Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükûmetinin Mudanya Mütarekesinden hemen sonra attığı adımlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Savaşın tekrar bşlaması ihtimeline karşı asker toplamak
Soru Açıklaması
2.

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde; dini, idari, siyasi ve kültürel anlamda Türk tarihinde son derece önemli değişim ve dönüşüme işaret eden esaslar ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinin bu esaslardan olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: "E" Ümmet birliğinin oluşturulması
Soru Açıklaması

Ümmet birliğinin oluşturulması bu esaslardan birisi değildir.

3.
II. Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere ve İtalya arasında imzalanan ve İtalya’nın Türkiye’nin toprak bütünlüğünü kabul ettiği anlamını taşıyan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akdeniz
Soru Açıklaması
4.

Türk Devrimi’nin ideolojisini sistemleştirme işini üstlenen ve ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle, bir basın-yayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek, bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kadro Dergisi
Soru Açıklaması

1932 yılının Ocak ayında yayın hayatına atılan Kadro Dergisi doğru cevaptır.

5.
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri düzenlemesinin en önemli nedeni aşağırakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Din, siyaset, idare ve ekonomi anlayışında meydana gelen değişim ve dönüşümleri halka anlatmak ve benimsetmek
Soru Açıklaması
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri gerçekleştirmesinin ön önemli nedeni siyasi, idari, ekonomik ve sosyal değişim ve dönüşümü bir numaralı muhatabı olan halka anlatmak, benimsetmek ve yöneticileriyle birlikte yürümesini sağlamaktır. Doğru cevap D şıkkıdır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kapanma sürecini hızlandırmıştır?
Doğru Cevap: "C" Şeyh Sait İsyanı
Soru Açıklaması
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Diyarbakır temsilcisinin Şeyh Sait isyanıyla ilişkisi gerekçesiyle ilk olarak bölgedeki bütün şubeleri kapatılmıştır. Ankara İstiklal Mahkemesinin "düşünce ve inançlara saygılı olmak prensibi kullanılarak dinin siyasete alet edildiği’ uyarısı üzerine hükûmet de 3 Haziran 1925’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kapatmıştır. Doğru cevap C şıkkıdır.
7.
Nüfusunun önemli bir kısmı köylerde oturmakta, ihracatının %80’inini tarım ürünleri oluşturmakta iken, Türkiye’nin yurt dışından buğday ithal etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" İthal buğdayın yerli üründen daha sağlıklı olması
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin hedeflerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sınıf mücadelesini güçlendirerek rekabeti artırma
Soru Açıklaması

Halkçılığın 1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası Programı’na girmiş olan ifadesi şöyledir: “irade ve hâkimiyetin kaynağı millettir. Bu irade ve hakimiyetin, devletin vatandaşa ve vatandaşın devlete karşılıklı vazifelerinin hakkıyla ifasını(yerine getirilmesini) tanzim (düzenleme) yolunda kullanılması büyük esastır. Kanunlar önünde mutlak bir musavat (eşitlik) kabul eden ve hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaate imtiyaz tanımayan fertleri halktan ve halkçı olarak kabul ederiz”.

9.

Diyanet uzmanlarının ve imam-hatip hizmetlerini görecek kişilerin yetiştirilmesi için açılacak eğitim kurumları hangi kanunla teklif edilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soru Açıklaması

Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve 57 arkadafl›n›n sunduğu Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na göre yüksek diyanet uzmanlarını yetiştirmek için üniversitede bir İlahiyat Fakültesi tesis etmenin yanı sıra imam ve hatipler gibi dinî hizmetleri görecek memurların yetişmesi için ayrı okullar açacaktı.

10.
Ahmet Tevfik Paşa’nın Lozan Konferansına beraber gitmek için TBMM’de müracaatının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İtilaf devletlerine kendilerinin de bir güç olduğunu göstermek
Soru Açıklaması
11.
Atatürk “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözüyle, aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "B" Barış
Soru Açıklaması
Atatürk’ün barışçılığı, onun söylediği “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözüyle Türk dış politikasının bir ilkesi hâline gelmiştir. Doğru cevap B şıkkıdır.
12.

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne kalmış en büyük eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Darülfünun
Soru Açıklaması

Osmanlı Devletinden devralınan en büyük eğitim kurumu Darülfünun’dur.

13.
5 Haziran 1926’da yaptığı anlaşma ile Türkiye, İngiltere ve Irak Hükûmeti Musul meselesini nasıl sonuçlandırmıştır?
Doğru Cevap: "B" Musul İngiltere’nin mandasındaki Irak’a bırakılmıştır.
Soru Açıklaması
5 Haziran 1926’da yaptığı anlaşma ile (Türkiye, İngiltere ve Irak Hükûmeti) Musul’u, İngiltere’nin mandasındaki Irak’a bıraktı. Buna karşılık, Türkiye’ye Musul petrollerinden 25 yıl süre ile %10 pay verilecekti. Ancak, daha sonra yapılan bir düzenleme ile Türkiye bu paydan 500.000 İngiliz lirası karşılığında vazgeçmiştir.Cevap ''B'' şıkkıdır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına uymaz?

Doğru Cevap: "B" Sınıfsaldır
Soru Açıklaması

1924 Anayasası’nın 88. maddesinde “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın, vatandaşlık itibarıyla, Türk denir” ifadesiyle yeni devletin milliyetçilik anlayışının kültür temelli olduğu ve vatan toprağı içinde yaşayan bütün bireyleri eşit kabul ettiği açıkça ifade edilmiştir.

15.
Gerek şahsi çekememezlik, kin ve haset gerekse siyasi fikir ayrılıkları dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa’ya karşı 14 Haziran 1926’da planlanan suikastın aşağıdaki kentlerden hangisinde gerçekleştirilmesi düşünülmüştü?
Doğru Cevap: "E" İzmir
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal Paşa’ya karşı 14 Haziran 1926’da planlanan suikastın, İzmir kentine yapacağı yurt gezisi sırasında gerçekleştirilmesi düşünülmüştü.
16.
Montrö sözleşmesi imzalanması sırasında aşağıdaki ülkelerden hangilerinin karşılıklı çıkarları yüzünden gerginlik yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "C" İngiltere-Rusya
Soru Açıklaması
17.
Seçeneklerdekilerden hangisi Halk Evlerinin şubelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sinema Şubesi
Soru Açıklaması
Halkevleri dokuz şube hâlinde teşkilatlanmıştır. Dil, Edebiyat, Tarih Şubesi Güzel Sanatlar Şubesi Temsil Şubesi Spor Şubesi Sosyal Yardım Şubesi Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi Kütüphane ve Neşriyat Şubesi Müze ve Sergi Şubesi Köycülük Şubesi
18.
Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 Kasım 1922
Soru Açıklaması
Saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılmıştır.
19.
1930’lu yıllarda Türk dış politikasını yeni arayışlara iten faktör hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İtalya’nın yayılmacı emelleri
Soru Açıklaması
İtalya’nın yayılmacı emelleri
20.
Atatürk’ün “halktan yana bir tutum içinde olmak” şeklinde özetlediği ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Halkçılık 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.