı çıkmasında yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
TBMM Hükümeti, Lozan Konferansı’nın İzmir’de yapılmasını çok istediyse de, bu istek Türk tarafının itibarının artıracağı ve Yunanistan’ın incinebileceği nedeniyle İtilaf Devletleri tarafından kabul görmemiş, Konferans’ın tarafsız olan İsviçre’nin Lozan şehrinde toplanması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle cevap C seçeneğidir.
9.
19. yüzyılda dünya ticaretinin yüzde ellisini elinde tutan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
İngiltere, 19. yüzyılda dünya ticaretinin yarısını elinde tutan ülkedir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi Lozan'dan sonra sorun olan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kapitülasyonlar
Soru Açıklaması
Kapitülasyonlar konusu Lozan'da görüşülüp sonuca bağlanan bir konudur; ancak "Musul sorunu, Hatay sorunu, Boğazlar sorunu ve Nüfus mübadelesi" konuları Lozan'dan sonra da görüşülmeye devam etmiştir.
11.

I. Saray'ın ve Ordunun ihtiyacını karşılamak için fabrikalar kuruldu.

II. II. Meşrutiyet'e kadar olan zamanda daha çok gayri Müslim halk sanayi alanında etkin olmuştur.

III. Sanayi gücünü elinde bulunduran kesim çoğunlukla asker ve sivil bürokratlardı.

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'ndeki sanayi gücü ile ilgili doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Devletin özellikle Saray’ın ve Ordu’nun ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu birkaç fabrikadan ve ülkede yabancı sermayenin kurduğu küçük ölçekli ve az sayıda sanayi tesislerden başka sanayi faaliyet yoktu. Parasal olanakları elverişli ve tasarruf edebilen kesim genellikle asker ve sivil bürokratlardı ve bu kesim sanayi kısmında etkin bir şekilde görev alıyordu. Müslüman Türkler, gerçek anlamda ekonomik faaliyetlerle ancak II. Meşrutiyet'ten sonra ilgilenmeye başlayabilmişlerdi. Verilen üç seçenek de doğrudur.

12.
I. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Yunanistan’ın kurulması II. Mehmet Ali Paşa isyanı karşısında Osmanlı Devleti’nin çaresiz kalması III. Hünkar İskelesi Anlaşması’yla Rusya’nın Boğazlara inmesi Yukarıdaki gelişmeler hepsi birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı Devleti, Avrupa’nın yardımına ihtiyaç duyar hale gelmiştir
Soru Açıklaması
Soruda verilen öncüller tek tek değil de; hepsi birlikte değerlendirildiğinde, Osmanlı Devleti’nin eski gücünü kaybettiği, sorunları artık kendi gücüyle çözemediği ve bu nedenle Avrupa’nın yardımına ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle yanıt D seçeneğidir.
13.
Osmanlı Devleti’nde kurulan hangi meclis ilk kez yasama ile yürütme görevleri birbirinden ayrılmış, yasama organına yürütmeyi denetleme ve kontrol etme gücü verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Meclis-i Tanzimat
Soru Açıklaması
Meclis-i Tanzimat, “halkı ilgilendiren konulardaki reformları saptamak” ve “devletteki refah düzeyini yükseltmek” için çalışacaktı. Meclis-i Tanzimat’ın kurulması ile Osmanlı Devleti’nde ilk kez, yasama ile yürütme görevleri birbirinden ayrılmış, yasama organına yürütme organını denetleme ve kontrol etme gücü verilmiştir. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi Lozan'da Azınlıklarla ilgili alınan kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Azınlıkların okullarının denetimi Türk makamlarınca yapılmayacaktır.
Soru Açıklaması
Lozan'da alınan karar gereği, Azınlıkların Türkiye'deki okullarının denetimi Türk makamlarınca yapılacaktır.
15.
Cezayir 1830 yılında aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından işgal edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırıldığı tarihtir?

Doğru Cevap: "E" 1 Kasım 1922
Soru Açıklaması

1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılmıştır.

17.

Mondros Ateşkes metni kaç maddeden oluşuyordu?

Doğru Cevap: "A" 25
Soru Açıklaması

Ateşkes metni, 25 maddeden ibaret olup çok ağır şartlar taşıyordu.

18.
Amasya Genelgesi'nde İstiklal Savaşı'nın gerekçeleri ve yönteminin ortaya konmasının yanı sıra "Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararlılığının kurtaracağı", "milli heyet" ve "milli bir kongre" den bahsedilmiş olması Türk tarihinde ilk defa neyin habercisi olarak ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "A" Demokrasiye dayalı yeni bir yapılanmanın
Soru Açıklaması
Söz konusu ifadeler Türk tarihinde ilk defa demokrasiye dayalı yeni bir yapılanmanın habercisi olarak yorumlanabilir
19.
Aşağıdakilerden hangisi “Tersane Konferansı” sonrasında alınan ve Osmanlı Devleti’ne kabul ettirilmeye çalışılan maddeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devleti’ne bırakılacak.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıda verilen teşkilatlanmalardan hangisi Milli Mücadelede yararlı cemiyetlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Redd-i İlhak Cemiyeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.