Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 11
1.
İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin statüsü 1923-1925 döneminde tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalarda Türkiye’nin Patrikhane’nin statüsüne ilişkin yaklaşımı aşağıdaki hangi seçenektedir?
Doğru Cevap: "B" Patrikhane bir Türk kurumudur
Soru Açıklaması
Patrikhane bir Türk kurumudur
2.
Askerî başarıların nasıl ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılabileceğini görüşmek üzere çiftçi, tüccar, sanayici, işçi, amele, bürokrat, asker gibi toplumun her kesiminden 1135 delegenin katılımı ile düzenlenen toplantı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye İktisat Kongresi
Soru Açıklaması
Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik modeli belirlemek için 1923 yılında İzmir’de “Türkiye iktisat Kongresi” toplanmıştır.
3.

4 Ocak 1932 tarihinde Türkiye ile Anadolu sahillerine yakın ada ve adacıkların durumunu açıklığa kavuşturan anlaşma yapan ülke hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İtalya
Soru Açıklaması

4 Ocak 1932 tarihinde Türkiye ile İtalya arasında Anadolu sahillerine yakın ada ve adacıkların durumunu açıklığa kavuşturan bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre, Bodrum körfezindeki Kara adanın Türkiye’ye ait olduğu Kabul edilmiş ve Meis ile kıyı arasında ve bu bölgede bulunan adacıkların adları tek tek telaffuz edilerek hangi ülkeye ait olduğu belirtilmiştir.

4.
Sadabad Paktı'na aşağıdaki ülkelerden hangisi üye olmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Pakistan
Soru Açıklaması
1937 yılında İran ile Türkiye arasında çeşitli konularda iş birliğini amaçlayan anlaşmaların imzalanmasından sonra Orta Doğu’da Türkiye’nin faaliyetleri artmıştır. 7 Nisan 1937’de Mısır ile bir Dostluk Anlaşması imzalanmış, nihayet, İran ile Irak arasındaki sınır anlaşmazlıkları Türkiye’nin gayretiyle ortadan kalkmıştır. Bu esnada, Afganistan da anlaşmaya katılacağını bildirince, 8 Temmuz 1937’de Tahran’da Sadabad Sarayı’nda Türkiye-İran-Irak ve Afganistan arasında Sadabad Paktı adını alan anlaşma imzalandı. Sadabad Paktı'na Pakistan katılmamıştır.
5.
17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik bir karar ve uygulama söz konusu olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Devlet idaresinde tekellerin oluşturulması
Soru Açıklaması
17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik model tespit edilmeye çalışılmıştır. Ülkenin her yerinden ve ekonomik hayatın her sahasından temsilciler halkın temsilcileri olarak görülmüş, “ Halkın sesi hakkın sesidir” anlayışı ile gerçekten milli ve milletin destek vereceği bir program yapılmaya çalışılmıştır. Burada kabul edilen Misak-ı İktisadi ile de ekonomik kalkınma sürecinde toplumun üstlenmesi beklenen üretici, yapıcı rol ortaya konmuştur. İktisadi yemin ile ortaya konan esaslara bakıldığında Türkiye’de fikir hayatının son iki yüzyılına konu problemleri, bunları halletmek için ortaya konan çıkış yollarını ve tekliflerin özünü içerdiğini söylemek mümkündür. Çalışma hayatından, dini ilişkilere, siyasi idareden insan yetiştirme şekline, insan ilişkilerinden hayvan haklarına, ticaret, doğal kaynakların kullanımında israftan kaçınmaya, iş hayatında kooperatifçilikten idarede milli hâkimiyetin korunmasına, dil ve kültür politikalarına kadar pek çok husus adeta formüle edilmiştir. Buna göre, Türkiye halkı tahribat yapmaz imar eder. 2- Türkiye halkı vakit, servet ve ithalatta israf yapmaz, kullandığını kendi üretir. 3- Türkiye halkı hırsızlık, yalancılık ve tembelliğe düşmandır, faydalı yenilikleri severek kabul eder, mukaddesatına, vatanına karşı olanlardan nefret eder. 4- Türkler her yerde hayatını kazanacak şekilde yetişir, irfan ve marifet aşığıdırlar. 5- Taassuptan uzak dindarâne bir sağlamlık esastır. 6- Türk serbest çalışmayı tercih eder, tekelciliğe karşıdır. 7- Türkiye halkı ormanlarını evladı gibi sever, orman yetiştirip madenlerini kendi işletir. 8- Türk halkı yabancı sermaye düşmanı değildir. Kendi dili ve kanununu kullanmayan müesseselerle çalışmaz. 8- İlim ve sanat hayatını yenilik esası üzerine tesis eder. 9 – Meslek ve sanat erbabı birlikler oluşturarak dayanışma yapar. 10 – Türkiye halkı, milli hâkimiyet esasından vazgeçmez. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Türkiye ekonomisi ve uygulanacak ekonomik program hakkında ayrıntılı bilgi sunan Türkiye İktisat Kongresi, devlet idaresinde tekellerin oluşturulması gibi bir karar ve uygulamaya yer vermemiştir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Fransa arasında sorun olan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nüfus mübadelesi sorunu
Soru Açıklaması
Nüfus mübadelesi, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilmiştir. Doğru cevap D şıkkıdır.
7.
I. Boğazların trafiğini denetlemek için Boğazlar Komisyonunun kurulması; II. Barış zamanında ticaret gemileri hiçbir formaliteye tabi tutulmaksızın Boğazlardan geçiş özgürlüğünden yararlanması; III. Boğazların askerden arındırılarak silahsızlandırılması. Boğazlar sözleşmesi ile ilgili hükümlerden hangisi Türkiye'nin egemenlik haklarıyla çelişmektedir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
Lozan Barış Konferansı'nda Boğazlar sözleşmesi ile ilgili hükümler tartışılırken Türkiye'nin egemenlik haklarıyla çelişen iki madde sözleşmeye dahil edilmiştir. Bunlar; boğazlardaki trafiği denetleyecek bir Boğazlar Komisyonu'nun kurulması ve Boğazlar ve Marmara'nın askerden arındırılmasıdır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi devletçilik uygulamalarının başlamasından önce gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Sanayi Teşvik Kanununun çıkarılması
Soru Açıklaması
9.

Montroreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?

Doğru Cevap: "A" 20 Temmuz 1936
Soru Açıklaması

20 Temmuz 1936’da Montreux Boğazlar sözleşmesi imzalanmıştır.

10.

Türkiye Cumhuriyetinde çok partili hayata geçiş ne zaman olmuştur?

Doğru Cevap: "B" II.Dünya savaşından sonra
Soru Açıklaması

Türkiye Cumhuriyetinde Çok Partili Hayata Geçiş II. Dünya savaşından sonra olmuştur.

11.
Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda devletin üstlendiği görevleri ifade eden Atatürk İlkesi aşağıdaki şıkların hangisinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Devletçilik
Soru Açıklaması
Devletçilik ilkesi esas itibarıyla ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda devletin üstlendiği görevleri ifade etmektedir. Atatürk ilkelerinden devletçilik; güçlü ve çağdaş bir devlet kurmayı hedefler. Askerî zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılmasını amaçlar.
12.
Mustafa Kemal Paşa yurt gezisine çıkarak basın mensuplarıyla, ordu komutanlarıyla ve üniversite ile toplantılar yaparak kamuoyu oluşturma çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalar hangi inkılabı gerçekleştirmek için yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Halifeliğin kaldırılması
Soru Açıklaması
13.
Dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu iktisadi sorunları değerlendiren Atatürk ve yakın çalışma arkadaşları ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına uygun önlemleri 1930 yılının başından itibaren yürürlüğe koymaya başladılar. Bu dönemde hayata geçirilen ekonomik yasalar ve kurumların toplamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Devletçilik
Soru Açıklaması
1930 yılından itibaren hayata geçirilen ekonomik yaklaşımın genel adı “devletçilik”tir.
14.
Aşağıdaki hangi kurumun Halk Fırkası’na dönüştürüleceği 9 Umde ile ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" TBMM’deki Müdafaa-i Hukuk Grubu 
Soru Açıklaması
15.

Cumhuriyetin ilanı sonrasında yürürlüğe giren ve 1960’a kadar yürürlükte kalan Anayasa kaç tarihlidir?

Doğru Cevap: "B" 20 Nisan 1924
Soru Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Anayasası 20 Nisan 1924 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

16.
9 Şubat 1934'de Balkanlar'da Türkiye’nin önderliğini yaptığı, Balkan Paktı’nı imzalayan statükocu devletler hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya-Romanya
Soru Açıklaması
Cevap ''A'' şıkkıdır.
17.
"23 Nisan 1920 tarihinde fiilen kurulan Yeni Türk Devleti’nin Millî Mücadele’yi yürüttüğü sırada kabul ettiği Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (23 maddelik yeni Anayasa), adım adım gerçekleştirilmeye çalışılan devlet yapısının ana ilkelerini ortaya koymaktaydı."Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'yla beraber Osmanlı Kanun-ı Esasisinin maddelerinin de yürürlükte olması, bu Anayasa’yla geçiş dönemi ihtiyacını karşılanması amaçladığını göstermektedir.
Soru Açıklaması
18.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılı başından 17 Mayıs 1938’e kadar yaptığı yurt gezilerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Dış kamuoyuna ülkenin durumu hakkında gözdağı vermek
Soru Açıklaması

Bu geziler iç ve dış kamuoyuna gözdağı değil yalnızca bilgilendirmek amaçlı yapılmıştır.

19.

Saltanatın kaldırılması teklifini yapan, Sinop mebusu kimdir?

Doğru Cevap: "B" Rıza Nur Bey
Soru Açıklaması

Saltanatın kaldırılması teklifini yapan, sinop mebusu Rıza Nur Beydir.

20.

Kütahya-Altıntaş Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’nın açılışını yaptığı, ülke eğitimcileri görüş ve önerilerini devlet yöneticileri ile paylaştıkları kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Maarif Kongresi
Soru Açıklaması

Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet edeceği aklı ve vicdanı hür nesillerin ancak eğitimle mümkün olacağı düşüncesiyle daha millî mücadele devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi ile eğitim alanında yapılması gereken atılımlar değerlendirmeye alınmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.