Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 9
1.

Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1 Kasım 1922
Soru Açıklaması

Saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılmıştır.

2.

Türk Devleti’nin Laik bir devlet olduğuna dair ifade 1924 Anayasası’na hangi tarihte eklenmiştir?

Doğru Cevap: "D" 1937
Soru Açıklaması

5 Şubat 1937’de Anayasa’nın 1. maddesine “Türk Devletinin laik olduğu” yolunda bir cümle eklenerek, bu tarihsel gelişlimin son evresi de tamamlanmıştır.

3.

17 Kasım 1924 tarihinde hangi parti kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
Soru Açıklaması

17 Kasım 1924 tarihinde Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur.

4.

1927 nüfus verilerine göre erkek nüfusunun azalması hangi nedene bağlanmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Savaşlar
Soru Açıklaması

1927 yılı nüfus verilerine göre; nüfusun 6.563.879’u erkek, 7.084.391’i kadındır. Son dönemdeki savaşların etkisiyle erkek nüfusun azaldığına dikkat çekilmektedir.

5.

Lozan Antlaşması’nda Yunanistan’ın Türkiye’ye savaş tazminatı olarak verdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Karaağaç
Soru Açıklaması

Lozan Antlaşmasında Yunanistan’ın Türkiye’ye savaş tazminatı olarak verdiği bölge Karaağaçtır.

6.

1927 yılında ülke genelinde kaç il, kaç ilçe vardı?

Doğru Cevap: "B" 63 il, 328 ilçe
Soru Açıklaması

1927 verilerine göre; 63 il, 328 ilçe vardı.

7.
Türk İnkılabı olarak değerlendirilen söz konusu değişimler hangi yıldan itibaren çeşitli platformlarda tartışılan konulardır?
Doğru Cevap: "D" 1860
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devletinden devralınan %6 okuma yazma oranının 1940’da %24’e çıkması değerlendirilirken hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Yeni alfabeninde Türk dili yapısına uymadığı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin en uzun süre kullanmış olduğu alfabedir?
Doğru Cevap: "C" Arap
Soru Açıklaması
Türklerin en uzun süre kullandığı alfabe Arap kökenli alfabe olmuştur. Türkler İslamiyet’i kabul edince bunun bir sonucu olarak Arap kökenli alfabeyi de benimsemişlerdir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Padişah Vahidettin İngilizlere sığınmış, ülkeden ayrılmıştır
Soru Açıklaması
11.

Aklı hür, vicdanı hür nesillerin ancak eğitimle mümkün olacağı düşüncesiyle daha millî mücadele devam ederken Ankara’da yapılan toplantı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Muarif Kongresi
Soru Açıklaması

Atatürk, cumhuriyeti emanet edeceği aklı ve vicdanı hür nesillerin ancak eğitimle mümkün olacağı düşüncesiyle daha millî mücadele devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi ile eğitim alanında yapılması gereken atılımları değerlendirmeğe almıştır.

12.

Birinci beş yıllık sanayi planı hangi yıl uygulamaya konulmuştur?

Doğru Cevap: "D" 1934
Soru Açıklaması

Birinci beş yıllık sanayi planı 1934 yılında uygulamaya konulmuştur.

13.
Osmanlı devletinin yıkıldığı tarihlerde okur-yazar nüfus oranının aşağıdaki hangi yüzdelik dilimde olduğu tahmin edilmektedir? 
Doğru Cevap: "B" 6-Oct
Soru Açıklaması
14.

I- Türkiye halkı vakit, servet ve ithalatta israf yapmaz, kullandığını kendi üretir.II- Sağlıklı bir çoğalma ilk tercih olmalıdır. Sağlığı korumak, spor yapmak, hayvanları sevmek, cinslerini geliştirmek ve çoğaltmak için çalışır.III- Türk tekel çalışmayı tercih eder serbestliğe karşıdır17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik modeli Misak-ı İktisadi ilkeleri ile görebilmekteyiz. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bunların arasındadır?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

III. Madde yanlıştır, doğru hali Türk serbest çalışmayı tercih eder, tekelciliğe karşıdır şeklinde olacaktır.

15.
Hilafetin haklarını hiç kimsenin ve hiçbir meclisin kısıtlayamayacağını dolayısıylameclisin halifenin meclisi olduğunu savunuyorlardı. Buna mukabil konuya açıklıkgetirmek üzere hilafetin asıl bu düzenleme ile gerçek yerini bulduğunu savunan 30kadar makaleden oluşan bir derleme bir kitap neşredilmiştir.Bu kitabın adı aşağıdaki şıkların hangisinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hilafet ve millî Hâkimiyet
Soru Açıklaması
Doğru cevap ''A'' şıkkıdır.
16.
Halifelik Atatürk ilkelerinden hangisinin bir gereği olarak kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Laiklik
Soru Açıklaması
17.
4 Mart 1925 tarihli Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan aldığı yetkilere dayanarak 3 Haziran 1925 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kapatan kurum aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "C" Hükûmet 
Soru Açıklaması
18.
Seçeneklerdeki devletlerden hangisi Sadabad Paktı'na dahil olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Suriye
Soru Açıklaması
8 Temmuz 1937’de Tahran’da Sadabad Sarayı’nda Türkiye-İran-Irak ve Afganistan arasında Sadabad Paktı adını alan anlaşlma imzalandı.
19.
Mustafa Kemal Paşa’nın daha Erzurum Kongresi sırasında Mazhar Müfit Bey’e “mücadelenin başarıyla sonuçlanmasından sonra” kabul edileceğini söylediği konu aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "E" Latin harflerinin kabul edilmesi 
Soru Açıklaması
20.
I. Halife saltanat olmaksızın devletin başkanı ve sahibidir. II. Hilafet hükümet demektir. III. Hilafetin hakları hiçbir meclis ya da hükümetce kısıtlanamaz. IV. Hilafet olmazsa devlet meşruiyetini yitirir. V. Halk hilafesiz idare istememektedir. Bu iddialardan hangileri halifeye biat edilmesi gerektiğini savunan vekillere aittir?
Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması
Söz konusu yukarıdaki iddialardan yalnız I, II ve III numaralılar meclisin halifeye biat etmesi gerektiğini savunan vekillerine aittir. Cevap B'dir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.