Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Atatürk'ün “Büyük devlet kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak tetkik etmek Türklüğe ve cihana bildirmek bir borçtur" ifadelerini destekleyecek çalışmaları yapmak üzere aşağıda yer alan hangi kurum oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Türk Tarih Kurumu
Soru Açıklaması
Atatürk’ün koruyucu başkanlığı altında devletten bağımsız tarih araştırmaları yapmak amacıyla Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuştur (15 Nisan 1931). Bu cemiyet 1935’te Türkçedeki sadeleşmeye paralel olarak Türk Tarih Kurumu adını alacaktır.
2.
Atatürk’ün, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına önayak olmasında ki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye’deki siyasi durumun çok partili ortama kavuşmasını sağlamak
Soru Açıklaması
Türkiye’deki siyasi durumun öngörülen çok partili demokratik ortama kavuşmasını sağlamak, millet işlerinin hükûmetin millet tarafından dolaylı kontrolü ile yürümesine imkân tanımak da Mustafa Kemal Atatürk’ün yerleştirmeye çalıştığı esaslar arasındaydı. Bu çerçevede, mecliste bir muhalefet partisinin faaliyet göstermesinin halkın durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünmüştür. Dolayısı ile doğru cevap A seçeneğidir.
3.
Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı ilk kanunlarda halkın sağlığına yönelik olanlara öncelik vermiştir
Soru Açıklaması
Ülke genelinde sağlık hizmetleri son derece yetersizdi. ÇOĞUNLUĞU büyük yerleşim merkezlerinde toplanmış, devlet hesabına ve serbest çalışan tüm sağlık personelini kapsayacak şekilde 1928 yılı itibarıyla 1.078 doktor, 130 hemşire, 1.059 sağlık memuru ve 377 ebe mevcut idi. Kabaca bir hesapla 12.661 kişiye bir doktor düşmektedir. Tabiidir ki ülke geneline eşit şekilde bir dağılım söz konusu değildir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı ilk kanunlarda halkın sağlığına yönelik olanlara öncelik vermesi mevcut durumu yoruma ihtiyaç bırakmadan ortaya koymaktadır.
4.
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Türkiye’de güzel sanatların gelişiminde etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Laiklik
Soru Açıklaması
5.
Saltanatın kaldırılmasının temelinde yatan ve çıkış noktasını oluşturan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa’nın mektubu
Soru Açıklaması
Barış konferansı hazırlıkları esnasında, Sadrazam Tevfik Paşa tarafından TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa’ya gönderilen ve barış konferansına birlikte gitme çağrısı içeren telgraf saltanatın kaldırılması yönündeki fitili ateşleyen olay olmuştur. Dolayısı ile doğru cevap C seçeneğidir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi kapsamında yapılan çalışmalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Dış kaynaklı yatırımcı aranması
Soru Açıklaması

Devletin yaptığı düzenlemeler ve yatırımlar şöyle özetlenebilir: Devlet demiryollarının inşası, 1924’te özel girişimcilere destek sağlamak üzere İş Bankası kurulması, Aşar Vergisi’nin kaldırılması (1925), tarım üretiminin canlandırılması ve 1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılarak yeni işletmelerin açılması sağlanmıştır.

7.
Türkiye Cumhuriyeti'nin devletçilik anlayışı hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Prensiplerinin belirlenişi itibariyle millidir
Soru Açıklaması
Atatürk’ün devletçilik anlayışı komünizm ve sosyalizmdeki devletçilik anlayışından farklıdır. Prensipleri bizzat kendisi tarafından belirlenmiş, Türkiye’nin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun olarak geliştirilmiştir.
8.
Türkiye’nin sanayileşmesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi yıl uygulanmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1934
Soru Açıklaması
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 17 Nisan 1934’te uygulanmaya başlanmış ve bununla birlikte devletçiliğin temel kurum ve kuruluşlarının tamamlanmasına devam edilmiştir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İngiliz ilişkilerini ilgilendiren bir konu değildir?
Doğru Cevap: "B" Balkan Paktı
Soru Açıklaması
Balkan Paktı
10.

