2019 Final
1.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 20 Temmuz 1936
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de milliyetçiliği ilk kez bilimsel bir temele oturtan, kültürel milliyetçilik fikri ile Atatürk’ü de etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hilafetin kaldırılmasını hızlandıran gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Halifenin, ABD Başkanına mektup yazması
Soru Açıklaması
4.
Türk Devrimi’ni Osmanlı reform çabalarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Taklitten uzak olması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ekonomik büyümede izlenen stratejilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Sanayide ithal ikameci politika uygulamak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kuruluşunu hızlandıran gelişmelerden biridir ?
Doğru Cevap: "B" “Dörtlü Takrir”in reddedilmesi
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra karşılaştığı en önemli tehdit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sovyetler Birliği’nin istekleri
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Varlık Vergisi Kanunu’nun çıkarılma amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Devlet bütçesine düzenli vergi akışı sağlamak
Soru Açıklaması
9.
Döviz çıpasına dayalı Enflasyonu Düşürme Programı hangi ekonomik krizle terk edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Şubat 2001 Krizi
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’nin 1964’te mutlak blok politikasının Türkiye çıkarlarına aykırı olduğunu sorgulamasına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Johnson Mektubu
Soru Açıklaması
11.
1950’li yıllarda Türkiye’nin Yunanistan’la yaşadığı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kıbrıs
Soru Açıklaması
12.
Truman Doktrini’ni en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye ve Yunanistan’a uluslararası komünizme karşı askeri yardım yapılmasıdır.
Soru Açıklaması
13.
Demokrat Parti’nin kuruluş çalışmaları sırasında İsmet İnönü ile Celal Bayar’ın sahip çıkılması için üzerinde anlaştıkları iki ilke aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Laiklik - Cumhuriyetçilik
Soru Açıklaması
14.
II. Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme
olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milli Korunma Kanunu
Soru Açıklaması
15.
Türkiye'de 1987'de yapılan referandumun temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Siyasi yasakları kaldırmak
Soru Açıklaması
16.
1961 Anayasası ile radyo alanında yapılan en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Radyonun tarafsız ve özerk bir statü kazanması
Soru Açıklaması
17.
Türkiye Cumhuriyeti’nin “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” olduğu ilk kez hangi anayasa ile kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
18.
İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanındığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
19.
24 Temmuz 1963’te yürürlüğe giren ve 1970 muhtırasından sonra askıya alınan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt ve Sendikalar Kanunu
Soru Açıklaması
20.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşinci Olağan Kongresi’nde hükümetin faaliyetlerinin
TBMM’de denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müstakil Grup
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.