Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 6
1.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası dini inanç ve düşüncelere saygılı olduğu ilkesini savunmuştur. Bu ilke aşağıdaki hangi olayla bağlantı kurularak fırka kapatılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Şeyh Sait İsyanının çıkması
Soru Açıklaması
2.

Atatürk’ün 13 Eylül 1920’de Büyük Millet  Meclisinde açıkladığı, sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplumun iradesini kendisinin kullanmasını esas aldığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Halkçılık
Soru Açıklaması

Toplumda sınıflandırmaya karşı birleştirmeyi amaçlayan ilke Halkçılık ilkesidir.

3.
Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda yer almamıştır?
Doğru Cevap: "B" Ali Fethi Okyar
Soru Açıklaması
4.
Boğazlarda Türk hakimiyetini kesinleştiren antlaşmayı işaretleyiniz.
Doğru Cevap: "D" Montrö Antlaşması
Soru Açıklaması
Montrö Boğazlar Antlaşması
5.
Aşağıdakilerden hangisi halkevlerinin asıl kuruluş sebebidir?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet kazanımlarını halka aktarmak
Soru Açıklaması
Halkevlerinin kurulmasında gözetilen amaçlar çok çeşitli olup, asıl kuruluş nedeni halkı yapılan Cumhuriyet inkılapları ve kazanımları hakkında bilgilendirmek idi. Dolayısı ile doğru cevap B seçeneğidir.
6.
Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Millet
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’nin modern anlamda bir millî devlet olarak uluslararası alanda meşruiyet kazanması nasıl gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Lozan Konferansı ile gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
Türkiye’nin modern anlamda bir millî devlet olarak uluslararası alanda meşruiyet kazanması Lozan Konferansı ile gerçekleşmiştir.
8.
A. Hukuk alanında yeniliklerin korunması,B. Kültür ve sant alanında yeniliklerin kabul ettirilmesi için önlem alma gereksinimi,C. İsyanların bastırılması,D. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle oluştuğu iddia edilen kargaşa.Yukarıdakilerden hangisi 1925-29 yılları arasında yürürlükte kalan "Takrir-i Sükun Kanunu ve Rejimi" oluşturulmasında etken olmuştur?
Doğru Cevap: "A" A ve C
Soru Açıklaması
9.
Darülbedayi'nin başına aşağıdaki sanatçılardan hangisinin 1927 yılında geçmesi tiyatroda bir dönüm noktası olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Muhsin Ertuğrul
Soru Açıklaması
10.

Ankara’nın Başkent oluşu hangi tarihdedir?

Doğru Cevap: "D" 13 Ekim 1923
Soru Açıklaması

13 Ekim 1923’te Ankara’nın başkent olarak kabulü ve 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilan edilmesi Türkiye’de eski devletten her şeyiyle ayrı yeni bir devletin resmen hayata geçtiğini simgeleriydi.

11.

Türkiye’nin nüfusu 1927 yılı verilerine göre kaç kişidir?

Doğru Cevap: "A" 13.648.270
Soru Açıklaması

Türkiye’nin nüfusu 1927 yılı verilerine göre 13.648.270 kişiydi.

12.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Çok partili hayatın gerekli görülmemesi
Soru Açıklaması
13.
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen kongre ne kongresidir?
Doğru Cevap: "B" İktisat
Soru Açıklaması
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik model tespit edilmeye çalışılmıştır.
14.
İngiltere kaç yılında Musul’u işgal etmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1918
Soru Açıklaması
Osmanlı topraklarının paylaşılmasını esas alan ve I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalar doğrultusunda İngiltere bölgeye olan ilgisini hayata geçirmiş ve Türk birliklerinin kontrolünde olan bölgeyi Mondros Mütarekesi’ne aykırı olarak 15 Kasım 1918 tarihinde işgal etmiştir. Ancak, son Osmanlı Mebusân Meclisi’nin kabul ettiği Misak-ı Millî belgesinde Musul, vatanın bir parçası sayılmış ve Anadolu’da kurulan hükûmet her platformda bu bölgeyi Türkiye’den koparan şartları içeren Sevr Antlaşması’nı tanımadığını açıklamıştır.
15.
Türk İnkılabına ideoloji gömleği giydirme çabası olarak da görülen Kadro Hareketi’nin kurucu kadrosu içerisinde aşağıdakilerden kişilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Celal Bayar
Soru Açıklaması
Kadro dergisi, 1932 yılının Ocak ayında yayın hayatına atılan ve üç yıl boyunca, 36 sayı Türk Devrimi’nin ideolojisini sistemleştirme işini üstlenen bir yayın organıdır. Şevket Süreyya Aydemir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vedat Nedim Tör, İsmail Hüsrev Tökin, Burhan Asaf Belge tarafından çıkarılan bu dergi, ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle bir basın-yayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek, bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olmuştur.
16.
Sadrazam Tevfik Paşa'nın barış görüşmelerine Ankara ile birlikte gitme teklifi hangi önemli gelişmenin fitilini ateşlemiştir?
Doğru Cevap: "D" Saltanatın kaldırılması
Soru Açıklaması
Sadrazam Tevfik Paşa'nın barış görüşmelerine Ankara hükümeti ile beraber gitme çağrısı, halihazırda ikircikli bir duruma neden olan Saltanatın kaldırılması sürecinin fitilini ateşlemiştir. Cevap C'dir.
17.
I. Osmanlıdaki tarih anlayışının ümmetçiliğe dayanmasıII. Osmanlı öncesi Tük tarihinin bilinmemesiIII. Hristiyan dünyasının Türkler hakkında ön yargılara sahip olması Yukarıda verilenleri birlikte düşündüğünüzde Türk tarihi hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Doğru Cevap: "B" Türk tarihi yeterince yazılmamıştır.
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı döneminde devletin yıkılmasını önlemek amacıyla oluşturulan tarih anlayışı Cumhuriyet döneminde hangi inkılap çerçevesinde gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
19.

Saltanatın kaldırılmasından sonra İngiltere’ye sığınan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Vahdettin
Soru Açıklaması

Saltanatın kaldırılması kararından ve 4 Kasım 1920 tarihi ile hükûmetin toptan istifa etmesinden sonra yurt dışına kaçacağı söylentileri çıkması, İçişleri eski Bakanı Ali Kemal Bey’in kaçırıldıktan sonra linç edildiğinin duyulması, İstanbul’da saltanat karşıtı birtakım gösteriler yapılması ve Ankara’daki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın kendisini muhatap almaması üzerine paniğe kapıldığı anlaşılan ve Nitekim 16 Kasım 1922 tarihinde İngiliz işgal kuvvetleri komutanlığına yaptığı yazılı başvuru ile İngiltere’ye sığınan padişah Vahdettin’dir.

20.
Osmanlı Devleti’nden devralınan en yüksek eğitim kurumu olan Darülfünun, günümüzdeki hangi üniversitenin temellerini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "D" İstanbul Üniversitesi
Soru Açıklaması
1932’de getirilen Prof. Albert Malche’in hazırladığı rapor doğrultusunda köklü reforma ihtiyaç duyularak 1933 yılında 2252 sayılı kanunla Darülfünun kapatıldı ve İstanbul Üniversitesi kuruldu.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.