Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Aşağıdakilerden hangisi Türk- Yunan nüfus mübadelesi sözleşmesi kapsamında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Batu Trakya Türkleri Yunanistan’a yerleştirilmiştir.
Soru Açıklaması

Nüfus Mübadelesi Sözleşme’sinin uygulanması ile ilgili olarak, Türk ve Yunan temsilcilerden oluşan bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir. Ekim 1923 tari- hinde çalışmalarına başlayan komisyonun denetiminde bir yıllık süre içerisinde Türkiye’deki Ortodokslarla Yunanistan’daki Müslümanların değişimi sağlanmıştır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu nüfus değişiiminin önemli bir istisnası vardır: Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları mübadeleye tabi olmamışlardır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk dönemlerinde (1923-1938 yılları) ortaya çıkan siyasi inkılaplara karşı ilk tepkilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Fındıcak İsyanı
Soru Açıklaması

Fındıcak isyanı 1915 yılında gerçekleşmiştir.

3.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında en çok önem verilen taşımacılık sistemi seçeneklerdekilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Demiryolu ulaşımı
Soru Açıklaması
Cumhuriyet'in ilk yıllarında dışa bağımlılığı azaltma gayesinin de vermiş olduğu ivme ile demiryolu taşımacılığına oldukça önem verilmiştir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün tarih çalışmalarında öncelikle aydınlatılmasını istediği konular arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Türklerin tarih disiplini alanındaki başarılarının neler olduğu
Soru Açıklaması
5.
Türkiye Devletinin cumhuriyet vasfının değişmezliği ilk olarak hangi anayasada yer almıştır?
Doğru Cevap: "B" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması
6.
Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfus sayısının erkek nüfus sayısından fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Son dönemde yaşanan savaşlar
Soru Açıklaması
Son dönemde yaşanan savaşlar nedeniyle erkek nüfusun savaşta asker olarak görev alması erkek nüfus kaybını artırmıştır.
7.

Atatürk, bir milletin bağımsızlığının yalnızca askerî ve siyasi olmadığını ekonomik bağımsızlığın da mutlaka sağlanması gerektiğini düşünüyordu. Askerî zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılmasını amaçlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Devletçilik
Soru Açıklaması

Devletçilik ilkesi esas itibarıyla ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda devletin üstlendiği görevleri ifade etmektedir. Ekonomik bağımsızlık ta bu ilkenin ana amacıdır.

8.

Yurt dışına gidecek vatandaşlara verilen pasaportlardaki iznin padişah adına olan şeklini Türkiye Büyük Millet Meclisi namına çevirerek ülke ve millet adına söz söyleme yetkisini fiilen kullandığını ortaya koyan yetki hangi tarihte düzenlenmişti?

Doğru Cevap: "A" Mart 1922
Soru Açıklaması

Yurt dışına gidecek vatandaşlara verilen pasaportlardaki iznin padişah adına olan şeklini Türkiye Büyük Millet Meclisi namına çevirerek ülke ve millet adına söz söyleme yetkisini fiilen kullandığını ortaya koyan yetki Mayıs 1922 de evrilmiştir.

9.

1927 yılı nüfus verilerine göre Türk toplum yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kırsal toplum
Soru Açıklaması

1927 yılı nüfus verilerine göre; nüfusun %24,2’si şehirlerde, %75,8’i köylerde oturmaktaydı. Kırsal toplum söz konusu idi.

10.
Latin alfabesine geçilmesi kararı hangi yıl alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1928
Soru Açıklaması
Latin alfabesine geçilmesi kararı 1928 yılında alınmıştır.
11.

Boğazlarda Türk hâkimiyetini kesinleştiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Montrö Antlaşması
Soru Açıklaması

20 Temmuz 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

12.

1932 yılının Ocak ayında yayın hayatına atılan Türk devriminin ideolojisini sistemleştirme işini üstlenen ve ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle, bir basın-yayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek, bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kadro Dergisi
Soru Açıklaması

Kadro dergisi doğru cevaptır.

13.

Atatürk’ün 1920 ve 1938 yılları arasındaki uygulamalarına esas teşkil eden ilkelerin uygulama esasları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Doğru Cevap: "C" Kardeşlik
Soru Açıklaması

Atatürk ilkelerinin uygulanmasında tam bağımsızlık, çağdaşlık, müspet ilme ve akla tabi olmak konularına en çok önemi vermiştir.

14.
Seçeneklerdeki olaylardan hangisi Atatürk'ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hatay Sorunu
Soru Açıklaması
Eylül 1938’de kurulan Hatay Devleti bir yıl kadar bağımsız kaldıktan sonra, 29 Haziran 1939’da Hatay Meclisi son toplantısını yaparak, oy birliğiyle Anavatan’a katılma kararı almıştır.
15.
Lozan anlaşması sonrasında gelişen aşağıdaki sorunlardan hangisi Uluslararası Adalet Divanına götürülmüştür?
Doğru Cevap: "E" Etabli meselesi
Soru Açıklaması
16.

Devletin cumhuriyet vasfının değişmezliğini, bunun teklif bile edilemeyeceğini ilk madde olarak alan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması

20 Nisan 1924 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa devletin cumhuriyet vasfının değişmezliğini, bunun teklif dahi edilemeyeceğini ilk madde olarak almış, millî egemenliği devletin ve sistemin temeli olarak kabul etmiştir.

17.
İtalya'nın On iki adayı askeri yönden güçlendirmesi, Akdeniz'de yürüttüğü saldırgan politika Türkiye'nin hangi sorunun çözümlenmesini gündeme getirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Boğazlar
Soru Açıklaması
Boğazlar
18.
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasa'nın ilk maddesinde yer alan ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan unsurdur?
Doğru Cevap: "E" Devletin Cumhuriyet vasfına sahip olması
Soru Açıklaması
1924 Anayasasında, devletin Cumhuriyet vasfının değiştirilemeyeceğini, bunun teklif dahi edilemeyeceğini ilk madde olarak yer almaktadır. Doğru cevap E şıkkıdır.
19.
I. İç işlerine karışmamak; II. Ortak sınırlara saygı duymak; III. Karşılıklı olarak askeri yardımlarda bulunmak. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 8 Temmuz 1937'de imzalanan Sadabad Paktı'nın yükümlülükleridir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
5 yıl süreyle imzalanan Sadabad Paktı ile taraflar Milletler Cemiyeti ve Briand-Kellog Paktına bağlı kalmayı, birbirlerinin içişlerine karışmamayı, ortak sınırlara saygı göstermeyi, birbirlerine karşı herhangi bir saldırıya girişmemeyi taahhüt etmişlerdir. Öte yandan bu ittifak karşılıklı yardım ve askeri yükümlülükler içermemektedir.
20.
Türkiye'nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olması konusundaki ilk girişim hangi ülkenin temsilcisinden gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" İspanya
Soru Açıklaması
Türkiye’nin cemiyete girişi, anılan bu gelişmeler sonrasında, İspanya temsilcisinin girişimi ve Yunan temsilcinin desteği üzerine, üyelerin çoğunlunun 6 Temmuz 1932’de Genel Kurula sunduğu önergenin oy birliğiyle kabulüyle gerçekleşmiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.