2013 Final
1.
I. Halifeliğin kaldırılması

II. Medeni Kanun’un kabulü

III. Türk harflerinin kabul edilmesi

IV. Soyadı Kanunu

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki devletlerden hangisi, 1930’lu yıllarda revizyonist (statükoyu değiştirme) bir politika izlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Bulgaristan
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, hilafetin kaldırılmasını hızlandıran gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Halifenin ABD Başkanına mektup yazması
Soru Açıklaması
4.
Osmanlıcılık ve İslamcılık politikalarını inceleyerek bunların uygulanmasının olanaklı olmadığını öne süren ve Türkçülük düşüncesinin savunulmasını isteyen ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yusuf Akçura
Soru Açıklaması
5.
II. Dünya Savaşı sırasında ulusal ekonomi ve savunma konularında düzenleme yapılması için hükümete geniş yetkiler veren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milli Korunma Kanunu
Soru Açıklaması
6.
24 Ocak 1980’de yürürlüğe konan İstikrar Programı’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anti-enflasyonist politikaları ve dışa açılmayı özendirmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti’nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Dörtlü Takririn reddedilmesi
Soru Açıklaması
8.
1960’da hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Devlet Planlama Teşkilatı
Soru Açıklaması
9.
Cumhuriyet’in ilanından sonra, Türk Dış Politikasına yön veren temel ilkeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Statükoculuk ve Batıcılık
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girmesi konusunda, 30-31 Ocak 1943 tarihinde İsmet İnönü ve Winston Churchill arasında gerçekleştirilen görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Adana Görüşmesi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle, Türkiye bir Avrupa devleti tarafından
başlatılan savaşın Akdeniz’e yayılması halinde İngiltere ve Fransa’ya yardım etme yükümlülüğü altına girmiştir?
Doğru Cevap: "B" Karşılıklı Yardım Antlaşması
Soru Açıklaması
12.
ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik
yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Marshall Planı
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’yi 1983-1991 yılları arasında tek başına yöneten parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Anavatan Partisi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980’den önce kurulan Milliyetçi Cephe Hükümetleri
arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Doğru Yol Partisi
Soru Açıklaması
15.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra tanınmış bir sanayici olan Nuri Demirağ’ın liderliğinde, birinci meclis dönemi muhaliflerinden bazı isimlerin de katılımıyla kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Milli Kalkınma Partisi
Soru Açıklaması
16.
27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra yönetimi eline alan güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Milli Birlik Komitesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası’nın temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlanması
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’de radyoya ilk kez tarafsız ve özerk bir statü kazandıran anayasa aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
19.
1966-1973 yılları arasında görev yapan Türkiye’nin beşinci Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cevdet Sunay
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, Milli Nizam Partisi’nin savunduğu temel görüşlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Ortak pazara karşı çıkması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.