2013 Vize
1.
Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından hemen sonra ordu birliklerinin terhis
edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Üretim için insan gücüne ihtiyaç duyulması
Soru Açıklaması
2.
Milli Mücadele’den sonra kurulan Halk Fırkası’nın temelini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen temel gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Demiryolu yapımına önem verilmesi
Soru Açıklaması
4.
Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, hilafet  makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bütçede kendisine ayrılan ödeneğin arttırılmasını istemesi
Soru Açıklaması
5.
Öncülüğünü Şevket Süreyya Aydemir’in yaptığı ve Türk Devrimi’ne ideolojik bir çerçeve kazandırmayı amaçlayan hareket (yayın) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kadro Dergisi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1938 yılları arasında eğitim alanında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Köy Enstitüsünün açılması
Soru Açıklaması
7.
“Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk
denir” tanımının ilk kez yer aldığı anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması
8.
İkinci Sanayi Planı’nın uygulanmamasının, onun yerine “İktisadi Savunma Planı”nın yürürlüğe konulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İkinci Dünya Savaşı tehlikesinin belirmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığını üstlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kazım Karabekir Paşa
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Ağustos 1923’te çalışmalarına başlayan ikinci dönem TBMM’nin en önemli özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Müdafaa-ı Hukuk Grubunun çoğunlukta olması
Soru Açıklaması
11.
Ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı sağlamak amacıyla hazırlanan “Misak-ı İktisadi” nerede yayınlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Türkiye İktisat Kongresi’nde
Soru Açıklaması
12.
.
Türkiye’de milliyetçiliği ilk kez bilimsel bir temele oturtan, kültürel milliyetçilik fikri ile Atatürk’ü de etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çok partili hayatın gerekli görülmemesi
Soru Açıklaması
14.
Atatürk’ün devletçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sosyalizmin etkisinde kalmıştır
Soru Açıklaması
15.
Milleti “aynı tarihe sahip olan ve beraber yaşama arzusu gösteren insan topluluğu” şeklinde tanımlayarak bu alanda çığır açan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ernest Renan
Soru Açıklaması
16.
Sancak Sorunu’nun (Hatay) çözümü amacıyla hazırlanan, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından 1937’de onaylanan ve Sancak’ı ayrı bir varlık olarak kabul eden rapor aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Sandler Raporu
Soru Açıklaması
17.
1923-1930 yılları arasında, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde gerginliğe yol açan, Uluslararası Adalet Divanı’na götürülen ancak bir sonuç alınamayan anlaşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Etabli sorunu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1938 yılları arasında Balkanlar’da işbirliğinin
kurulmasını olumsuz yönden etkileyen en önemli unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Bulgaristan’ın revizyonist bir politika izlemesi
Soru Açıklaması
19.
Türkiye’nin 1932 yılına kadar Milletler Cemiyeti’ne üyelik konusunda isteksiz davranmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bu kurumun Musul konusunda taraflı davranması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.