Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 13
1.
1 Kasım 1922 tarihinde mecliste görüşülüp, karara bağlanan ve Türkiye halkı milli iradeye dayanmayan hiçbir kuvvet ve heyeti tanımadığı gibi, İstanbul’daki şahsi hâkimiyete dayalı hükümet şeklini 16 Mart 1920’den itibaren ve ebediyen kaldırmıştır, şeklinde tezahür eden saltanatın kaldırılması, aşağıdaki milletvekillerinden hangisi tarafından karar gününün bayram olması talep edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İsmail Suphi
Soru Açıklaması
2.
Atatürk dönemi eğitim ve öğretmen yetiştirme çabaları hakkında geniş bilgi almak için okunabilecek ''Atatürk Dönemi Öğretmen Yetiştirme Politikası'' adlı kitabın yazarı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Cemil Öztürk
Soru Açıklaması
Atatürk dönemi eğitim ve öğretmen yetiştirme çabaları hakkında geniş bilgi almak için Cemil Öztürk tarafından yazılan ''Atatürk Dönemi Öğretmen Yetiştirme Politikası'' adlı kitabı okuyabilirsiniz.
3.
Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması sürecine aşağıdaki kişilerden hangisinin itirazda bulunmadığı söylenebilir? 
Doğru Cevap: "A" İsmet Paşa (İnönü) 
Soru Açıklaması
4.
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 15 Nisan 1931
Soru Açıklaması
5.
1923-1924 yılı verilerine göre Türkiye’de mevcut ilkokul sayısı 4.894’tü. Bu okullarda eğitim alan öğrenci sayısı 341.941 iken bu müesseselerde görev yapan öğretmen sayısı ise 10.238’dir. Bu rakamlar ile Osmanlı Devleti’nin yıkıldığı tarihlerde okur-yazar oranının nasıl bir noktada olduğu değerlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "E" %6 ila %10 arasında
Soru Açıklaması
1923-1924 yılı verilerine göre Türkiye’de mevcut ilkokul sayısı 4.894’tü. Bu okullarda eğitim alan öğrenci sayısı 341.941 iken bu müesseselerde görev yapan öğretmen sayısı ise 10.238’dir. Bu rakamlar ile Osmanlı Devleti’nin yıkıldığı tarihlerde okur yazar oranı %6 ila %10 arasında bir noktada olduğu değerlendirilmektedir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi Halkevleri'nin şubelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Şehircilik Şubesi
Soru Açıklaması
Halkevleri bünyesinde Şehircilik Şubesi adlı bir şube yoktur.
7.

Mustafa Kemal Atatürk, Yunan askeri takibinin devam ettiği dönemde İzmir Valiliği için kimi görevlendirmeyi hükümete önermiştir?

Doğru Cevap: "D" Konya Valisi Abdülhalik Bey
Soru Açıklaması

Mustafa Kemal Paşa, İzmir Valiliği için Konya Valisi Abdülhalik Bey’i önermiştir.

8.

1933’te kurulan, Atatürk’ün köşe taşlarını koyduğu “Devletçilik” in temel öğesi ve sürükleyici kurumu olan, bugünkü anlamda bir kalkınma bankası gibi kurulan ve çalışan, çağını aşan Türkiye’ye özgü bir banka modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sümerbank
Soru Açıklaması

Sümerbank soruda verilen özellikleri içermektedir.

9.
Aşağıdaki görevlerde bulunmuş devlet adamlarından hangisi Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra milli şehit (şehid-i milli) ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey
Soru Açıklaması
10.
Lozan Barış Antlaşması sonrasında Türkiye'nin hangi Balkan ülkesi ile sorunu devam etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yunanistan
Soru Açıklaması
Lozan Barış Anltlaşması sonrasında genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan dışında Balkan ülkeleri ile sorunu kalmamıştır.
11.
Atatürk’ün çeşitli tarihlerde birçok defa gerçekleştirdiği yurt gezilerinin aşağıdaki işlevlerden hangisine sahip olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "A" Tek adam imajını kökleştirmek
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal tarafından gerçekleştirilen yurt gezilerinin birçok amaca hizmet ettiği söylenebilir. Bu gezilerin işlevlerini şu şekilde belirtebiliriz:
1- Devlet yöneticileri ile halkı kaynaştırarak devlet – halk bütünleşmesini sağlamak,
2- Halkın sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek, ilk ağızdan dinlemek,
3- Halka, yöneticilerinin onunla bir ve beraber olduğunu göstermek. Tespit edilecek meseleleri yürütme makamının dikkatine sunarak devletin sorun çözmesine katkı vermek,
4- Geziler esnasında basın – yayın organlarına verilen demeçler vasıtasıyla hem iç hem dış kamuoyunu bilgilendirmek,
5- Yapılmakta olan ve yapılacak işlerde asıl muhatabın halk olduğunu herkese göstermek şeklinde sıralayabiliriz.
Millete ulaşılan neticenin ancak kendi sahip çıkması sayesinde korunup ileri götürülebileceği mesajını veren Atatürk, yaptığı inkılapların siyasi ve idari girişimlerin halk üzerindeki etkisini bizzat görerek, yaşayarak kararlar almıştır. Yurt gezileri sırasında tespit ettiği eksiklikleri gidermek için yeni idari ve siyasi hamleler yapılmıştır. Nitekim Cumhuriyet Türkiye’sinin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası da 1930’da Atatürk’ün yaptığı Akdeniz gezisi sırasındaki tespitleri sonucu kurulmuştur.
12.

