2018 Büt
1.
Öncülüğünü Şevket Süreyya Aydemir’in yaptığı ve Türk devrimine ideolojik bir çerçeve kazandırmayı amaçlayan hareket (yayın) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kadro Dergisi
Soru Açıklaması
2.
Atatürk döneminde iki kez çok partili hayata geçme denemesinde bulunulmasının ve bu yönde teşvik edici davranışlar sergilenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çoğulcu bir düzen kurulması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Suriye
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'deki tarımsal yapının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Orta ve az topraklı köylülerin toplam köylü nüfusun yarısını oluşturması
Soru Açıklaması
5.
Sovyetler Birliği’nin, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin Doğu sınırında toprak talep ettiği, Boğazların ortak savunulması ve Montrö Antlaşması'nda revizyon yapılması konularını gündeme getirdiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Postdam Konferansı
Soru Açıklaması
6.
II. Dünya Savaşı sırasında ulusal ekonomi ve savunma konularında düzenleme yapılması için hükümete geniş yetkiler veren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Milli Korunma Kanunu
Soru Açıklaması
7.
1996’da Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kardak krizi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomisinde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kamu ve özel sektör arasında tam bir uyumu olması
Soru Açıklaması
9.
Cumhuriyetin ilanından sonra Türk dış politikasına yön veren iki temel ilke aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir ?
Doğru Cevap: "D" Statükoculuk - Batıcılık
Soru Açıklaması
10.
1960’da hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik ve Sosyal Konsey
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararları olarak bilinen istikrar programının kısa vadeli hedefleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’nin Batı Bloğu içindeki yeni konumu açısından en önemli adımların ilki olan ve Soğuk Savaş’ın başlangıcı olarak nitelendirilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
13.
CHP’nin 1939’da yapılan 5. Olağan Kongresi’nde “parti-devlet özdeşliğinden” vazgeçilmesi ve hükümet çalışmalarının kontrol edilmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Müstakil Grup
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Birlik Komitesi tarafından himaye edilen Türk Kültür Derneği’nin amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Adalet, dürüstlük ve demokrasi ilkelerini ayakta tutmak
Soru Açıklaması
15.
Demokrat Parti Dönemi'nde kurulan Tahkikat Komisyonu’nun en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek
Soru Açıklaması
16.
24 Temmuz 1963’te yürürlüğe giren ve 1970 muhtırasından sonra askıya alınan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt ve Sendikalar Kanunu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Köy Enstitülerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde çaba gösteren eğitimcilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" İsmail Hakkı Tonguç
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 14 Mayıs 1950’de seçimleri kazanarak iktidara gelen Demokrat Parti Hükümeti’nin programında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Grev hakkının geçici olarak kaldırılacağı
Soru Açıklaması
19.
II. Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Milli Korunma Kanunu
Soru Açıklaması
20.
1961 Anayasası ile radyo alanında yapılan en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Radyonun tarafsız ve özerk bir statü kazanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.