Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 7
1.

13 Şubat 1925’te başlayan isyan yeni Türk Devleti’nin karşılaştığı ilk ciddi tehlike mahiyetindedir. Bu isyan hangi ad ile anılır?

Doğru Cevap: "D" Şeyh Said İsyanı
Soru Açıklaması

13 Şubat 1925’te başlatılan isyan yeni Türk Devleti’nin karşılaştığı ilk ciddi tehlike mahiyetindedir. Bu isyan Şeyh Said İsyanı olarak tarihe geçmiştir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin boğazlar konusunda ) bir konferans düzenlemek istemesinin nedenleri arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talebinde bulunması
Soru Açıklaması
Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talebinde bulunması
3.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde 28. Madde sözleşmenin geçerlilik süresinin 20 yıl olacağını tespit ettikten sonra, hangi ilkenin sınırsız olduğunu belirtmektedir?

Doğru Cevap: "E" Ulaşım Özgürlüğü
Soru Açıklaması

28. Madde Sözleşme’nin geçerlilik süresinin 20 yıl olacağını tespit ettikten sonar, ulaşım özgürlüğü ilkesinin sınırsız olduğunu belirtmekte ve feshi için imzacılardan birinin ön bildirimde bulunmasını yeterli görmektedir.

4.
İlköğretimin devlet okullarında parasız ve mecburi olması ilk kez hangi anayasada yer almıştır?
Doğru Cevap: "C" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması
“İlköğretim devlet okullarında parasızdır ve mecburidir” hükmü ilk kez 1924 anayasasında yer almıştır.
5.
''Litvinov Protokolü'' hangi konu ile ilgili bir protokoldür?
Doğru Cevap: "D" Savaşa ve saldırganlığa karşı hazırlanmıştır.
Soru Açıklaması
Sovyetlerin isteği ile Cenevre’de toplanan silahsızlanma konferansına Mart 1928 tarihinde Türkiye de davet edilmiştir. Yine, savaşa ve saldırganlığa karşı hazırlanmış bir belge olan Litvinov Protokolü’ne Nisan 1929 tarihinde Türkiye de katılmıştır.Cevap ''D'' şıkkıdır.
6.
I. Askeri zaferi ekonomik zaferle teminat altına almak II. Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasını sağlamakIII. Ya istiklal ya ölüm anlayışına sahip olmakIV. İdari, adli, kültürel ve sosyal düzenlemelerle milli egemenliği hakim kılmak Yukarıda verilenler Atatürk’ün temel anlayışından hangisini yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Tam bağımsızlık
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki dergilerden hangisi Türk dilinin sadeleştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmuştur?
Doğru Cevap: "D" Genç Kalemler
Soru Açıklaması
Bu konuda 1911’de Selanik’te çıkarılmaya başlayan Genç Kalemler dergisi Türkçesi bulunan sözcükleri kullanarak bu konuda yeni bir hareket başlatmıştı.
8.
Türkiye’de hilafetin lağvedildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 3 Mart 1924
Soru Açıklaması
9.
Hilafetin kaldırılması sürecinde ortaya çıkan tartışmalar karşısında “Halifeliğin kaldırılmasını İslam tarihinde hatta sosyal olaylar arasında büyük bir inkılap” olarak tanımlayan ve son derece ikna edici bir konuşma yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İzmir milletvekili Mehmed Seyyid Bey
Soru Açıklaması
Hilafetin kaldırılması sürecinde ortaya çıkan tartışmalar karşısında “Halifeliğin kaldırılmasını İslam tarihinde hatta sosyal olaylar arasında büyük bir inkılap” olarak tanımlayan ve son derece ikna edici bir konuşma yapan kişi dönemin Adliye Vekili (Adalet Bakanı) olarak görev yapan İzmir milletvekili Mehmed Seyyid Bey’dir. Dolayısı ile doğru cevap A seçeneğidir.
10.
1924-1940 arası verilerine bakıldığında, erken Cumhuriyet dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri sonucu gelinen nokta hakkında hangisi söylenilebilir?
Doğru Cevap: "D" Yükselen bir eğilimde belirli bir ilerleme sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
1924-1940 arası maarif verilerine göre erken Cumhuriyet dönemi okuma yazma oranından, öğretmen, öğrenci ve okul sayılarına, belirli bir oranda sürekli bir ilerleme sağlanmıştır. Cevap D'dir.
11.
Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda halka dayanmak anlamına gelen Atatürk İlkesi aşağıdaki şıklarda doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Halkçılık
Soru Açıklaması
Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda halka dayanmak anlamına gelen Atatürk İlkesi Halkçılıktır.
12.
İlköğretim hangi tarihli Millî Eğitim Temel Kanunu ile 8 yıla çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1973
Soru Açıklaması
İlköğretimin devlet okullarında parasız ve mecburi oluşu 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda da yerini almış, 1924-1925 öğretim yılında 5 yıla indirilen ilköğretim aynı yıl karma hâle getirilmiştir. İlköğretim 1973 tarihli Millî Eğitim Temel Kanunu ile 8 yıla çıkarılmış ancak uygulama 1997-98 döneminde zorunlu hâle getirilmiştir. 2000’li yıllarda zorunlu ilköğretim süresi 12 yıla çıkacaktır.
13.

