2015 Vize
1.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin genel görünümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kişi başına düşen milli gelir düşmüştür
Soru Açıklaması
2.
Saltanat kaldırıldıktan sonra TBMM’ninhalifeye biat etmesi gerektiğini ve Meclis’in halifenin Meclis’i olduğunu savunanların görüşlerini içeren kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Saltanatın kaldırılması ve İstanbul Hükümeti’nin istifa etmesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin sona ermesinden hemen sonra iş gücünün artırılması için alınan ilk önlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Bir bölüm askerin terhis edilmesi
Soru Açıklaması
5.
Mustafa Kemal Paşa'ya Mudanya Mütarekesi'nden sonra barış görüşmelerine TTBM Hükümeti'yle birlikte gidilmesi için telgraf gönderen telgraf gönderen Osmanlı Devle adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tevfik Paşa
Soru Açıklaması
6.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığını yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kazım Karabekir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi “Vatandaş için Medeni Bilgiler” adlı eserin yazarlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Afet İnan
Soru Açıklaması
8.
Askerliğini erbaş olarak yapmış ve okumayazma öğrenmiş köy çocuklarının köylerde öğretmenlik yapmak üzere yetiştirildikleri kurs aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eğitmen kursları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yürürlükte olduğu sırada gerçekleştirilen devrimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soru Açıklaması
10.
Türkiye İktisat Kongresi'nde (17 Şubat-4Mart 1923) alınan kararlar aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Misak-i İktisadi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Özel teşebbüsün yapamayacağı büyük yatırımları devletin yapması
Soru Açıklaması
12.
Milleti “Aynı tarihe sahip olan ve beraber yaşama arzusu gösteren insan topluluğudur.” biçiminde tanımlayan Fransız düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ernest Renan
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün halkçılık ilkesinin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bürokrasiyi güçlendirmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre Türk milletini oluşturan doğal ve tarihi olgulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Din birliği
Soru Açıklaması
15.
Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarını inceleyerek Türklerin milli varlıklarını koruyabilmeleri için Türkçülüğü savunmaları gerektiğini öne süren Kazanlı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yusuf Akçura
Soru Açıklaması
16.
Musul sorununun Türkiye aleyhine sonuçlanacağının belli olmasından sonra uluslararası platformda yalnız kalmamak için hükümetin attığı adım aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sovyetler Birliği’yle tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması imzalanması
Soru Açıklaması
17.
Atatürk döneminde güvenliğin sağlanması ve bölgesel barışın korunması için izlenen politika aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İttifaklar sistemi kurmak
Soru Açıklaması
18.
Avrupada'daki revizyonist gelişmelere karşı 9 Şubat 1934'te oluşturulmuş Balkan Paktı'na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır ?
Doğru Cevap: "D" Bulgaristan
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikadaki uygulama esasları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Enternasyonalizm
Soru Açıklaması
20.
“Türk-Yunan Ahali Mübadelesi’ne Dair Sözleşme”nin uygulanması sırasında karşılaşılan ve iki ülke ilişkilerini gerginleştiren sorun aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Etabli sorunu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.