2017 Büt
1.
Atatürk’ün direktifleriyle 1936’da başlatılan “Eğitmen kursları” hangi Milli Eğitim
Bakanı’nın tespit ve önerileri sonucu kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Saffet Arıkan
Soru Açıklaması
2.
1966-1973 yılları arasında görev yapan Türkiye’nin beşinci cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cevdet Sunay
Soru Açıklaması
3.
29 Mayıs 1939 tarihli CHP Beşinci Olağan Kongresinde 1936’da başlatılan “parti-devlet
özdeşliğinden” vazgeçilmesi ve hükümet çalışmalarını kontrol etmek için kurulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Müstakil Grup
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Dörtlü Takririn reddedilmesi
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’nin NATO’ya üye olması hangi yıl gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1952
Soru Açıklaması
6.
Mutlak blok politikasının Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olduğu ve çok yönlü bir dış
politika izlenmesi gerektiği aşağıdakilerden hangisi ile gündeme gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" Johnson Mektubu
Soru Açıklaması
7.
ABD’nin, II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik
yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Marshall Planı
Soru Açıklaması
8.
Türkiye'de, radyo ve televizyon yayınında devlet tekelini kaldıran düzenleme hangi yıl yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1993
Soru Açıklaması
9.
Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Millet
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlanması
Soru Açıklaması
11.
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılması nhangi konferansta kararlaştırılmıştır ?
Doğru Cevap: "D" Yalta Konferansı
Soru Açıklaması
12.
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Milli Şef
Soru Açıklaması
13.
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra ülke yönetimini üstlenen kurul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Milli Birlik Komitesi
Soru Açıklaması
14.
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Cari açık kapanmıştır.
Soru Açıklaması
15.
Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilen son Osmanlı hanedan mensubu kimdir?
Doğru Cevap: "B" Abdülmecid Efendi
Soru Açıklaması
16.
Türkiye’de milli kütüphanenin kurulması düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından önerilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında gerçekleşen uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Üniversitelere özerklik sağlayan yasa çıkarılması
Soru Açıklaması
18.
1950 yılında Türkiye'de kurulan, Dünya Bankası’nın teknik ve mali yardımlarından
yararlanan ve 1960 yılına dek “ithal ikamesi” stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Soru Açıklaması
19.
12 Kasım 1942 tarihinde olağanüstü ekonomik ve mali koşullar çerçevesinde bir
defaya mahsus olmak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Varlık Vergisi
Soru Açıklaması
20.
Sadabat Paktı'nı imzalayan devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye - Irak - İran - Afganistan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.