Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 8
1.

Aşağıdaki mebuslardan hangisi saltanatın kaldırılması teklifini meclise sunmuştur?

Doğru Cevap: "B" Rıza Nur Bey
Soru Açıklaması

Saltanatın kaldırılması teklifini yapan Sinop mebusu Rıza Nur Bey’dir ve Lozan delegasyonunda ikinci murahhas oalrak da görev yapmıştır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Mustafa Necati Uğural
Soru Açıklaması
Muhalefet 17 Kas›m 1924 tarihinde Kazım Karabekir Paşa’nın başkanlığında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olarak resmîleşti. Ali Fuat (Cebesoy), Refet (Bele), Cafer Tayyar (Eğilmez) Paşalar, Rauf (Orbay), Dr. Adnan Adıvar, Feridun Fikri (Düşünsel), Halis Turgut (Tarıkahya) Bey gibi tanınmış kişiler de kurucu olarak partide yer alıyorlardı.
3.
I. Bir yandan Batılı devletler ile anlaşmalar yapılırken diğer yandan Sovyet ile yakınlaşılıp anlaşma zemini aranmasıII. Boğazların silahlandırılması ile Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri'nin kurulumu işinin, Türkiye'nin ekonomik anlamda Almanya güdümüne girmesinden endişelenen İngiltere'ye verilmesiIII. Bulgaristan'ın bölgedeki mevcut durumun korunmasına tepki göstermesi üzerine endişelenen Yugoslavya ile dostluk ve saldırmazlık anlaşması imzalanmasıYukarıdaki bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi genç Türkiye'nin dış politikadaki tavrını en iyi özetler.
Doğru Cevap: "E" Milli menfaatleri için devletlerarası sorunlardan faydalanması
Soru Açıklaması
4.
Laikliğin Türkiye’de kuruluşunda önemli aşamalardan birini oluşturan Halifeliğin kaldırılması hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 3 Mart 1924
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk dönemlerinde (1923-1938 yılları) ortaya çıkan siyasi inkılaplara karşı ilk tepkilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Fındıcak İsyanı
Soru Açıklaması

Fındıcak İsyanı 1915 yılında gerçekleşmiştir.

6.
Yeni kurulan devletin mevcut rejiminin ne olduğu ve neye benzediği yönündeki tartışmalar 1930'lu yıllarda yeniden gündeme gelmiştir. Aydınlar bu konudaki görüş ve düşüncelerini hangi dergide açıklamışlardır?
Doğru Cevap: "A" Kadro Dergisi
Soru Açıklaması
7.

Türk toplumunun yarattığı ve kuşaktan kuşağa taşıdığı milli kültür olan ve Milli devletin dayanaklarını oluşturan alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi ana başlık olarak yer almaz?

Doğru Cevap: "E" İnkılap
Soru Açıklaması

İnkılap ana başlık olarak bu kısımda yer almamaktadır.

8.
Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyette o kadar kuvvetli olur” ifadesi milliyetçilik ilkesinin hangi özelliğini öne çıkarmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında esasın millî kültür üzerine yapılandırılması gerektiğini
Soru Açıklaması
9.

“Uçurum kenarında yıkık bir ülke... Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar... Yıllarca süren savaş... Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız inkılaplar, işte Türk genel inkılabının kısa bir ifadesi.” Atatürk bu konuşmayı hangi yıl, nerde yapmıştır?

Doğru Cevap: "A" 1935 yılında Cumhuriyet Halk Fırkasının kongresinde
Soru Açıklaması

