2016 Büt
1.
Milli Mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara’da
gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Maarif Kongresi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin hayata geçirilmesinde uygulanan esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Eski düzene sadık kalmak
Soru Açıklaması
3.
Atatürk döneminde Türkiye dahilindeki bütün okulların Maarif Vekâletine bağlanmasına
yönelik yapılan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
Soru Açıklaması
4.
Cumhuriyet’i ve devrimleri topluma mal etmek, toplumun kültürel gelişimini sağlamak
amacıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Halkevleri
Soru Açıklaması
5.
Atatürk ilkeleri Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzüğüne hangi yıl girmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1931
Soru Açıklaması
6.
Sancak Sorunu’nun (Hatay) çözümü amacıyla hazırlanan, Milletler Cemiyeti Konseyi
tarafından 1937’de onaylanan ve Sancak’ı ayrı bir varlık olarak kabul eden rapor aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sandler Raporu
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’nin Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nı imzalarken gerçekleştirmek istediği ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güvenliği sağlamak
Soru Açıklaması
8.
Ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı sağlamak amacıyla hazırlanan “Misak-ı İktisadi” nerede yayınlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye İktisat Kongresi’nde
Soru Açıklaması
9.
1960’da hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Devlet Planlama Teşkilatı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında hükümete olağanüstü koşullar
karşısında ulusal ekonomiyi ve savunmayı ilgilendiren konularda geniş yetkiler veren  düzenlemelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Milli Korunma Kanunu
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararları olarak bilinen istikrar programının kısa vadeli hedefleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap: "C" Ağır Sanayi kurmak
Soru Açıklaması
12.
ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik
yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Marshall Planı
Soru Açıklaması
13.
Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’ın kuzeyinde tesis edilen uçuşa yasak bölgenin
denetlenmesi için Türkiye’de konuşlandırılan çok uluslu askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çekiç Güç
Soru Açıklaması
14.
Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk Dış Politikasına yön veren iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Statükoculuk - Batıcılık
Soru Açıklaması
15.
29 Mayıs 1939 tarihli CHP Beşinci Olağan Kongresinde 1936’da başlatılan “parti-devlet
özdeşliğinden” vazgeçilmesi ve hükümet çalışmalarını kontrol etmek için kurulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müstakil Grup
Soru Açıklaması
16.
13 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı yasa ile bütün yayın alanını kontrol etmek
üzere oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" RTÜK
Soru Açıklaması
17.
7 Temmuz 1945 tarihinde Nuri Demirağ tarafından kurulan muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Milli Kalkınma Partisi
Soru Açıklaması
18.
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Milli Şef
Soru Açıklaması
19.
İstanbul ve Ankara Radyoları yayın hayatına hangi yılda başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 1927
Soru Açıklaması
20.
İsmail Hakkı Tonguç’un çabaları ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in desteğiyle 1940 yılında kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Köy Enstitüleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.