Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 10
1.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı yurt gezilerinin amaçlarından biri sayılamaz?
Doğru Cevap: "C" Yöneticilerin halktan bağımsız olduğunu göstermek
Soru Açıklaması
Atatürk’ün yurt gezilerini yapmakta ki başlıca amacı halk ve devlet bütünleşmesini sağlayarak halka, yapılan değişiklikler neticesinde ulaşılan neticenin ancak halkın kendi sahip çıkması sonucunda devam ettirilebileceği mesajını vermekti. Dolayısı ile doğru cevap C seçeneğidir.
2.

Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması sırasında 4 Mart 1925’te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu hangi yıla kadar yürürlükte tutulmuştur?

Doğru Cevap: "D" 1929
Soru Açıklaması

Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması sırasında 4 Mart 1925’te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu 1929 yılına kadar yürürlükte tutulmuştur.

3.
Atatürk İlkeleri denildiğinde Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri akla gelmektedir. Bu ilkeler Cumhuriyet Halk Fırkası'nın tüzüğüne hangi yıl girmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1931
Soru Açıklaması
Atatürk İlkeleri denildiğinde Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri akla gelmektedir. Bu ilkeler Cumhuriyet Halk Fırkası'nın tüzüğüne 1931 yılında girmiştir.
4.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında resmîleşti?

Doğru Cevap: "D" Kazım Karabekir
Soru Açıklaması

Muhalefet 17 Kasım 1924 tarihinde Kazım Karabekir Paşanın başkanlığında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olarak resmîleşti.

5.
Saltanat kaldırılırken Osmanlı hanedanı ve hilafetin durumu hakkında net bir şey söylenmemişti. Bu durumun ikinci gruba mensup bazı milletvekillerinde rahatsızlık yarattığı anlaşılmaktadır.Bu önergenin meclisin esas hukukuna ve istikbale yönelik olmakla beraber eksik olduğunu, Anayasa’ya göre hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu göz önüne alınarak hakimiyetin kullanımına ait yeni düzenlemenin halka iyice anlatılması gerektiğini seslendiren kişi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Bey
Soru Açıklaması
Doğru cevap ''E'' şıkkıdır.
6.

I.Dünya Savaşı’ndan önce İkinci Sanayi Planı yerine yürürlüğe giren plan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İktisadi Savunma Planı
Soru Açıklaması

1938 yılında dünyada savaş rüzgârlarının esmeye başladığını gören Türk Hükûmeti, Atatürk’ün ölümünden iki ay önce, İkinci Planı dört yıllık olarak yeniden düzenlenmiştir. İkinci Dünya Savaş başlamadan üç ay önce bu Plandan vazgeçilerek yerine “İktisadi Savunma Planı” yürürlüğe konmuştur.

