Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 10
1.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İktisat Kongresinde kabul edilen Misak-ı İktisadi ile gerçekleştirilmek istenen hedeflerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Halkı sürekli tüketime yönlendirmek
Soru Açıklaması

Türkiye halkı tahribat yapmaz imar eder. Türkiye halkı vakit, servet ve ithalatta israf yapmaz, kullandığını kendisi üretir vs.

2.
Türkiye’de çok partili siyasi hayatın ilk koalisyon hükûmeti hangi partiler arasında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Adalet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi
Soru Açıklaması
Genel seçim sonuçları hiçbir partiye tek başına iktidar imkânı vermeyince ilk koalisyon hükûmeti CHP-AP tarafından 20 Kasım 1961’de kuruldu.
3.

Nüfusun % 80’i köylerde yaşayan ülkede gençleri bulundukları mahallerde eğitip üretici yaparak köyden şehre göçü engellemeyi hedefleyen Köy Enstitüleri deneyimi kim tarafından gerçekleştirilmitir?

Doğru Cevap: "B" İsmail Hakkı Tonguç
Soru Açıklaması

Nüfusun % 80’i köylerde yaşayan ülkede gençleri bulundukları mahallerde eği¬tip üretici yaparak köyden şehre göçü engellemeyi hedefleyen Köy Enstitüleri deneyimi İsmail Hakkı Tonguç’un çabaları ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in des¬teğiyle ortaya çıkmıştı. Daha 1930’lu yıllarda Atatürk’ün işaretiyle başlayan köy ço¬cuklarının eğitimi çalışmaları, köyü geliştirmek, köylünün üretimini daha bilinçli yapmasına destek olmak amacı da taşıyan Köy Enstitüleri ile en üst düzeye erişmiş oluyordu.

4.
7 Temmuz 1945 tarihinde Nuri Demirağ adlı sanayicinin birinci meclis dönemi muhaliflerinden bazı şahsiyetleri yanına alarak kurduğu partinin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Milli Kalkınma Partisi
Soru Açıklaması
Kitabınızın 211. sayfasında anlatıldığı üzere, Nuri Demirağ, Milli Kalkınma Partisi'ni kurmuştur.
5.
Demokrat Parti döneminin aşağıdaki uygulamalarından hangisi, tek parti dönemi icraatları arasında yer alan Atatürk ve eserini (rejimi) her yönden koruma ve ileri götürmek gibi uygulamaların söylem boyutunda kaldığını ve halka yayılmadığını gösterir?
Doğru Cevap: "A" Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun çıkarılması
Soru Açıklaması
Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun çıkarılması
6.

Okullarda din dersi hangi yıl içerisinde zorunlu hale getirilmiştir ?

