Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 9
1.
Misak-ı Milliyi kabul eden son Osmanlı Mebusan Meclisi de diğer meclislerin akıbetine uğramıştır. İtilaf devletlerinin Meclisi basarak etkili milletvekillerini Malta’ya sürgüne göndermeleri sağlıklı bir çalışma ortamının kalmadığını ortaya koymuştu. İtilaf Güçlerinin baskısı karşısında görev yapamayan meclis Padişah Vahdettin tarafından kaç tarihinde kapatılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1920
Soru Açıklaması
1920 Meclisi 11 Nisan 1920 tarihinde Padişah Vahdettin tarafından İtilaf güçlerinin baskısı karşısında kapatılmıştır.
2.
Milli Mücadele Döneminde Anadolu’da Osmanlı Kaimeleri kullanılmış, Ankara Hükümeti para basma yoluna gitmemiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Kaimelerin halk arasında padişaha ait olduğunun kabul görmesi
Soru Açıklaması
Milli Mücadele, Anadolu’da başlamış olsa da, halk arasında padişaha bağlı olan birçok insan vardı. Ankara Hükümeti’nin kendi parasını basmaya kalkışması bu grubun tepkisini çekecekti. Zaten zor koşullarda devam eden Milli Mücadele, içte yaşanacak bölünmelerle daha da zora girebilecekti. Bu nedenle Ankara Hükümeti, Osmanlı parası olan Kaimeyi kullanmaya devam etmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.
3.
III. Selim döneminde hazırlatılan raporlarda aşağıdaki hangi alanda yenileşme (reform) yapılması hakkında ortak görüş belirmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Askeri
Soru Açıklaması
4.

12 Ocak 1920’de  İstanbul’da açılan Meclis-i Mebusana (Son Osmanlı Meclisi) Mustafa Kemal nerenin milletvekili olarak seçildi?

Doğru Cevap: "A" Erzurum,
Soru Açıklaması

Ülkenin kaderini belirleyecek bu seçim kararı başlangıçta olumlu bir yankı yarattı. Ancak yüzlerce yıldan beri Türklerle birlikte yaşayan Müslüman olmayan kesimler farklı amaçlar peşinde oldukları için bu seçimlere katılmayacaklarını belirt- tiler. Hürriyet ve İtilaf Partisi ile onun yanında yer alan bazı partiler de Kuva-yı Millîye güçlerinin seçimlere müdahale edeceğini dolayısıyla serbest bir seçimin yapılamayacağını öne sürerek seçimlere soğuk durdular. Bunlara rağmen seçim- ler yapıldı.

Mustafa Kemal Paşa da Erzurum’dan mebus seçildi. Seçim sonuçları başta pa- dişah ve hükûmet olmak üzere milliyetçi güçlere karşı olanları memnun etmedi. Meclisin açılması engellenmeye çalışıldı ise de başarılı olunmadı. 12 Ocak 1920’de Meclis-i Mebusan İstanbul’da açıldı. Padişah açılış törenine katılmadı.

5.

Meclis-i Mebusan hangi tarihte kapatılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1918
Soru Açıklaması

21 Aralık 1918’de padişah iradesi ile Meclis-i Mebusan da kapatıldı.

6.

Mithat Paşa önderliğinde 1863’de kurulan ilk Osmanlı ulusal bankası  aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ziraat Bankası,
Soru Açıklaması

Osmanlıların ulusal bankacılık girişimi Mithat Paşa önderliğinde 1863’de Ziraat Bankası ve 1868’de İstanbul Emniyet Sandığı ile başlamıştır. Mithat Paşa Niş Valiliği sırasında Ruscuk-Pirot yöresinde kurduğu “Memleket Sandığı” ile Ziraat Bankasının temelini atmıştır. Bu sandıklar bugünkü anlamda bir tarım-kredi kooperatifi olarak faaliyet göstermeye çalışmışlardır. Yaklaşık 20 yıllık bir deneyimden sonra Memleket Sandıkları, Ağustos 1888 tarihli bir Nizamname ile sermayesi 10 Milyon Osmanlı lirası olan ve merkezi İstanbul’da bulunan Ziraat Bankası’na dönüştü. Bu aşamada Banka’nın sadece tarım sektörüne kredi vermesi istendi.