7.
Aşağıdakilerden hangisinde 1923 ve 1938 yıllarındaki demiryolu hat uzunluğu doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 3756-7148
Soru Açıklaması
Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralınan demiryolu ulaşımında 1923 yılı itibariyle hat uzunluğu 3.756 km iken, 1938 yılında bu uzunluk 7148'e çıkmıştır.
8.
Halkçılık ilkesinde, hiçbir ferde, aileye, zümreye ayrıcalık tanınmaması ve herkesin kanunlar önünde eşit olması vurgulanmıştır. Buradan hareketle aşağıdaki uygulamalardan hangisinin özellikle Halkçılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirildiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
Soru Açıklaması
4 Ekim 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile kadın-erkek eşitliği sağlama, kadınlara istedikleri mesleğe girebilme hakkı verilmesi gibi toplumsal yaşamda eşitliği amaçlayan yenilikler gerçekleşmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politika ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Revizyonist bir dış politika
Soru Açıklaması
Atatürk, modern batının gelişmişliğini örnek alıp, akılcı bir politika gütmenin ülke menfaatlerine uygun olacağı bilinci yanında, gerektiğinde ittifak arayışına girilebileceğini ifade ederek, o dönemlerde Türkiye’nin izlediği dış politika anlayışının bütün dünya devletlerince takdir edilmesini sağlamıştır. Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri: 1-Gerçekçilik 2-Bağımsızlık 3-Barışçılık 4-Güven Politikası ve İttifaklar sistemi 5-Batıcılık 6-Akılcılık olarak sıralanabilir. Ancak Atatürk'ün dış politikada revizyonist gruba dahil olması söz konusu değildir. Türk Dış Politikası Anti- Revizyonist bir tutum izlemiştir.
10.
Atatürk döneminde Türk ekonomisinde Devletçilik dönemi hangi yılları kapsar?
Doğru Cevap: "B" 1930-1938
Soru Açıklaması
Atatürk döneminde Türk ekonomisinde devletçilik dönemi 1930-1938 yıllarını kapsar.
11.
Atatürk dönemi dış politikada batılı devletlere karşı Atatürk’ün mektupla desteğini istediği devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sovyet Rusya
Soru Açıklaması
12.
 “Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir iktisadi devlet olacaktır” sözleriyle Atatürk aşağıdaki hangi ilkeyi vurgulamaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Devletçilik 
Soru Açıklaması
13.
Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanuni Esasi’nin ortak özellikleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet yönetimini amaçlamaktadırlar 
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Seçimlerine gidilirken yayınladığı 9 Umde'nin tarihidir?
Doğru Cevap: "D" 8 Nisan 1923
Soru Açıklaması
Doğru cevap ''D'' şıkkıdır.
15.
Türkiye’de 1930 yıllarında bir yağ fabrikası kurmak isteyen bir girişimciye devlet bankalarından kredi sağlanmaktadır. Bu aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Devletçilik
Soru Açıklaması
16.
Devletçilik ilkesi doğrultusunda, yapılan inkılaplar ve çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Devletçilik politikasında Sovyet /Sosyalist sistemin benimsenmesi
Soru Açıklaması
Atatürk’ün Devletçilik ilkesi ışığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yapılan faaliyetler kısaca şu şekilde özetlenebilir: •İzmir İktisat kongresi yapılmıştır. •Beş yıllık kalınma planları doğrultusunda ülkenin her yerinde fabrikalar kurulmaya başlanmış ve zarar gören işletmeler devlet desteği ile ayağa kaldırılmaya çalışılmıştır. Aşar vergisinin kaldırılması, tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, Ziraat Enstitülerinin elleriyle tohumluk dağıtılması vb. tarımı destekleyici faaliyetler yapılmıştır. • Sanayi yatırımlarını desteklemek için Sümerbank ve Etibank gibi kurumlar oluşturulmuş ve kamulaştırma faaliyetleri başlatılmıştır. • Devlet bankalarının kurulması ile faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi sağlanmıştır. • Temel tüketim mallarının fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi sağlanılmış ve halkın daha fazla yıpratılmaması amacı ile çalışmalar başlatılmıştır. Ancak Atatürk’ün devletçilik anlayışı komünizm ve sosyalizmdeki devletçilik anlayışından farklıdır. Prensipleri bizzat kendisi tarafından belirlenmiş, Türkiye’nin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun olarak geliştirilmiştir.
17.
11 Nisan 1923 de yapılan seçimlerden sonra II. Dönem TBMM oluşmuştur. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi II. Dönem Meclis tarafından imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Lozan
Soru Açıklaması
18.

Halifeliğin kaldırılması sonrasında tüm ailesiyle birlikte İsviçre’ye gönderilen son İslam Halifesi kimdir?

Doğru Cevap: "A" Abdülmecit Efendi
Soru Açıklaması

Kanun gereğince Abdülmecid Efendi ailesiyle birlikte 4 Mart 1924’te trenle İsviçre’ye gönderildi. Hanedana mensup 33 erkek 36 kad›n birkaç gün içinde yurtdışına çıkarıldılar.

19.
Osmanlı Devletinden devralınan %6 okuma yazma oranının 1940’da %24’e çıkması değerlendirilirken hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Yeni alfabenin de Türk dili yapısına uymadığı
Soru Açıklaması
20.

İlköğretimin devlet okullarında parasız ve mecburi oluşu hangi yıl Teşkilatı Esasiye Kanununda yerini almıştır?

Doğru Cevap: "B" 1924
Soru Açıklaması

İlköğretimin devlet okullarında parasız ve mecburi oluşu 1924 yılında Teşkilatı Esasiye Kanununda yerini almıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.