6 Eylül 1922 deki Bakanlar Kurulu Kararına göre, Ülkede öncelik verilecek alanlar hangileri olmuştur.

Doğru Cevap: "A" Hukuk, idare, sağlık
Soru Açıklaması

Düşman işgalinden kurtarılan yerlerdeki durumu inceleyen hükûmet ise acil olarak yapılacakların hukuk, idare ve sağlık üçgeninde gerçekleştirilmesini istiyordu.

14.

İngiliz kralının taç giyme törenine katılmak üzere İsmet İnönü’nün İngiltere ziyareti, İngiltere ile olan ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir?

Doğru Cevap: "B" 1938 yılında Türkiye’ye on milyon Sterlinlik kredi verilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştır.
Soru Açıklaması

1938 yılında Türkiye’ye on milyon Sterlinlik kredi verilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştır.

15.
Devletçilik uygulamaları ile ilgili tereddütlerin oluştuğunu gören Atatürk bunu ortadan kaldırmak için İktisat Vekilliğine kimi getirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Celal Bayar
Soru Açıklaması
16.

17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde, ülke ekonomisi açısından nasıl bir karara varılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik model tespit edilmeye ve “Halkın sesi Hakkın Sesidir” anlayışı ile gerçekten millî ve milletin destek vereceği bir program yapılmaya çalışılmıştır.
Soru Açıklaması

Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik model tespit edilmeye ve “Halkın sesi Hakkın Sesidir” anlayışı ile gerçekten millî ve milletin destek vereceği bir program yapılmaya çalışılmıştır.

17.
Laiklikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Laik düzende dini ve dünyevi otorite birliktedir
Soru Açıklaması
18.

Milletler Cemiyeti konseyi tarafından 30 Eylül 1924’te görüşülmeye başlanan Musul sorunu, daha sonra çözüm bulunmak üzere hangi tarihte çözüme ulaştırılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 29 Ekim 1924
Soru Açıklaması

Milletler Cemiyeti konseyi tarafından 30 Eylül 1924’te görüşülmeye başlanan Musul sorunu, daha sonra çözüm bulunmak üzere 29 Ekim 1924 de tekrar toplanarak çözüm bulmuştur.

19.
Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı'nı imzalayan devletlerinin dışındadır?
Doğru Cevap: "E" Suriye
Soru Açıklaması
20.
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı aşağıda bulunan hangi unsurları barındırmaz?
Doğru Cevap: "D" Ötekileştirici
Soru Açıklaması
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, akılcı, çağdaş, uygar, ileriye dönük, demokratik, toparlayıcı, birleştirici, yüceltici, insancıl ve barışçıdır. Buna paralel olarak ırkçılığa karşıdır. Atatürk’ün isteğiyle yazılan Türk Tarihinin Ana Hatları kitabında millet tanımında ırkçılık dışlanmış, milletlerin ırkların bir karışımı olduğu, önemli olanın akıl ve ülkü birliği olduğu ifade edilmiştir. Atatürk, Türk milletini etnik unsura ayırma çabalarını toplumsal düzeni bozmaya yönelik, bozguncu, alçak, vatansız, milliyetsiz ve beyinsizlerin saçmaları olarak gizli ve kirli emellerin oyunu olarak görmektedir. Türkler bir ırk ve etnik grup olmaktan ziyade siyasi ve sosyolojik topluluktur. Eski devirlerden kalma Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri, Lazlık veya Boşnaklık fikri milletin bütünlüğünü bozan kasıtlı, yanlış adlandırmalardır. Bu yanlış yaklaşım hiçbir millet ferdi üzerinde üzüntüden başka etki yapmamıştır. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı daha benimseyici ve kapsamlıdır. Ötekileştiriçi ve ırkçı bir anlayış bulunmamaktadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.