Musul sorunu, Milletler Cemiyeti konseyi tarafından hangi tarihte görüşülmeye başlandı?

Doğru Cevap: "A" 30 Eylül 1924
Soru Açıklaması

Musul sorunu, Milletler Cemiyeti konseyi tarafından 30 Eylül 1924 tarihinde görüşülmeye başlandı.

13.
Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan ve Cumhurbaşkanlığı umumi kâtibi Tevfik Bıyıklıoğlu’nun yardımlarıyla hazırlattığı devlet, demokrasi ve vatandaşlık gibi temel hususlardaki görüşlerini yansıttığı, okullarda gençlere vatandaşlık bilgisi vermek üzere hazırlanan ders kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vatandaş için Medeni Bilgiler
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal’in devlet, demokrasi ve vatandaşlık gibi temel hususlardaki görüşlerini yansıttığı, okullarda gençlere vatandaşlık bilgisi vermek üzere hazırlanan ders kitabının adı “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler”dir.
14.
Atatürk’ü anlamak için onun 1920-1938 yılları arasındaki uygulamalarına esas teşkil eden ilkelerinin yanı sıra bu ilkelerin hayata geçirilmesi sırasında ısrarla takip ettiği uygulama esasları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tam bağımsızlık, çağdaşlık, müspet ilme ve akla tabi olmak.
Soru Açıklaması
Tam bağımsızlık, çağdaşlık, müspet ilme ve akla tabi olmak.
15.
Aşağıdakilerden hangisi savaşın hemen akabinde yapılan idari düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Askerlerin bulundukları yerlerin ziraat odalarınca yeni usullere yönelik eğitilmeleri
Soru Açıklaması
Meclisin savaşın hemen ardından aldığı idari düzenleme kararları arasında daha ziyade ekonomik içerikli bir düzenleme olan askerlerin yeni tarım usullerine ilişkin eğitilmeleri kararı yoktur. Cevap E'dir.
16.

Köy öğretmen okulları hangi yıl açılmış ve Köy enstitülerinin açılmasında ön ayak olmuştur?

Doğru Cevap: "A" 1940
Soru Açıklaması

Köylerde eğitimin geliştirilmesi için başlatılan bu projenin başarısı üzerine açılmaya başlanan köy öğretmen okulları 1940’ta açılacak olan Köy Enstitülerinin de ilham kaynağı ve ilk örneği olacaktır.

17.
Osmanlı Devleti zamanında çiftçileri en çok zorlayan ve Cumhuriyet döneminde kaldırılan vergi seçeneklerdekilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aşar Vergisi
Soru Açıklaması
1923-1929 yılları arasında çiftçi kesiminin isteğine uyularak, devlet gelirlerinin yaklaşık %30’unu sağlayan Aşar Vergisi yürürlükten kaldılmıştır.
18.
Türkiye’nin kuruluş döneminde halkın moralini yükseltmek amacıyla desteklenen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tiyatro
Soru Açıklaması
19.

İngiltere, Türk birliklerinin kontrolünde olan hangi bölgeyi Mondros Mütakeresi’ne aykırı olarak 15 Kasım 1918 tarihinde işgal etmiştir?

Doğru Cevap: "C" Musul
Soru Açıklaması

Musul, sahip olduğu zengin petrol kaynakları nedeniyle 19. Yüzyıl sonlarından itibaren Batılı devletlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Özellikle İngiltere, I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin diğer üyelerini, Musul’un kednisine verilmesi konusunda ikna etmiştir. Osmanlı topraklarının paylaşılmasını esas alan ve I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalar doğrultusunda İngiltere bölgeye olan ilgisini hayata geçirmiş ve Türk birliklerinin kontrolünde olan bölgeyi Mondros Mütakeresi’ne aykırı olarak 15 Kasım 1918 tarihinde işgal etmiştir.

20.

Atatürk ilkelerinden olan Laiklik dünya genelinde ilk nerede ve nasıl ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "D" Avrupa’da Katolik Kilise’nin merkezi ve baskıcı  yapısına karşı ortaya çıkmıştır
Soru Açıklaması

Avrupa’da, Reform ve Rönesans’la birlikte başlayan Aydınlanma Çağı, dinî dogmaların bilim, siyaset, sanat ve felsefe üzerindeki baskısına karşı çıkılmasına yol açmıştır. Bu bağlamda Laiklik, Fransız İhtilali’yle Avrupa’ya yayılmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.