Doğru Cevap: "D" 1950
Soru Açıklaması

21 Ekim 1950’de okullarda din dersi mecburiyeti getirilmiştir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti'nin ekonomik alanda izlediği temel prensiplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" ABD'den askeri ve ekonomik yardımların arttırılması
Soru Açıklaması
Menderes hükümeti iktidara geldikten hemen sonra, Kore Savaşı başlamıştır. Savaşla birlikte değişen uluslararası piyasalarda bir anda ham madde ve tarım ürünlerinin fiyatları hızla yükselmiştir. Beklenmedik koşullar Menderes hükümetinin tarım sektöründe üretimi arttırmaya yönelik önlemleri hızla yürürlüğe koymasına olanak vermiştir. Menderes hükümeti, üç temel iktisadi hedefini şöyle açıklamıştır: 1- Tarıma öncelik verilecek, 2- Sanayileşme özel kesim öncülüğünde yürütülecek, 3- dış ekonomik ilişkilerde devlet müdahaleleri asgari düzeye indirilecek. Bu iktisadi prensipler liberal bir ekonomi politikasının izlendiğini göstermektedir. Menderes hükümetinin, ABD'den askeri ve ekonomik yardımların arttırılması noktasında bir politika izlendiği söylenemez.
8.
Dolmabahçe Sarayı'ndaki Veliahd Dairesi 1937 yılında aşağıdakilerden hangisine dönüştürülmüştür?
Doğru Cevap: "A" Resim ve Heykel Müzesi
Soru Açıklaması
Dolmabahçe Sarayı'ndaki Veliahd Dairesi 1937 yılında Resim ve Heykel Müzesi'ne dönüştürülmüştür.
9.
I. Türk lirasının değeri düşürülecek II. Para arzı sıkı kontrol altına alınacak III. Kamu iktisadi kuruluşları ürünlerinin fiyatları artırılacak ve açıkları kapatılacak IV. İthalat rejmi yeniden düzenlenecek V. Yatırım projelerinde kısa vadeli ve verimli olanlara öncelik verilecek Menderes hükümetinin zor durumda olan ekonomiyi kurtaramayacağını anlayarak üyesi bulunduğu Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'ndan yardım talep etmesi üzerine kuruluş uzmanlarının sunduğu 1958 tarihli İstikrar Paketi'nde yer alan bu önlemler neyi göstermektedir.
Doğru Cevap: "A" Hükümetin genel hatlarıyla ekonomi alanında hedeflerine ulaşamadığını
Soru Açıklaması
Menderes hükümeti, 1958 İstikrar Kararlarını uygulamaya başladığında en temelde hedeflediği serbestiyetin aksi yönde hareket etmeye başlamış, yani genel hatlarıyla ekonomide hedeflerine ulaşamayıp dışarının uzmanlığına başvurarak yeni kararlar almaya mecbur kalmıştır.
10.
Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarından oluşan "Milli Güvenlik Konseyi“ devletin temel kurumlarının işlemez hâle getirildiği, siyasilerin kısır çekişmelerinin ülkeyi sıkıntılardan kurtarmak için gerekli tedbirlerin alınmasına engel olduğu, toplumda Atatürkçülük yerine irticai ve sapkın ideolojilerin hakim olduğu” suçlamalarını yaparak meclis ve hükûmeti feshetti ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı. Bahsedilen açıklama hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" 12 Eylül Darbesi
Soru Açıklaması
Soru kökünde verilen metin, kitabınızın 225. sayfasında aynen geçmektedir ve 12 Eylül 1980 darbesi ile beraber hatırlanmaktadır.
11.
27 Mayıs 1960'ta ordunun idare el koyduktan sonra oluşturduğu 38 kişilik oluşumun adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Milli Birlik Komitesi
Soru Açıklaması
27 Mayıs 1960’ta ordunun idareye el koyduktan sonra oluşturduğu 38 kişilik oluşum, Milli Birlik Komitesi'dir.
12.
I. Demokrat parti döneminde kurulmuştur. II. Hükümet tarafından kurulmuştur. III. Muhalefet faaliyetlerini denetlemek için kurulmuştur. IV. Devlet memurlarına siyaset yapma yasağı getirilmiştir. V. Devlet memurları üye olabilir. Yukarıda belirtilen özelliklerden hangisi tahkikat komisyonu için geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" I-I-III
Soru Açıklaması
18 Nisan 1960 yılında demokrat Parti döneminde kurulan “Tahkikat komisyonu” muhalefet ve basın faaliyetlerini denetlemek amacıyla kurulmuştur.
13.
Aşağıdakilerden hangisi 27 Mart’ta Nihat Erim başkanlığında kurulan ‘Teknokratlar Hükümeti’nin ilk uygulamalarından biridir?
Doğru Cevap: "B" 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi.
Soru Açıklaması
Nihat Erim Hükümeti ilk yaptığı uygulamalar arasında Türkiye Kurtuluş Ordusu militanlarının eylemlerini durdurmaya çalışmak, 11 ilde sıkıyönetim ilan etmek, basın yayın organları, sendikalar ve üniversitelerdeki siyasi gençlik örgütlerinin faaliyetlerine kısıtlamalar getirmek ve Türkiye İşçi Partisi’nin kapatılması yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir.
14.
“Genel seçimler için hazırlık yapan partilerin üzerinde uzlaştıkları konular bir bakıma on yıllık tartışmaların satır başları niteliğindeydi: Atatürk reformlarının korunması, dinin siyasete alet edilmemesi, bölücü propaganda yapılmaması, aşırı sağ, sol ve ırkçılığa, totalitarizme ve ayrımcılığa karşı gelinmesi...” Yukarıdaki konular hangi dönemin beklentisini yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "D" 1960-1971
Soru Açıklaması
1960 DARBESİ’NDEN SONRA TÜRKİYE Genel seçimler için hazırlık yapan partilerin üzerinde uzlaştıkları konular bir bakıma on yıllık tartışmaların satır başları niteliğindeydi: Atatürk reformlarının korunması, dinin siyasete alet edilmemesi, bölücü propaganda yapılmaması, aşırı sağ, sol ve ırkçılığa, totalitarizme ve ayrımcılığa karşı gelinmesi gibi. Tabii Milli Birlik Komitesi’nin kararlarının eleştirisi de yapılmayacaktı!
15.
12 Kasım 1942’de TBMM’de kabul edilen Varlık Vergisi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Çiftçiyi korumak,
Soru Açıklaması
Çiftçiyi korumak,
16.
Türk-Amerikan ikili anlaşmalarının tek bir anlaşma altında toplanması çalışmaları çerçevesinde 1969’da Türkiye ile ABD arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ortak Savunma ve İşbirliği Anlaşması
Soru Açıklaması
Kamuoyunun baskisiyla çoğu TBMM onayı olmadan, gizli biçimde yapılmış Türk-Amerikan ikili anlaşmalarınin tek bir anlaşma altında toplanma çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmaların sonunda 1969’da Türkiye ile ABD arasında Ortak Savunma ve işbirliği Anlaşması (OSIA) imzalanmıştır. Bu dönemde Türkiye’ye yönelik ABD’nin askerî ve ekonomik yardımlarda önemli azalmalar meydana gelmiştir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980’den önce kurulan Milliyetçi Cephe Hükümetleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Doğru Yol Partisi
Soru Açıklaması
Sadi Irmak’ın başkanlığındaki teknokrat ağırlıklı çözüm arayışı partilerden destek bulamadığı için yürümedi. Nihayet 31 Mart 1975’de Süleyman Demirel’in başkanlığında Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin işbirliğinde Milliyetçi Cephe Hükûmeti kuruldu.
18.
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi cumhutiyetin ilanından öncegerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Afganistan ile dostluk anlaşması
Soru Açıklaması
Afganistan ile dostluk anlaşması
19.

İkinci Dünya Savaşı hazırlık ve savaş süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Savaş öncesi Türkiye, SSCB ile ilişkilerini koparmıştır.
Soru Açıklaması

Savaş öncesi Türkiye, hem İngiltere ve Fransa ile hem de SSCB ile dostluğunu pekiştirmek ve yayılmacı politika izleyen İtalya’ya karşı destek bulmak istiyordu. Bu yüzden SSCB ile dostane bir ilişkiye girmek istemiştir.

20.

1927 tarihli sayıma göre Osmanlı toplumunun yüzde kaçı tarımla geçimini sürdürmekteydi?

Doğru Cevap: "D" %67,7
Soru Açıklaması

Osmanlı toplumu büyük oranda bir tarım toplumu idi. 1927 tarihli tarım sayımına göre ülkede mevcut nüfusun % 67.7’si çiftçilik yapmaktaydı.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.