Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 14
1.
1924 Anayasası'ya göre “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksizin vatandaşlık itibarıyla .......... denir”. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Türk
Soru Açıklaması
Anayasa “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksizin vatandaşlık itibarıyla Türk denir” ibaresiyle Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” tarifiyle uyum içinde bir kimlik oluşturmuştur.
2.
Yeni harfleri halka öğretebilmek için büyük bir okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Bunun için Millet Mektepleri adı verilen okullar açılması kararlaştırılmıştır. Bu mektepler kaç tarihinde resmi olarak açılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1929
Soru Açıklaması
11 Kasım 1928’de Bakanlar Kurulunca onaylanan “Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesi” 24 Kasım 1928’de Resmî Gazete’de yayınlandı. 1 Ocak 1929’da da Millet Mektepleri açılmaya başladı. İlk yılda 1.075.500 kişi bu okullara katılmış ve 597.010’u belge almıştır. Bu sayı giderek artmıştır. Kapandığı 1936 yılına dek bu okullardan 1.200.000 kişi belge almıştır.
3.
Atatürk dönemi Türk dış politikasında uluslararası hukuka bağlı kalınması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir?
Doğru Cevap: "B" Akılcılık
Soru Açıklaması
4.
“Musul meselesinin hallini muharebeye girmemek için bir sene sonraya talik etmek demek, ondan sarfinazar etmek demek değildir. Belki, bunun istihsali için daha kuvvetli olabileceğimiz bir zamana intizardır. Musul meselesini bugünden halledeceğiz, ordumuzu yürüteceğiz, bugün alacağız dersek; bu mümkündür. Musul’u gayet kolaylıkla alabiliriz. Fakat Musul’u aldığımızı müteakip muharebenin hemen hitam bulacağına kani olamayız.”Musul meselesinin çözümünün sonraya bırakılmasının TBMM'de eleştirilere neden olması üzerine Atatürk'ün yaptığı bu konuşma doğrultusunda tayin edilen bir dış politika için söylenecek aşağıdaki ifadelerden hangisi daha doğrudur.
Doğru Cevap: "D" Akla uygun ve gerçekçidir
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki tariflerden hangisi Cumhuriyet kavramının içeriğini tam olarak yansıtmamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Halk, ahali
Soru Açıklaması
6.

Cumhuriyet dönemi 1923-1938 arası demiryollarında yüzde kaçlık bir gelişme sağlanmıştır?

Doğru Cevap: "E" %100
Soru Açıklaması

On iki yıllık savaş döneminin yıkımlarına karşın on beş yılda ortaya konulan %100’lük artış dikkate değer bir gelişmeyi işaret etmektedir.

7.
17 Kasım 1924 tarihinde muhalefet partisi olarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu partinin savunduğu ilkeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İki dereceli seçim sistemini savunmuşlardır
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’de milliyetçiliği ilk kez bilimsel bir temele oturtan, kültürel milliyetçilik fikri ile Atatürk’ü de etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
9.

1933’te kurulan, Devletçilik’in temel öğesi ve sürükleyici kurumu olan, bugünkü anlamda bir kalkınma bankası gibi kurulan ve çalışan, çağını aşan Türkiye’ye özgü bir banka modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sümerbank
Soru Açıklaması

Devletçilik’in temel öğesi ve sürükleyici kurumu olan, bugünkü anlamda bir kalkınma bankası gibi kurulan ve çalışan, çağını aşan Türkiye’ye özgü bir banka modeli olarak uzun yıllar tüm halka hizmet eden kurum Sümerbank’tır.

10.
I.Tiyatro sanatına heves ve yeteneği olan kadın ve erkek üyelerden bir grup oluşturmak II. Çevrede yardıma muhtaç kimsesiz kadınlar, çocuklar, sakatlar, düşkün ihtiyar ve hastalarla ilgilenmek III. Genel kültür bilgisini yükseltmeye yarayacak konularda sohbetler ve konferanslar düzenlemek Yukarıdaki maddeler Halkevlerinin hangi şubelerinin görevleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Temsil Şubesi/Sosyal Yardım Şubesi/Dil, Edebiyat ve Tarih Şubesi
Soru Açıklaması
I.Tiyatro sanatına heves ve yeteneği olan kadın ve erkek üyelerden bir grup oluşturmak-Temsil Şubesinin görevi II. Çevrede yardıma muhtaç kimsesiz kadınlar, çocuklar, sakatlar, düşkün ihtiyar ve hastalarla ilgilenmek-Sosyal Yardım Şubesinin görevi III. Genel kültür bilgisini yükseltmeye yarayacak konularda sohbetler ve konferanslar düzenlemek-Dil, Edebiyat ve Tarih Şubesinin görevidir. Doğru cevap D şıkkıdır.
11.

