Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Türk devletinin laik olduğu ifadesi hangi yıl anayasaya eklenmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1937
Soru Açıklaması
5 Şubat 1937’de Anayasa’nın 1. maddesine “Türk Devletinin laik olduğu” yolunda bir cümle eklenerek, bu tarihsel gelişimin son evresi de tamamlanmıştır.
2.

Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan inkılapların halka mal edilmesi, derinleştirilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin çalışmalarına rahatlıkla katılabileceği yaygın bir teşkilat olarak aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

Doğru Cevap: "D" Halkevleri
Soru Açıklaması

Verilen amaçlar doğrultusunda kurulan teşkilat Halkevleri olarak adlandırılmıştır.

3.
Seçeneklerden hangisi Atatürk'ün dış politikadaki uygulama esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik Bağımlılık
Soru Açıklaması
Atatürk'ün dış politikadaki uygulama esasları; gerçekçilik, tam bağımsızlık, barışçılık ve akılcılıktır.
4.
Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük siyasetini inceleyerek Türklerin milli varlıklarını ancak Türkçülükle koruyabileceğini ileri süren düşünce adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yusuf Akçura
Soru Açıklaması
5.
Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını bitiren 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Mütarekesi ile Türkiye’nin bağımsızlığını tanıyan 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması arasında aşağıdaki hangi olay meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye İktisat Kongresi’nin düzenlenmesi
Soru Açıklaması
6.

1923-24 senesinde ülkedeki lise sayıları ne kadardı?

Doğru Cevap: "C" 23 okul 513 öğretmen
Soru Açıklaması

Liselerde 23 okul 513 öğretmen ve 1241 öğrenci bulunmaktaydı.

7.

I.Toplumsal ve siyasal düzenin genellikle kuvvet yoluyla değiştirilmesi II. İhtilal sonrası değişim ve gelişimler III. Bir halden başka bir hale dönüşmek yani gelişmek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İnkılapçılık ilkesini tanımlamada kullanılabilmektedir?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

I de ihtilalin tanımı verilmiştir.

8.
Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir”. tarifi aşağıdakilerden hangilerini içermez?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyetin kuruluşunu tek bir etnik unsura maletmeyi
Soru Açıklaması
9.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, akılcı, çağdaş, uygar, ileriye dönük, demokratik, toparlayıcı, birleştirici, yüceltici, insancıl ve barışçıdır. Buna paralel olarak ırkçılığa karşıdır. Atatürk’ün isteğiyle yazılan hangi kitabında millet tanımında ırkçılık dışlanmış, milletlerin ırkların bir karışımı olduğu, önemli olanın akıl ve ülkü birliği olduğu ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Türk Tarihinin Ana Hatları
Soru Açıklaması

Atatürk’ün akılcı, çağdaş, uygar, ileriye dönük, demokratik ve birleştirici milliyetçilik anlayışı “Türk Tarihinin Ana Hatları” kitabında açıklanmıştır.

10.
Batı dillerinde republic şeklinde yazılan cumhuriyet'in manası nedir?
Doğru Cevap: "A" Kamuya ait olan
Soru Açıklaması
Batı dillerinde cumhuriyet republic şeklinde yazılarak ‘kamuya ait olan’ manasında kullanılmaktadır.
11.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi olay üzerine kapatılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Şeyh Sait isyanın çıkması.
Soru Açıklaması
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Diyarbakır temsilcisinin isyanla ilişkisi gerekçesiyle bölgedeki bütün şubeleri kapatılmıştır. Ankara İstiklal Mahkemesinin ‘düşünce ve inançlara saygılı olmak prensibi kullanılarak dinin siyasete alet edildiği’ uyarısı üzerine hükûmet de 3 Haziran 1925’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kapatmıştır.
12.
Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim konusuna verilen önceliğin ilk ve en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Maarif Kongresi’nin toplanması
Soru Açıklaması
Cumhuriyet idaresinde eğitime verilen önceliğin ilk ve en önemli göstergesi daha milli mücadele devam ederken 1921 yılında Maarif Kongresi’nin toplanmış olmasıdır. Bu kongrede eğitim alanında yapılması gereken atılımlar değerlendirilmiş ve kararlar alınmıştır. Dolayısı ile doğru cevap A seçeneğidir.
13.
I. Cumhuriyetin ilanı II. Saltanatın kaldırılması III. Ankara'nın başkent olması IV. Lozan Antlaşmasının imzalanması Yukarıdaki olaylar oluş sırasına konulduğunda aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "B" II-IV-III-I
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" 1960’a kadar yürürlükte kalmıştır.
Soru Açıklaması
1924 Anayasası çeşitli değişikliklere uğramış ve 1960 Askeri darbesine kadar yürürlükte kalmıştır.
15.
Teşvik-i Sanayi Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1927
Soru Açıklaması
Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927 yılında çıkarılmıştır
16.
Aşağıdakilerden hangisinde 1923 ve 1938 yıllarındaki karayolu uzunlukları doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 2500-21575 km
Soru Açıklaması
1923 yılında 2.500 km olan karayolları, 1938 itibariyle 21.575 km uzunluğa erişmiştir.
17.
I. Musul Meselesi'nin ısrarla İngiltere'nin güdümündeki, üstelik Türkiye'nin henüz üyesi olmadığı Milletler Cemiyeti'ne taşınmasıII. Fransa'nın misyoner okulları meselesindeki ısrarıIII. Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin mallarını müsadere etmesi ile İstanbul'daki Rum nüfusunu artırma ve fazla göstermeye yönelik çabaları Yukarıdaki hadiselerin 1923-1938 arası Türk dış politikasının karşılaştığı tutumlara ilişkin ortak teması nedir.
Doğru Cevap: "A" Sahada kaybeden devletlerin kimi çıkarları için hala uluslarası hukuka aykırı yol ve yöntemlere başvurabildikleri
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ülkenin okuma-yazma oranını arttırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Halk yeni alfabeyi öğrenene kadar Arap alfabesinin de kullanılması
Soru Açıklaması
19.
Türkiye'nin, Alman ve İtalyan baskısının artması üzerine Batıda güvenliği için oluşturduğu pakt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Balkan Antantı
Soru Açıklaması
Balkan Paktı
20.

Türkiye’nin milletler cemiyetine girişi hangi tarihte tamamlanmıştır?

Doğru Cevap: "B" 1932
Soru Açıklaması

Türkiye’nin cemiyete girişi, İspanya temsilcisinin girişimi ve Yunan temsilcinin desteği üzerine, üyelerin çoğunlunun 6 Temmuz 1932’de Genel Kurula sunduğu önergenin oy birliğiyle kabulüyle gerçekleşmiştir. Süreç, 18 Temmuz 1932 yılında Genel Kurulun oy birliğiyle aldığı kararla tamamlanmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.