Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 16
1.
Yunan işgal ordularına karşı mücadelenin devam ettiği sırada 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında toplanan I.Maarif kongresini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "E" İtilaf devletlerinin Türkiye’deki eğitimi planlama isteğinin göstergesidir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan ekonomik düzenlemelerin dışında kalır?
Doğru Cevap: "D" Tüm özel kuruluşların devletleştirilmesi
Soru Açıklaması
Cumhuriyetin ilk yıllarında üretime dayalı, işgücünü ihtiyacını giderici ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler alınmıştır. Ancak özel sektör de teşvik edilmiştir. Tüm özel kuruluşların devletleştirilmesi doğru değildir.
3.
Türkiye Milletler Cemiyetine karşı başlangıçta çekimser bir tavır ortaya koymuştur. Milletler Cemiyetinin hangi konuda takındığı tutum buna neden olmuştur.
Doğru Cevap: "E" Musul sorunu
Soru Açıklaması
Musul sorunu
4.

Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan inkılapların halka mal edilmesi, derinleştirilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin çalışmalarına rahatlıkla katılabileceği yaygın bir teşkilat olarak aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

Doğru Cevap: "D" Halkevleri
Soru Açıklaması

Verilen amaçlar doğrultusunda kurulan teşkilat Halkevleri olarak adlandırılmıştır.

5.

Akdeniz Paktı ile Türkiye, kendini nasıl bir güvenceye almış oluyordu?

Doğru Cevap: "A" İtalyan tehlikesine karşı İngiltere’ye bağlanmış oluyordu.
Soru Açıklaması

Akdeniz Paktı ile Türkiye, kendini güvenceye almış oluyordu. İtalyan tehlikesine karşı İngiltere’ye bağlanmış oluyordu. ki bu yeni Türkiye’nin İngiltere ile olan münasebetlerinde bir dönüm noktası teşkil etmiştir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Hazine arazisi üzerinde devlet sermayesiyle kurulan örnek çiftliklerden hangisi Atatürk’ün bizzat ilgisiyle kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Ankara Gazi Orman Çiftliği
Soru Açıklaması

Devletçilik uygulamaları ile tarımı geliştirme yönünde nitelikli tohum, damızlık, fide ve fidan yetiştirip çiftçiye dağıtmak üzere Hazine arazisi üstünde devlet sermayesiyle örnek çiftlikler kuruldu. Ankara’daki Gazi Orman Çiftliği’nin kurulmasında bizzat Atatürk işin başında bulunmuştur.

7.

17 Nisan 1934’te yürürlüğe giren Birinci Sanayi Planı hangi yıllar araasında bir kalkınma hedeflenemektedir?

Doğru Cevap: "D" 1934-1938
Soru Açıklaması

Tarıma dayalı geri kalmış bir ülkede Atatürk’ün bafllattığı ‘planlı sanayileşme’ uygulaması 1930’lu yılların dünyasında öncü ve örnek bir modeldi. 17 Nisan 1934’te yürürlüğe giren “Birinci Sanayi Planı” 1934-1938 yıllarını kapsayacak biçimde hazırlanmış bir sektör planıydı.

8.

__________ ile Türkiye İtalyan tehlikesine karşı İngiltere’ye bağlanmış oluyordu ki bu yeni Türkiye’nin İngiltere ile olan münasebetlerinde bir dönüm noktası teşkil etmiştir fakat İngiltere , kendi saklı tutarak Yugoslavya ve Türkiye’yi kendisine vermiş oldukları garantilerden affetmiştir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" Akdeniz Paktı
Soru Açıklaması

Bütün bunlar Akdeniz Paktı ile olmuştur. Bunuun anlamı ise İngiltere bir saldıraya uğrarsa bu devletlerin yardım mecburiyeti olmayacak, fakat İngiltere bu devletlere yardım edecekti.

