2014 Büt
1.
Atatürk döneminde Türkiye dahilindeki bütün okulların Maarif Vekâletine
bağlanmasına yönelik yapılan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
Soru Açıklaması
2.
Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bütçede kendisine ayrılan ödeneğin artırılmasını istemesi
Soru Açıklaması
3.
Cumhuriyet’i ve devrimleri topluma mal etmek, toplumun kültürel gelişimini
sağlamak amacıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Halkevleri
Soru Açıklaması
4.
Öncülüğünü Şevket Süreyya Aydemir’in yaptığı ve Türk Devrimi’ne ideolojik bir
çerçeve kazandırmayı amaçlayan hareket (yayın) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kadro Dergisi
Soru Açıklaması
5.
“Türk Devleti’nin laik olduğu” yolundaki cümle 1924 Anayasası’na hangi tarihte eklenmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1937
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin olgunlaşmasında etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Yabancı sermayenin milli yatırımı destekleyen tutumu
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’nin Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nı imzalarken gerçekleştirmek istediği ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güvenliği sağlamak
Soru Açıklaması
8.
Lozan Antlaşması’nda Misak-ı Milli sınırlarından taviz verilen ve Atatürk’ün ölümünden sonra çözülebilen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hatay
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti döneminde izlenen iktisadi politikanın uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Liberalleşmenin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi
Soru Açıklaması
10.
Döviz çıpasına dayalı Enflasyonu Düşürme Programı hangi ekonomik krizle terk edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Şubat 2001 Krizi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminin en önemli sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Özel sektör sınai yatırımlarının plan hedeflerinin üstüne çıkması
Soru Açıklaması
12.
Cumhuriyet’in ilanından sonra, Türk Dış Politikasına yön veren temel ilkeler
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Statükoculuk ve Batıcılık
Soru Açıklaması
13.
ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik
yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Marshall Planı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, 1950-1959 yılları arasında Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu
bağlamında yürüttüğü politikalardan biri değildir ?
Doğru Cevap: "C" Geçici olarak Birleşmiş Milletlere bırakılabileceğinin savunulması
Soru Açıklaması
15.
7 Temmuz 1945 tarihinde Nuri Demirağ tarafından kurulan muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Milli Kalkınma Partisi
Soru Açıklaması
16.
27 Mayıs 1960 darbesinden sonra ordu içinden oluşturulan 38 kişilik komite aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" MBK
Soru Açıklaması
17.
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milli Şef
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Köy Enstitülerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde çaba gösteren eğitimcilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" İsmail Hakkı Tonguç
Soru Açıklaması
19.
1966-1973 yılları arasında görev yapan Türkiye’nin beşinci Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cevdet Sunay
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’de radyoya ilk kez tarafsız ve özerk bir statü kazandıran anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.