Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
2019 Yaz Okulu
1.
Atatürk “Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” ifadesi ile milliyetçilik ilkesinin hangi yönüne işaret etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Birleştiricilik ve bütünleştiricilik
Soru Açıklaması
2.
Saltanatın kaldırılmasından sonra geleneksel toplum yapısına sahip olan Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma mücadelesinin önünü açan icraat
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halifeliğin kaldırılması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eğitim konusundaki amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Seçkinci anlayışı geliştirmek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikada uyguladığı esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tek taraflı bağımlılık
Soru Açıklaması
5.
Atatürk’ün yazılmasına öncülük ettiği; devlet, demokrasi ve özgürlük gibi konulardaki görüşlerini belirttiği ders kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
Soru Açıklaması
6.
Sosyal gruplar arasında iş bölümünü ve dayanışmayı esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Halkçılık
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’de eğitimin her kademesinin parasız hale getirilmesi hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet Dönemi’nde
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’nin Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nı imzalarken gerçekleştirmek istediği ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Güvenliği sağlamak
Soru Açıklaması
9.
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik ve Sosyal Konsey
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan ekonomik politikalar sonrası ortaya çıkan sonuçlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Karaborsa ve stokçuluğun kontrol edilememesi
Soru Açıklaması
11.
ağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurulmasının nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Dörtlü Takrir’in reddedilmesi
Soru Açıklaması
12.
Mutlak blok politikasının Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olduğu ve çok yönlü bir dış politika izlenmesi gerektiği aşağıdakilerden hangisi ile gündeme gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Johnson Mektubu
Soru Açıklaması
13.
ABD’nin, II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Marshall Planı
Soru Açıklaması
14.
Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’ın kuzeyinde tesis edilen uçuşa yasak bölgenin denetlenmesi için Türkiye’de konuşlandırılan çok uluslu askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çekiç Güç
Soru Açıklaması
15.
29 Mayıs 1939 tarihli CHP Beşinci Olağan
Kongresinde 1936’da başlatılan “parti-devlet
özdeşliğinden” vazgeçilmesi ve hükümet
çalışmalarını kontrol etmek için kurulan grup
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müstakil Grup
Soru Açıklaması
16.
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Milli Şef
Soru Açıklaması
17.
Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950’de seçimleri kazanmasından sonra hükümeti kurması için görevlendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adnan Menderes
Soru Açıklaması
18.
13 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı yasa ile bütün yayın alanını kontrol etmek üzere oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" RTÜK
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlanması
Soru Açıklaması
20.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu ilk kez hangi anayasada belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.