9.
Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesine destek veren ve girişimde bulunan devletler aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "B" İspanya-Yunanistan
Soru Açıklaması
İspanya-Yunanistan
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen temel gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Demiryolu yapımına önem verilmesi
Soru Açıklaması
11.
24 Kasım 1923 tarihinde Başbakana hilafet makamı ve İslamiyet hakkında mektup gönderen Emir Ali ve Ağa Han aşağıdaki devletlerden hangisine yakınlığıyla tanınıyordu? 
Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması
12.
I. Toplumda adaletli gelir dağılımıII. Halkın egemenliğiIII. Sosyal düzenin sağlanmasıIV. Halkın kalkınması ve gelişmesi Yukarıda verilen ilkeler hangi Atatürk ilkesinin amaçları arasındadır?
Doğru Cevap: "B" Halkçılık
Soru Açıklaması
13.
Darülbedayi aşağıdaki hangi sanatın Türkiye’de gelişimine birincil derecede katkıda bulunmuştur? 
Doğru Cevap: "D" Tiyatro
Soru Açıklaması
14.
Avusturyalı Krippel tarafından yapılan Atatürk'ün ilk heykeli 1926 tarihinde nereye konmuştur?
Doğru Cevap: "C" İstanbul
Soru Açıklaması
Avusturyalı Krippel tarafından yapılan Atatürk’ün ilk heykeli 1926’da İstanbul /Sarayburnu’na konmuştur.
15.

I.Temel ham maddeleri yurt içinde üretilen veya üretilecek olan sınai tesislere,II.Büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektirmeyen projelere,III. Kuruluş kapasitelerinin iç tüketimi karşılayacak düzeyde tutulmasına öncelik verilmelidir.Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 1934-1938 yıllarını kapsayan Planlı Sanayileşme dahilindeki “Birinci Sanayi Planı” ilkelerindendir?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

II numaralı verilen “Büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren” şeklinde olmalıydı.

16.

Aşağıdakilerden hangisi, 1928 yılında yeni harflerin topluma öğretilmesi amacı ile kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" Millet mektepleri
Soru Açıklaması

Yeni harfleri halka öğretebilmek için büyük bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bunun için Millet Mektepleri adı verilen okullar açılması kararlaştırıldı. 11 Kasım 1928’de Bakanlar Kurulunca onaylanan “Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesi” 24 Kasım 1928’de Resmî Gazete’ de yayınlandı.

17.

Milletler cemiyeti aslında hangi antlaşma ile kurulan ve savaş sonrası düzenin devamını amaçlayan bir örgüttür?

Doğru Cevap: "A" Versailles Antlaşması
Soru Açıklaması

Türkiye’nin savaş sonrasında galip devletlerin kontrolünde olduğunu bilerek katılmakta acele etmediği Milletler Cemiyeti, aslında Versailles Antlaşması ile kurulan savaş sonrası düzenin devamını amaçlayan bir örgüttü.

18.
20 Ekim 1921’de Ankara antlaşması imzalanması Türkiye ile hangi ülkenin sınırlarını belirlemiştir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Suriye sınırını çizmiştir.
Soru Açıklaması
Bu antlaşma sadece Türkiye Suriye sınırını çizmekle kalmamış, aynı zamanda Türk-Fransız ilişkilerini de düzenlemişti.Cevap ''E'' şıkkıdır.
19.
I. Ekim ve hasat zamanlarında ağır cezaya mahkum olanlar dışında bütün hükümlülerden yararlanılması. II. Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasından hemen sonra 17 dönem askerin terhis edilmesi. III. Askerlere bulundukları yerlerin ziraat odalarınca eğitim verilmesi. Hükumeti savaşın hemen akabinde bu kararları almaya zorlayan temel neden ve bunların amacı hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Savaşın yarattığı yıkım - Üretim için iş gücü
Soru Açıklaması
Savaşın akabinde alınan bu kararlar, savaş bölgelerinde yaşanan yıkımdan kaynaklı ve yine buralardaki ihtiyacı acilen giderme amacıyla üretime katılabilecek iş gücü kaynağı sağlamaya yönelikti. Cevap C'dir.
20.
I. Kurtuluş Savaşı sırasında Kütahya Altıntaş’ta maarif toplantısı düzenlemesiII. 1924-1925 yılları arasında ilköğretimin karma hale getirilmesiIII. 1936 yılında eğitmen kurslarının başlatılmasıIV. 1933’te teknik ve sanat okullarının Maarif Vekaletine bağlanmasıYukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri Mustafa Kemal Atatürk’ün milli eğitimin teşkilatlı bir yapı olarak gelişmesine verdiği öneme örnek bir olay olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.