Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 18
1.
A. 1838 Baltalimanı Ticaret Anlaşması,B. 1853-56 Kırım Savaşı,C. 1875 iflası ve 1881 duyun-ı Umumiye.Yukarıda maddeler halinde verilen Osmanlının son dönemlerine ait ekonomisiyle bağlantılı olgular aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?I. Osmanlı Devleti son dönemlerinde batının sanayileşmiş devletlerinin pazarı haline gelmesi.II. Dış borçlar ciddi boyutlara ulaşması.III. Ordunun yeniden yapısal düzenlemelere tabi tutulması.IV. Kaybedilen toprakların kısmen yeniden kazanılması.
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı anlaşmasını imzalayan ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Irak
Soru Açıklaması
Sadabat Paktı, 8 Temmuz 1937’de Tahran’da Sadabat Sarayı’nda Türkiye-İran-Irak ve Afganistan arasında imzalanmıştır. Doğru cevap B şıkkıdır.
3.

I- İdari DüzenlemelerII- Askeri DüzenlemeleIII- Ekonomik DüzenlemelerIV- Siyasi DüzenlemelerYukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan yeniden yapılanma döneminde gerçekleştirilen düzenlemelerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV.
Soru Açıklaması

Bu dönemde idari, askeri ve ekonomik alanların her birinde düzenlemeler yapılmıştır.

4.
Zengin petrol yatakları nedeniyle Batılı ülkelerin dikkatini çeken bölge ve bu bölgenin gizli anlaşmalarla verildiği ülke aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Musul çevresi-İngiltere
Soru Açıklaması
Musul, sahip olduğu zengin petrol kaynakları nedeniyle 19. yüzyıl sonlarından itibaren Batılı devletlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. İngiltere ile yaşanan en önemli sorun Lozan Barış Antlaşması’nda uzlaşılamayan ve çözümü ikili görüşmelere bırakılan Musul meselesi olmuştur. Doğru cevap C şıkkıdır.
5.
Balkan Paktına üye olmayan devletin adını işaretleyiniz.
Doğru Cevap: "E" Bulgaristan
Soru Açıklaması
Bulgaristan
6.
Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçiş tam olarak ne zaman gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1946
Soru Açıklaması
Atatürk, cumhuriyetin çoğulcu bir sistem olduğuna inanıyordu. Bu nedenle döneminde iki defa çok partili hayata geçiş denemesi yapıldı. Ancak cumhuriyetin ilk dönemlerinde çoğulcu sistemin yaşatılması mümkün olmadı. Bu noktada demokrasinin öğrenilmesi, refahın artırılması, özgürlüklerin genişletilmesi, uluslaşma sürecinin tamamlanması ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçiş ikinci Dünya Savaşından sonra mümkün olabilmiştir (1946 yılında).
7.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Hükümetinin idari anlamda ele aldığı düzenlemeler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Tapu senetlerindeki padişah tuğrasının kaldırılması
Soru Açıklaması
Savaştan sonra idari düzenlemeler kapsamında; tehcir suçları iddialarından dolayı gözaltında olanların serbest bırakılarak öylece mahkemelerinin devamına karar verilmesi; haksızlığa uğrayan bürokratların itibarlarının iadesi için çalışmaların başlatılması; pasaportlardaki iznin padişah adına olan şeklinin Türkiye Büyük Millet Meclisi namına çevrilmesi, tapu senetlerinin üzerindeki padişah tuğrasının yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi adı konulması ve askeriye mensuplarının barış durumunda maddi ve manevi mağdur edilmemesi yönünde uygulamalara yer verilmiştir. Dolayısı ile doğru cevap B seçeneğidir.
8.

Türkiye’de devletçilik ilkesinin uygulanmasının sebeplerinde birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sosyal adalet ve bölgeler arasındaki dengeyi sağlamaktır.
Soru Açıklaması

Türkiye’de devletçilik ilkesinin uygulanmasının sebeplerinden birisi de sosyal adalet ve bölgeler arasındaki dengeyi sağlamaktır.

9.
Musul’un Türkiye’ye katılmasında halk oylamasının tercih edilmeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Musul halkının oylama alışkanlığı olmaması
Soru Açıklaması
10.

Cumhuriyetçilik ilkesi adına önem arz eden çok partili  döneme kesin olarak hangi büyük olay sonrasında geçilmiştir?               