Tarih Kongresi ilk kez hangi tarihte toplanmıştır?

Doğru Cevap: "B" 2-11 Temmuz 1932
Soru Açıklaması

İlk kez Tarih Kongresi 2-11 Temmuz 1932’ de toplanmıştır.

12.
Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında aşağıdaki devlet adamlarından hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İsmet İnönü
Soru Açıklaması
TBMM’de Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı Müdafaa-i Hukuk listesinden seçilmekle birlikte gerek saltanatın kaldırılması gerekse hilafetin lağvı sürecinde rahatsızlıklarını dile getiren belli bir kesim vardı. Bu kesim meclis içerisinde önemli bir muhalefet oluşturmuştur. Bu dönemde Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Cebesoy gibi hem ordu müfettişi hem de milletvekili olan şahsiyetler ordu müfettişliğinden istifa ederek meclis çalışmalarına katılmak istemişlerdir. Mustafa Kemal, bu durum karşısında ordu üst düzey yöneticilerinin milletvekilliğinden ayrılmalarını istedi. Bu istek üzerine, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile birlikte 1.2.3. ve 5. Kolordu komutanları milletvekilliğinden istifa ettiler. Üst düzey askeri komutanların istifaları ile birlikte muhalefet 24 Kasım 1924 tarihinde Kazım Karabekir Paşa’nın başkanlığında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olarak resmileşti. Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez Paşalar, Rauf Orbay, Dr. Adnan Adıvar, Feridun Fikri Düşünsel, Halis Turgut Tarıkahya Bey gibi tanınmış kişiler kurucu olarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nda yer almışlardır.
13.
Kültürel Türkçülük tezini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
14.
17 Kasım 1924’te tanınmış komutanlar ve devlet adamları tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın politik amacını aşağıdakilerden hangisi karşılar?
Doğru Cevap: "D" Dini inanç ve görüşlere saygılı olduklarının altının çizilmesi
Soru Açıklaması
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, CHF’den ayrılan 32 milletvekilinden 28’inin yeni partiye dâhil olması ile kurulmuştur. Amaçlarını iktidar olmak değil, iktidarı denetlemek olarak açıklayan her türlü tahakküme karşı olduklarını belirten yeni parti yöneticileri, dini inanç ve görüşlere saygılı olduklarının altını çiziyorlardı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, yerinden yönetim ilkesini destekleyen, liberal, demokratik ilkeleri öne çıkaran programıyla dikkat çekmiştir. Diğer yandan tek dereceli seçim, anayasa değişiklikleri için kamuoyu yoklaması, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı gibi hususlarda beklentilerini ve mevcut uygulamaya eleştirilerini ortaya koymuşlardır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi erken cumhuriyet döneminde çok sesli müzik alanında önde gelen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Muhsin Ertuğrul
Soru Açıklaması
Ülkemizin önde gelen tiyatrocularından olan Muhsin Ertuğrul, erken cumhuriyet döneminde çok sesli müzik alanında faaliyet gösteren isimler arasında yer almaz.
16.
Kütahya - Altıntaş Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’nın açılışını yaptığı kongrede ülke eğitimcileri görüş ve önerilerini devlet yöneticileri ile paylaşmışlardır. Yukarıda anlatılan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Maarif Kongresi
Soru Açıklaması
Kütahya - Altıntaş Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’nın açılışını yaptığı Maarif Kongresi’nde ülke eğitimcileri görüş ve önerilerini devlet yöneticileri ile paylaşmışlardır.
17.
I. 1923'te 3.756 km olan hat uzunluğu 1938'de 7.148'e çıkarılmıştır. II. 1923'te 2.500 km olan yol uzunluğu 1938'de 21.575'e çıkarılmıştır. III. İşletmeciliğini yabancı firmaların yürüttüğü yerel ağlar millileştirilmiştir. Yukarıdaki bu gelişmeler erken Cumhuriyet döneminde ilerleme kaydedilen alanlardan hangisine işaret eder?
Doğru Cevap: "B" Ulaşım
Soru Açıklaması
Söz konusu veriler, yeni Türkiye'nin ulaşım sahasında yakaladığı gelişmeler olduğu için tabiatıyla bu sahaya işaret eder.
18.
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleşen rejim değişikliği ile Sadabad Paktı son bulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Afganistan
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk döneminde yapılan “dil çalışmaları” arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" Millet Mekteplerinin açılması
Soru Açıklaması
Yeni harfleri halka öğretebilmek için büyük bir okuma yazma seferberliği başlatılmış ve bunun için Millet Mektepleri adı verilen okullar açılmıştır. Doğru cevap D şıkkıdır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin olgunlaşmasında etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Yabancı sermayenin milli yatırımı destekleyen tutumu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.