Atatürk’ün éYurtta sulh cihanda sulh” sözü, Türk dış politikasının ilkesi haline gelmiştir. Bu söz Atatürk’ün dış politikada hangi uygulama esasını açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Barışcılık
Soru Açıklaması

Atatürk’ün barışcılığı yine onun söylediği “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözüyle Türk dış politikasının bir ilkesi haline gelmiştir. Bu temel yaklaşıma uygun olarak bölgesinde barışı korumada üzerine düşeni gerçekleştirengenç cumhuriyet teslimiyetçi ve pacifist bir politika da izlememiştir.

11.

Hilafetin kaldırılmasına karşı çıkan milletvekili kimdir?

Doğru Cevap: "C" Zeki Bey
Soru Açıklaması

Hilafetin bir kuvvet olarak devletin elinde tutması gerektiğini savunan, kendisini ılımlı liberal ve İslam birliği taraftarı oalrak tanımlayan bağımsız milletvekili Zeki Bey’dir.

12.
Musul sorunu, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından kaç yılında görüşülmeye başlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1924
Soru Açıklaması
Musul sorunu, Milletler Cemiyeti konseyi tarafından 30 Eylül 1924’te görüşülmeye başlandı. Bu görüşmeler sürerken Türk-İngiliz ilişkileri iyice gerginleşti ve Milletler Cemiyeti Türkiye ile İngiltere arasındaki sınır anlaşmazlığına, 29 Ekim 1924 Türkiye-Irak geçici sınırını tespit ederek çözüm buldu. Daha sonra sorunu çözmek üzere, ilgili devletlerle görüşmeler yapmak için bir uluslararası komisyon oluşturuldu.
13.

1923-1938 döneminde eğitimde yapılan değişiklikle hangi temel üzerinde durulması dikkat çekmiştir?

Doğru Cevap: "A" Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmesi gerektiği öğretilmelidir.
Soru Açıklaması

1923-1938 döneminde eğitimde yapılan temel değişiklikle yeni yetişecek nesillere her şeyden önce, Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmesi gerektiğinin öğretilmesi olmuştur.

14.
Cumhuriyet tarihinin ilk ve en uzun süre geçerli olan anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1924
Soru Açıklaması
20 Nisan 1924 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa zaman içinde geçireceği düzenlemelerle birlikte 1960’a kadar yürürlükte kalacaktır.
15.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin uygulanma esaslarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ümmete tabi olma
Soru Açıklaması

Atatürk’ün konuşma ve eylemlerini dikkatle incelediğimizde tam bağımsızlık, çağdaşlık, müspet ilme ve akla tabi olmak hususiyetlerinin ortak özellikler olduğunu görürüz.

16.

1928 yılında, sağlık personeli olarak kaç doktor ve hemşire vardı?

Doğru Cevap: "C" 1078 doktor- 130 hemşire
Soru Açıklaması

1928 yılındaki verilere göre; 1078 doktor, 238 hemşire vardı. 12,661 kişiye 1 doktor düşmekteydi.

17.
Türkiye ile Fransa arasında yaşanan Adana-Mersin demiryolunun satın alınması sorunu Türkiye'nin izlediği politikalardan hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik bağımsızlık
Soru Açıklaması
Türkiye'nin iktisadi bağımsızlık politikası doğrultusunda 1929 yılında çıkarılan bir kanunla Fransız şirketi tarafından işletilen Adana-Mersin demiryolunun satın alınmak istenmiştir.
18.

Türk medeni kanununu kabülüyle laiklik alanında büyük bir adım atılmıştır. Türk medeni kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1926
Soru Açıklaması

Türk medeni kanunu 1926 yılında yürürlüğe girmiştir.

19.

1936 yılında Türk Dil Kurumu olarak adı değiştirilen Türk Dili Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?

Doğru Cevap: "B" 12 Temmuz 1932
Soru Açıklaması

Türk Dili Tetkik Cemiyeti 12 Temmuz 1932 yılında oluşturulmuştur.

20.

Karma ekonomi ne demektir?

Doğru Cevap: "B" Özel sektörle devletin ortak çalışma yapması
Soru Açıklaması

Ekonomik alanda özel teflebbüsün yapamayacağı büyük yatırımları devletin yapmasını öngörür. Özel sektörü yok saymaz, hatta güçlendirmeye çalışır. Bu uygulama günümüzde karma ekonomi olarak adlandırılır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.