Doğru Cevap: "B" İkinci Dünya Savaşı
Soru Açıklaması

Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde denenmiş ancak yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçiş İkinci Dünya Savaşından sonra mümkün olabilmiştir.

11.
I. Laiklik, II. Cumhuriyet, III. Devletçilik . Mustafa Kemal, 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulan Serbest Cumhuriyet Partisi kurucularından yukarıdakilerden hangilerine sahip çıkılmasını istemiştir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
Serbest Cumhuriyet Partisi kurucuları ile Laiklik ve Cumhuriyet konusunda hemfikir olunduktan sonra parti kurulmuştur.
12.
Atatürk aşağıdakilerden hangisini “manevi mirasım” olarak adlandırmıştır?  
Doğru Cevap: "A" İlim ve akıl
Soru Açıklaması
13.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1936
Soru Açıklaması
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1936 yılında kurulmuştur.
14.

Atatürk’ün Türkiye’de çok partili siyasi hayatı yerleştirmek amacıyla kurulmasın istediği parti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru Açıklaması

Mecliste bir muhalefet partisinin faaliyet göstermesinin halkın durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünmüştür. Atatürk, Serbest Cumhuriyet Fırkasını yakın arkadaşı, Cumhuriyetin ilk başbakanlarından Ali Fethi (Okyar) Bey’in kurmasını sağladı.

15.
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk siyasi, idari, ekonomik ve sosyal değişim ve dönüşümü bir numaralı muhatabı olan halka anlatmak, benimsetmek ve yöneticileriyle birlikte yürümesini sağlamak için ülkenin her yanına geziler yapmıştır. Atatürk 1925 Şapka Kanunu öncesi hangi ile gezi yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Kastamonu
Soru Açıklaması
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk siyasi, idari, ekonomik ve sosyal değişim ve dönüşümü bir numaralı muhatabı olan halka anlatmak, benimsetmek ve yöneticileriyle birlikte yürümesini sağlamak için ülkenin her yanına geziler yapmıştır. Atatürk 1925 Şapka Kanunu öncesi Kastamonu iline gezi yapmıştır.
16.
Siyasi demokrasiyi gerçekleştirmek amacını taşıyan ve Atatürk’ün demokrasi ile aynı anlamda kullandığı Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Halkçılık
Soru Açıklaması
Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle amacı Türkiye’de siyasi demokrasiyi gerçekleştirmektir. Bu sebeple halkçılık ile demokrasiyi aynı anlamda kullanmıştır. Doğru cevap D şıkkıdır.
17.
Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Hilafetin yeni rejimle bağdaşması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesinin özelliklerinden hangisi bir ilk olarak tarihe geçmiştir?
Doğru Cevap: "E" Zorunluluk esasıyla zorunlu nüfus değişimi gerçekleşmiştir
Soru Açıklaması
Tarihte ülkeler arasındaki bu tür nüfus değişimleri gönüllülük esasına dayanmışken, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen bu nüfus değişimi, ilk zorunlu nüfus değişimi olarak tarihteki yerini almıştır. Doğru cevap E şıkkıdır.
19.
Hatay'ın Anavatan'a katılması sürecinde aleyhte gelişmelerin yaşanması üzerine Türkiye'nin bölgeye asker sevk etmesi, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
Doğru Cevap: "A" Misak-ı Milli hedeflerinden askeri müdahaleye başvurmak gerekse bile vazgeçmediği
Soru Açıklaması
20.
Mağlup devletler, savaş sonrası anlaşmalar çerçevesinde oluşan statükoyu değiştirmek üzere revizyonist olarak adlandırılan bir tutum benimsemişler, buna karşın galipler kendilerinin belirlediği mevcut durumun korunmasını sağlamaya çalışarak, anti-revizyonist bir tutum benimsemişlerdir. Seçeneklerdeki ülkelerden hangisi savaş sonrası revizyonist bir roldedir?
Doğru Cevap: "D" Almanya
Soru Açıklaması
I. Dünya Savaşı'nda mağlup olan devletlerden biri olan Almanya, savaş sonrası anlaşmalar çerçevesinde oluşan statükoyu değiştirmek üzere revizyonist olarak adlandırılan bir tutumu benimsemiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.