1935 yılında Cumhuriyet Halk Fırkasının kongresinde söylemiştir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde monarşiyi sınırlandırmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Şerr-i Hüccet
Soru Açıklaması
Yakın tarihimize bakacak olursak; 1808’deki Sened-i İttifak, 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, 1876 Kanun-ı Esasi ve Meşrutiyet monarşiyi sınırlandıran halkın yönetime katılımını artıran, demokrasi alanında önemli gelişmelerdir.
11.
“Herkes için eşit güvenlik sistemi çerçevesinde silahlanma eşitliğini tanıyan” Mac Donald planını hazırlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
“Herkes için eşit güvenlik sistemi çerçevesinde silahlanma eşitliğini tanıyan” Mac Donald Planı Kasım 1932’de İngiliz hükümeti tarafından hazırlanmıştır. Doğru cevap E şıkkıdır.
12.
I. Seferberliğin kaldırılması II. Batı Cephesi Karargahının lağvı III. Hazar Kurtuluş ve Konuş Projesinin uygulamaya konulması, gibi gelişmeler savaşın hemen ardından uygulamaya konulan bir dizi düzenleme arasında hangi başlık altında toplanabilir?
Doğru Cevap: "B" Askeri düzenlemeler
Soru Açıklaması
Savaş sonrası ilk elden uygulamaya konulan söz konusu bu düzenlemeler ancak askeri başlık altında toplanıp değerlendirilebilir. Cevap B'dir.
13.

Sadabad Paktı ne zaman imzalanmıştır?

Doğru Cevap: "D" 8 Temmuz 1937
Soru Açıklaması

8 Temmuz 1937’de Tahran’da Sadabad Sarayı’nda Türkiye-İran-Irak ve Afganistan arasında Sadabad Paktı adını alan anlaşma imzalandı.

14.
Türk dış politikasına yön veren aşağıdaki unsurlardan hangisi doğrudan Türkiye'nin stratejik konumu ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Ulusal ve uluslararası güvenlik önlemi olarak gerektiğinde başka devletlerle ittifak yaparak ülkenin güvenliğinin sağlanması
Soru Açıklaması
Türkiye'nin Sovyetler'e komşu oluşu, Boğazlar'ın Türkiye'nin kontrolünde oluşu ve ülkenin stratejik ve ekonomik açıdan bir Orta Doğu ülkesi oluşu gbi nedenlerle dış politikanın belirlenmesinde konuma bağlı politikalar üretilmiştir. Güvenlik politikası ve ittifaklar sistemi ile gerektiğinde diğer devletlerle ittifak yaparak ülkenin güvenliğinin sağlanması bu politikalardan biridir.
15.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılı başından 17 Mayıs 1938’e kadar yaptığı yurt gezilerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Dış kamuoyuna ülkenin durumu hakkında gözdağı vermek
Soru Açıklaması

Bu geziler iç ve dış kamuoyuna gözdağı değil yalnızca bilgilendirmek amaçlı yapılmıştır.

16.
Yabancı bir ordunun yardımı ile köklü bir değişikliğe gidilmesi sonucu gerçekleşen inkılaba örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Bulgaristan Sosyalist İnkılabı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi 9 Şubat 1934 tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan ve bu devletlerin sınırlarını karşılıklı olarak garanti eden siyasi anlaşmadır?
Doğru Cevap: "C" Balkan Antantı
Soru Açıklaması
Balkan Antantı, 9 Şubat 1934 tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan anlaşmadır. Bu anlaşma ile Türkiye-Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya sınırlarını karşılıklı olarak garanti etmişlerdir. Doğru Cevap C şıkkıdır.
18.
Türkiye'nin önderliğini yaptığı statükocu devletler kendi aralarındaki ikili antlaşmaları birleştirerek Balkan Paktını kurdular.Aşağıdaki devletlerden hangisi bu pakta yer almıştır?
Doğru Cevap: "D" Romanya
Soru Açıklaması
Romanya
19.
Saltanatın kaldırılması yönünde önerge veren ve 80 kişiden oluşan heyet kimin önderliğinde oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Rıza Nur Bey
Soru Açıklaması
Saltanatın kaldırılması yönünde ki teklifi içeren önerge Rıza Nur Bey önderliğinde, 80 kişilik bir heyet tarafından meclise sunulmuştur. Dolayısı ile doğru cevap E seçeneğidir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Hükümetinin savaş sonrası ekonomik düzenlemeler kapsamında öncelik verdiği konuların başında gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Üretimi arttırma
Soru Açıklaması
Askeri başarıların kalıcı olabilmesini iktisadi sahadaki başarılara bağlayan Cumhuriyet hükümeti, önceliği üretim konusuna vermiş, üretimi artırmak için bütün imkânlarını seferber etmiştir. Dolayısı ile doğru cevap A seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.