Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Atatürk Türk İnkılabının özgünlüğünü vurgulamak maksadıyla yeni hükümeti ne olarak tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Halk Hükümeti
Soru Açıklaması
Atatürk Türk İnkılabının özgünlüğünü vurgulamak maksadıyla yeni hükümeti “halk hükümeti” olarak tanımlamıştır. Dolayısı ile doğru cevap D seçeneğidir.
2.
Eğitime büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Harbinin en sıkışık zamanlarından birinde Maarif Kongresini toplamıştır. Bu kongre toplandığı esnada hangi muharebe devam etmekteydi?
Doğru Cevap: "E" Kütahya Altıntaş Muharebeleri
Soru Açıklaması
Türk ve İslam milletlerinin ilim, kültür, sanat ve teknoloji sahasındaki geri kalmışlığındaki ve neredeyse tamamının emperyalist güçlerin sömürgesi hâline gelmesindeki en önemli etkenin eğitim ve öğretimdeki yetersizlikten kaynaklandığını düşünen Mustafa Kemal, istiklal harbinin en sıkışık zamanları olan Kütahya Altıntaş Muharebeleri sırasında maarif kongresi toplayarak eğitime verdiği önemi göstermişti.
3.

Takrir-i Sükûn ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Asayişi temin etme
Soru Açıklaması

Takriri Sükun Asayişi temin etme anlamına gelmektedir.

4.

Halifeliğin lağvedildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 17 Şubat 1924
Soru Açıklaması

Konu 3 Mart 1924 tarihli Meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Urfa Mebusu şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşının hazırladığı kanun teklifinin gerekçesi “hilafetin mevcudiyetinin iç ve dış siyasette iki başlılık yarattığı, istiklal ve millî hayatta ortak kabul etmeyen Türkiye’nin şeklen veya dolaylı yoldan bile olsa ikiliğe tahammülünün olmaması” idi.

5.
Aşağıdakilerden hangisi 1877-78 savaşı sonrasında İngiltere'nin Osmanlı toprakları üzerindeki hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti'nden kapitülasyon elde etmek
Soru Açıklaması
İngiltere 1877-78 Savaşı'ndan sonra Anadolu;'nun doğusunda Ermenistan ve Kürdüstan kurmanın yanında, batısını da genişletilmiş Yunanistan'a bağlamayı ve İstanbul'da da Osmanlı hanedanı altında küçük bir Türk Devleti oluşturmayı düşünmüştür.
6.
Atatürk dönemi dış politikasında Osmanlı devleti döneminde dış ülkelerle yaşanan ilişkilerin dikkate alınmamasında, tarihi dostluk ve düşmanlıkların gündeme getirilmemesinde aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Akılcılık
Soru Açıklaması
7.
Türk Dili Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 12 Temmuz 1932
Soru Açıklaması
Türk Dili Tetkik Cemiyeti 12 Temmuz 1932 tarihinde kurulmuştur.
8.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk dış politikasına yön veren temel meseleler arasında yer almaz.
Doğru Cevap: "E" Etabli Meselesi
Soru Açıklaması
9.

Türkiye halkı millî iradeye dayanmayan hiçbir kuvvet ve heyeti tanımadığı gibi, İstanbul’daki şahsî hâkimiyete dayalı hükûmet şeklini (saltanat) hangi tarihten itibaren ve ebediyen kaldırmıştır?

Doğru Cevap: "A" 16 Mart 1920
Soru Açıklaması

16 Mart 1920’den itibaren ve ebediyen saltanat ve hilafet kaldırılmıştır.

10.
9 Şubat 1934 yılında imzalanan Balkan Paktı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Balkan Paktı ile taraflar azınlık haklarını garanti altına almışlardır.
Soru Açıklaması
Balkan paktı gündeminde azınlık hakları yoktur. bu anlaşma ile Türkiye-Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya sınırlarını karşılıklı olarak garanti ederek, birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle birlikte siyasi harekette bulunmamayı taahhüt etmişlerdir.
11.
Şeyh Sait isyanı üzerine 1925 yılında çıkarılan ve asayişi sağlama amacı taşıyan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takriri Sükûn Kanunu
Soru Açıklaması
Şeyh Sait İsyanı üzerine asayişi sağlamak üzere 4 Mart 1925 tarihinde Takriri Sükun Kanunu çıkarılmıştır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin idari anlamda yürürlüğe koyduğu uygulamalardan ve yaptığı icraatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Azınlıklara tabii idari memurların görevde kalmalarının sağlanması
Soru Açıklaması
13.
Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından 1938'e kadar geçen dönem içerisinde yurt içerisinde birçok gezi düzenlemiştir. Bu gezilerin düzenlenmesinin temel sebebi ne olabilir?
Doğru Cevap: "B" Gerçekleştirilen inkılap ve yenilikleri halka yaymak.
Soru Açıklaması
Girişilecek bir inkılap hareketini halka doğrudan tanıtmak için ya da ekonomik ve kültürel uygulamaların nasıl karşılandığını görmek için yapılan bu gezilerin 1923 yılı başından 17 Mayıs 1938’e kadar pek çok ile defalarca olmak üzere gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz.
14.

İlk zorunlu nüfus değişiminde ne kadar Ortodoks ve Müslüman yer değiştirmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1.200,000 ortodoks Anadoludan Yunanistan’a, 500,000 Müslüman da Anadolu’ya göç etmişlerdir.
Soru Açıklaması

1.200,000 ortodoks Anadoludan yunanistana, 500,000 Müslümanda Anadoluya göç etmişlerdir.

15.
1923-1938 dönemi Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak ve üs talepleri ilişkileri etkilemiştir
Soru Açıklaması
Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak ve üs talepleri ilişkileri etkilemiştir
16.
"Medeni olarak vasıflandırılan milletlerin yöntemlerini almak onların hakim bulunduğu ortamda yaşayabilmenin, onlarla boy ölçüşebilmenin yegane şartıdır"Yukarıdaki cümle Atatürk ilkeleri uygulanırken hangi tutumun önemsendiğinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "E" Çağdaşlık
Soru Açıklaması
17.
I. 1808 Sened-i İttifakII. 1839 Tanzimat FermanıIII. 1856 Islahat FermanıIV. 1876 Kanun-i EsasiYukarıdaki tarihsel olaylar dikkate alındığında yapılabilecek en kapsamlı çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı döneminde halkın yönetime katılımını arttıran demokrasi alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır.
Soru Açıklaması
18.
Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 3 Mart 1924
Soru Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde kurulmuştur.
19.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kaç yılında ve kimin başkanlığında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1924-Kazım Karabekir
Soru Açıklaması
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Kazım Karabekir'in başkanlığında kurulmuştur.
20.
Toplumsal ve siyasi düzenin genellikle kuvvet yoluyla değişmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İhtilal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.