2016 Vize
1.
1923-1938 yılları arasında Türkiye Devleti'nin toprak dağıtma politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Dağıtılan toprakların büyük bir bölümü göçmenlere verilmiştir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi “Misak-ı İktisadi”de yer alan esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Saltanat ve hilafet hakkında propaganda yapılmasının yasaklanmas
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Halifenin Cuma Alayları'na çıkması
Soru Açıklaması
4.
Saltanatın, hilafetten ayrılarak kaldırılmasına karşı çıkıldığı ve meclisin halifenin meclisi olduğu düşüncesinin savunulduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hilafet-i İslâmiye ve Büyük Millet Meclisi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti’nin, işgal sırasında ve sonrasında yaptığı idari düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vali ve kaymakam olacak kişilerin sınava tabi tutulması
Soru Açıklaması
6.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun yapılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Milletin fikri ve hissi birliğini temin etmek
Soru Açıklaması
7.
Kapitalizm ve sosyalizmi reddederek üçüncü ve özgün bir yol olarak devletçi anlayışı öne süren hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kadrocular
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ali Fethi Bey Hükümeti’nin yeniden kurulması
Soru Açıklaması
9.
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuranların sahip olduğu ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Liberalizm
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi'ni halka anlatmak,korumak ve halkın kültür düzeyini yükseltmek için kurulan Halkevleri'nin şubelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kent Kültürünün Geliştirme
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Tezi çerçevesinde tartışılan temel görüşlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Türklerin Anadolu’ya 1071 yılında geldiği
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girme konusunda tereddüt etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Musul konusunda Türkiye’nin aleyhinde karar verilmesi
Soru Açıklaması
13.
Harf devriminden sonra yeni harfleri halka öğretmek için açılan okul aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Millet Mektepleri
Soru Açıklaması
14.
Milli Saraylar İdaresi hangi yıl kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1925
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1923-1938 yılları arasında Balkanlar’da işbirliğinin kurulmasını olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Bulgaristan’ın revizyonist bir politika izlemesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde izlenen Türk dış politikasının temel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Türk devrim ilkelerini komşu ülkelere ihraç etmek
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’nin, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde tam egemenlik kurmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Soru Açıklaması
18.
Lozan Barış Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 24 Temmuz 1923
Soru Açıklaması
19.
Türkiye’de devletçi bir ekonomik modelin uygulanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özel sermayenin gelişmemiş olması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi 1934’te Balkan Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Arnavutluk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.