2015 Büt
1.
Milli Mücadele’den sonra kurulan Halk Fırkası’nın temelini oluşturan cemiyet  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyet
Soru Açıklaması
2.
Atatürk döneminde Türkiye dahilindekibütün okulların Maarif Vekâletine
bağlanmasına yönelik yapılan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezilerinin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Devleti güçlü göstermek
Soru Açıklaması
4.
1933’te Darülfünun’un kapatılarak İstanbul Üniversitesi’nin açılmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ülkedeki siyasi ve sosyal değişimi desteklememesi
Soru Açıklaması
5.
Atatürk’ün devletçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sosyalizmin etkisinde kalmıştır.
Soru Açıklaması
6.
“Türk Devleti’nin laik olduğu” yolundaki cümle 1924 Anayasası’na hangi tarihte eklenmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1937
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Suriye
Soru Açıklaması
8.
Lozan Antlaşması’nda Misak-ı Milli sınırlarından taviz verilen ve Atatürk’ün
ölümünden sonra çözülebilen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hatay
Soru Açıklaması
9.
Dördüncü Plan döneminde yürürlüğe konulan, mimarları başbakan Süleyman
Demirel ile müsteşarı Turgut Özal’ın olduğu “İstikrar Programı’nın” adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 24 Ocak Kararları
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminin en önemli sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Özel sektör sınai yatırımlarının plan hedeflerinin üstüne çıkması
Soru Açıklaması
11.
ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik
yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Marshall Planı
Soru Açıklaması
12.
Türkiye, Avrupa Konseyi’ne hangi yıl üye olmuştur ?
Doğru Cevap: "E" 1949
Soru Açıklaması
13.
Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’ın kuzeyinde tesis edilen uçuşa yasak bölgenin
denetlenmesi için Türkiye’de konuşlandırılan çok uluslu askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çekiç Güç
Soru Açıklaması
14.
1939 yılında, parti-devlet özdeşliğinden vazgeçilmesini ve hükümetin faaliyetlerinin
TBMM’de kontrol edilmesini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Müstakil Grubu
Soru Açıklaması
15.
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHPOlağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milli Şef
Soru Açıklaması
16.
27 Mayıs 1960 darbesinden sonra ordu içinden oluşturulan 38 kişilik komite aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" MBK
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’de radyoya ilk kez tarafsız ve özerk bir statü kazandıran anayasa aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
18.
“Atatürk’ü Koruma Kanunu” Demokrat Parti Hükümeti tarafından hangi yıl kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1951
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Köy Enstitülerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde çaba gösteren eğitimcilerden biridir?
Doğru Cevap: "C" İsmail Hakkı Tonguç
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.