7.
İtilaf Devletleri içerisinde antlaşma imzalayarak savaştan çekilen ilk ülke seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
Fransa, İtilaf devletleri içinde ilk önce Ankara Hükumeti’nin başarılarını kabul eden ülke oldu ve 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması ile savaştan çekildi.
8.
I. İstanbul'da henüz Halife'nin olması II. Lozan'da elde edilebilen şartların ülkenin güvenliği açısından yeterli bulunmaması III. Ankara'nın İstanbul ve İzmir'den daha gelişmiş olması Bu durumlardan hangisi ya da hangileri Ankara'nın başkent seçilmesinde rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
İstanbul'da İttifak kuvvetlerinin baskısı ve etkisi altında olan Halife'nin bulunması ve Lozan'da tam anlamıyla ülkenin güvenliğini sağlayacak kararların alınamaması Ankara'nın başkent olarak seçilmesinde rol oynamıştır.
9.
Amasya Genelgesi hangi tarihte askeri ve sivil makamlara gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 22 Haziran 1919
Soru Açıklaması
22 Haziran 1919
10.
Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti gerektiğinde azınlıklara verilen hakları tekrar geri alabilecektir.
Soru Açıklaması
Sevr Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin gerektiğinde azınlıklara verdiği hakları geri alması söz konusu değildir.
11.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program, aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Dokuz Umde (İlke) 
Soru Açıklaması
12.

Osmanlı dönemi idari taksimatında Van, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis, vilayetleri; günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun hemen tamamını içine alan kısıma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Vilayat-ı Sitte
Soru Açıklaması

Osmanlı dönemi idari taksimatında Van, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis, vilayetleri; günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun hemen tamamını içine alan kısıma Vilayat-ı Sitte adı verilir.

13.

Mustafa Kemal Paşa’ya 19 Eylül 1921’de “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbelerinin verildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sakarya Meydan Muharebesi
Soru Açıklaması

Mustafa Kemal Paşa’ya 19 Eylül 1921’de “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbeleri Sakarya Meydan Muharebesi sırasında verilmiştir.

14.

. "Sakarya Meydan Savaşı öncesinde M. Kemal'i başkomutanlık görevine getiren meclis tüm yetkilerini de üç aylık bir süreyle M. Kemal'e devretmiştir." Meclisin tüm yetkilerini devralan M. Kemal'in bu yetkilere dayanarak çıkarttığı ilk yasa aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Doğru Cevap: "E" Tekalif-i Milliye Yasası,
Soru Açıklaması

Meclis, 5 Ağustos’ta kabul ettiği kanunla Mustafa Kemal Paşa’ya üç ay süreyle Başkomutanlık yetkilerini verdi. Mustafa Kemal, ilk işi olarak Tekâlif-i Milliye emir-lerini yayınladı. Bu emirlere göre, her kazada birer komisyon kuruldu. Bedeli da-ha sonra ödenmek üzere, ordunun ihtiyacı olan iaşe ve giyim malzemelerinin %40’ına, nakliye vasıtalarının %20’sine ve savaşa elverişli araçlara el konuldu. As-lında Tekâlif-i Milliye, zaten 10 yıldır sürekli savaş hâlinde olan bir milletin, var olabilmek için artık en son imkânlarını seferber etme anlamına geliyordu.

15.
II. TBMM döneminde vekiller heyeti başkanlığına kim getirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Refet Bey
Soru Açıklaması
Vekiller heyeti başkanlığına 190 üyeden 183 oy alan Refet Bey getirilmiştir.
16.
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’taki egemenliğini ve Kuzey Afrika’daki siyasi varlığını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uşi Antlaşması
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Görüşmelerinde Türk Heyeti içerisinde yer almamıştır?

Doğru Cevap: "C" Mustafa Kemal Paşa
Soru Açıklaması

Hariciye Vekili İsmet Paşa I. Delege, Sağlık Vekili Dr. Rıza Nur II. Delege olarak tayin edilirken mali müşavir olarak Hasan Saka ve Celal Bayar görevlendirilmişlerdir.

18.
Lozan Barış Konferansı'na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Macaristan
Soru Açıklaması
20 Kasım 1922'de toplanan konferansa Türkiye,Yunanistan, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Sovyet Rusya ve Bulgaristan devletleri katılmıştır.
19.
I. Suriye sınırı II. Kapitülasyonlar III. Boğazlar IV. Batı Trakya V. Irak sınırı Yukarıdaki meselelerden hangisi Lozan’da Misak-ı Milli’ye uygun olarak çözümlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
Konferans’ta Türkiye-Irak sınırının çözümü mümkün olamamış ve meselenin Lozan’dan sonra dokuz ay içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostça belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
20.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu hakkında doğru bilgilerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Mustafa Kemal Paşa Grup başkanlığına seçildi.
Soru Açıklaması

Mustafa Kemal Paşa'nın grup başkanlığına seçilmesi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu hakkında doğru bilgilerden biridir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.